ישראל במלחמהישראל במלחמה
"דרך ישרה"

שבועות לג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת שבועות דף לג', ראשון, יג' טבת תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף לג

א. על מה משביע, והחיוב 1. השביע שיעידוהו שפלוני חייב לו פקדון הלואה גזל ואבידה ונשבעו לו שלא יודעים לו עדות, חייבים אחת. 2. נשבעו והזכירו את הפרטים חייבים על כל אחת, וכן בכמה סוגי פקדונות. 3. בעי במשביע עדי קנס האם חייבים, כדלקמן. 4. בהשביעם על מנה לפלוני ביד פלוני חייבים, ואיירי שבא בהרשאה, דכתבינן הרשאה על מטלטלין היכא שלא כפר. 5. בתביעה שאינה ממונית כגון שאני כהן פטור, וכדילפינן לקמן.

ב. במשביע עדי קנס, בעי אליבא דרבנן דפטרי מודה בקנס ואח''כ באו עדים, וכמ''ד דבר הגורם לממון לאו כממון דמי, האם חייבים כיון שעדיין לא הודה או דפטורים משום שאם יודה יפטר. ומייתי 1. נזק וחצי נזק, ודחי כמ''ד חצי נזק ממון, או בצרורות וקמ''ל דממונא הוא. 2. תשלומי כפל, משום קרנא. 3. תשלומי ד' וה', כנ''ל. 4. שאנס ופתה בתי, משום בושת ופגם. וקמ''ל סיפא דחייב על הדלקת גדיש ביוה''כ דנחשב ממון דליכא קלב''מ בכרת, ודלא כר''נ בן הקנה. 5. בהוצאת שם רע חייבין, מוקי כר''א בר''ש ופוטרו היכא שהודה מעצמו ולא באו עדים כלל.

ג. מנין שחייבים רק על כפירת עדות לחיוב ממון 1. ר''א יליף בגז''ש אואין משבועת הפקדון, וליכא למפרך כדלקמן. 2. לר''ע שנאמר לאחת מאלה ש''מ שעל חלק פטור, וסמיך על גז''ש אואין דר''א, ואיכא בינייהו משביע עדי קרקע או עדי קנס. 3. לריה''ג נאמר והוא עד או ראה או ידע, דבעינן עדות המתקיימת בראיה בלא ידיעה כגון שהעדים ראו שמנה לו מעות, ובידיעה בלא ראיה כגון ששמעו שהודה לו. 4. לר''ש ילפינן דאיירי בתביעת ממון: מפקדון. 5. וכן מק''ו דבפקדון חייבים נשים וקרובים ופסולים ועל כל אחד ושלא בפני ב''ד, ודחי דבעדות חייב מושבע מפי עצמו ומזיד. 6. למסקנא מגז''ש תחטא, ומחכו במערבא עלה ד"ש כדלקמן, ולא איפשיטא אמאי מחכו.

ד. גז''ש אואין דר''א למילף דבשבועת העדות איירי בתביעת ממון 1. יליף משבועת הפקדון. 2. פרכינן מרוצח דלא איירי בתביעת ממון, ודחי שאין עמהן שבועה. 3. בסוטה דיש עמהן שבועה, דחינן שיש עמהן כהן. 4. מקשינן משבועת בטוי דדמיא בכך שהיא בחטאת ועולה ויורד וחומש, ותירץ דדמי טפי לפקדון דאיכא גז''ש תחטא וחייב במזיד ע''י תביעה וכפירה ולשעבר.

שאלות לחזרה ושינון

א. על מה משביע, והחיוב (5)

ב. האיבעיא במשביע עדי קנס, והשמועות (5)

ג. מנין שחייבים רק בכפירת עדות לחיוב ממון (6)

ד. גז"ש אואין דר"א למילף דבשבועת העדות איירי בתביעת ממון (4)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר