אאא

דף פא

*האכלת אנדרוגינוס והמח'.

א.     אנדרוגינוס כהן מאכיל את אשתו, לר"ל רק בזה"ז ובתרומה דרבנן, ולרבי יוחנן תרומה בזה"ז היא דאורייתא ומאכילה אף בחזה ושוק. והשמועות 1. ערלה וכלאי הכרם בטלים במאתים מלבד לר"מ כל שדרכו לימנות ולחכמים רק ששה דברים ור"ע מוסיף ככרות של בעה"ב, ועיגולי דבילה נמנים לפעמים ואמרינן שאינו מקדש והטעם לר"ל משום דתרומה בזה"ז דרבנן אבל בדאורייתא מקדש דגריס כל שדרכו לימנות אבל לרבי יוחנן רק מה שדרכו לימנות תמיד מקדש ואפילו חתיכת חטאת שהיא דאורייתא אינה מקדשת. 2. חתיכת חטאת שנתערבה במאה חתיכות, טמאה בטהורות לת''ק תעלה ולרבי יהודה לא תעלה וטהורה בטהורות לא תעלה, לרבי יוחנן אתי שפיר דגריס את שדרכו לימנות, ולר''ל איירי בנימוחה, וטעמיה דרבי יהודה לשיטתו דקסבר מין במינו לא בטל. 3. אליבא דר"ל מפרשינן מה החילוק בין הרישא לסיפא, רישא טומאת משקין דרבנן וסיפא בדאורייתא, רישא על איסור לאו וסיפא כרת וקשיא דאכתי הוי דאורייתא ומחמרינן, ולרב אשי סיפא הוי דבר שיש לו מתירין ודחי דבדותא כיון דממ"נ לכהן שרי ולישראל אסור. 4. שני סאין שנפלו לשתי קופות תלינן לקולא, לר"ל אם רבו חולין על התרומה ואתי שפיר דקסבר תרומה בזה"ז דרבנן ולרבי יוחנן ה"ה אף בלא רבו ואתי כרבנן דסברי תרומה בזה''ז דרבנן, וס''ל לרבי יוחנן דא"צ רבויא בדרבנן או משום דאיכא שאני אומר, אבל לרבי יוסי תרומה בזה"ז דאורייתא דלא בטלה קדושת הארץ ורבי יוחנן אתי כוותיה. 5. ממתני' דאנדרוגינוס נושא ש''מ דהוי זכר גמור וקשיא לר''ל מדוע אינו מאכיל בחזה ושוק, ואמרינן דלר"ל ת"ק מסתפק וקאמר נושא בדיעבד, ולרבי יוחנן לת"ק פשיטא דהוי כזכר ופליג עם ר"א האם חייבים עליו משני מקומות.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    אכילת אשת אנדרוגינוס כהן, והשמועות (5)

לפרטים תגובות והערות: [email protected]