אאא

דף קכב

 *העדויות במיתה.

א.     העדות על המיתה 1. מהני אף אם שמע מנשים שחזרו מהלויה, וכן בתינוקות שתיארו את הלויה. 2. העדות בגוי: במתכוון להתיר אינה עדות, מסיח לפי תומו הויא עדות כגון הפונדקית, במכון לומר שמת מחלוקת, ואם מתפאר שהרג אינה עדות. 3. מעידין לאור נר ולבנה. 4. שמע בת קול לב"ש אין מעידין ולב"ה מעידין, ולא חיישינן לשד כגון שראו דמות אדם ויש לו בבואה דבבואה, ואין לחוש טפי מפני שעת הסכנה דעיגונא. 5. עד מפי עד, בהתחלה לא קבלו וכן דעת ר"א ורבי יהושע ולר"ע אף לא מקרובים, והחזיקו לקבל אף מפי עבד ואשה. 6. רבי טרפון התיר את אשת אריה מכפר שיחיא, ופליגי האם א"צ דרישה וחקירה כמו בדיני בממונות וה"נ איכא כתובה, או דצריך כיון דהוי כדיני נפשות משום היתר אשת איש.

הדרן עלך פרק ט''ז- האשה בתרא

וסליקא לה מסכת יבמות

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    העדות על המיתה (6) הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]