אאא

דף עא

*שעת אכילה ועשייה. *שמועות מילה.

  1. ערלות שלא בזמנה בעי אי מעכבא לענין סיכת קטן ערל בשמן תרומה, ומייתי דאמרינן לגבי קרבן פסח דזכרים שישנם בשעת אכילה ולא בשעת עשיה אוסרים. וזהו 1. קטן שנולד בין עשיה לאכילה ש''מ דדינו כערל, ודחי הרי אינו בר מילה. 2. חלצתו חמה והסתיימו שבעה ימים מעת לעת. 3. כאיב עיניה ונרפא. 4. אביו ואמו היו חבושין ונשתחררו. 5. טומטום שנקרע ונמצא זכר. 6. הוציא ראשו חוץ לפרוזדור, וזנתיה אישתא דאימיה או דמעוי.

  2. השמועות במילה 1. ילפינן דערל מקבל הזאה מאבותינו שבזמן יהושע נימולו בי"א ניסן ועשו פסח דכתיב ויעשו, דאין לומר שעשאוהו בטומאה דתניא שהיו טהורין. 2. פריעת מילה לא ניתנה לאברהם אבינו אלא ליהושע שנאמר שוב מול את ישראל שנית ומעכב מלאכול בתרומה. 3. ישראל לא מלו במדבר משום חולשת הדרך או שלא נשבה להם רוח צפונית כיון שהיו נזופים או כדי שלא יתפזרו ענני הכבוד, אבל בחצי הלילה נשבה רוח צפונית.

 

שאלות לחזרה ושינון

  1. מהו זכרים שישנם בשעת אכילת הפסח ולא בעשיה (6)

  2. השמועות במילה (3)

לפרטים תגובות והערות: [email protected]