ישראל במלחמהישראל במלחמה
"דרך ישרה"

חולין עא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת חולין דף עא', רביעי, א' אדר א' תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף עא

*חיה בכלל בהמה. *טומאה וטהרה בלועה.

א. חיה בכלל בהמה שנאמר זאת הבהמה אשר תאכלו ומפרש בהמות וחיות, ובהמה בכלל חיה שנאמר זאת החיה אשר תאכלו מכל הבמה. ומפרשינן מה ילפינן מינה 1. חיה טהורה בכלל בהמה טהורה, לסימני טהרה. 2. חיה טמאה בכלל בהמה טמאה, לענין איסור חרישה בשני מינים. 3. בהמה טמאה בכלל חיה טמאה, דלגבי קרבן עולה ויורד הבא על טומאת מקדש נאמר גם נבלת בהמה טמאה ומיותר כיון דנכתב חיה טמאה אלא אתי לגז"ש מטמא שאכל את הקודש דה"נ קרבן עולה ויורד בא על טומאת קדש, ובן עזאי לא ידע שחיה בכלל בהמה והוקשה לו מנין לנבלת חיה טהורה שמטמאת. 4. בהמה טהורה בכלל חיה טהורה ליצירה, דהמפלת מין בהמה יושבת ימי טומאה וטהרה כמו במפלת חיה דילפינן שנאמר בה לשון יצירה.

ב. האשה שמת ולדה בתוך מעיה טהורה עד שיצא ואם המילדת נגעה בו בעודו בפנים טמאה טומאה שבעה, ואמרינן דכמו שטומאה בלועה לא מטמאת כך טהרה בלועה אינה נטמאת. ומפרשינן את המקרים ומנין 1. האוכל מנבלת עוף טהור סמוך לשקיעת החמה טובל ומעריב שמשו וטהור אף דהטומאה במעיו וראויה לכלב, ואמרינן דאף ראויה לגר אם בלע חתיכה קטנה כיון שאם יקיאנה תשאר ראויה לאכילה לגר שאנו יודע שחתיכה זו כבר נאכלה. 2. טהרה בלועה נטמאת ילפינן מכלי חרס המוקף צמיד פתיל דאינה מצילה מטומאה שבתוכה לטמא בחוץ אך מצילה על מה שבתוכה שלא יקבל טומאה ק"ו שאדם המציל על טומאה שבתוכו מלטמא בחוץ שיציל על טהרה שבתוכו. ואין לפרוך דכלי חרס קל שכן אינו נטמא מתוכו משא"כ אדם, כיון שאנו דנים לגבי טומאת תוכו ובזה כלי חרס חמור שמיטמא מאוירו. 3. בלוע מלמטה דרך בית הרעי ילפינן דלמעלה מציל אף שאינו עושה עיכול ק"ו למטה, ואף שנכנס דרך הפה אפ"ה למטה עיכולו רב. 4. בלוע דבהמה ילפינן מאדם שמטמא מחיים ומציל ק"ו בהמה, ואין לדחות שאדם חמור בכך שצריך שהיה בבית המנוגע כיון שלגבי כלים שעל גבי הבהמה דבהא א"צ שהיה ה"נ באדם טמאין מיד. 5. שנינו במשנה בלע טבעת טמאה טובל ואוכל בתרומה ואם הקיאה טמאה וטמאתו, ובלע טהורה ונכנס לאהל המת והזה והקיאה הטבעת טהורה, ורבה קמ"ל בבלע שתי טבעות שלא נטמאת הטהורה מן הטמאה בעודן בפנים. 6. עובר מת מטמא את המילדת את היולדת שנוגעת בו מבחוץ, והטעם להו"א הואיל וסופו לצאת ומקשינן דה"נ טבעת, ולמסקנא טומאה זו היא מדרבנן ואפילו לרי"ש שסובר שעובר במעי אשה טהורה הוא גזרינן שהמילדת טמאה גזירה שמא יצא ראשו חוץ לפרוזדור, אבל באשה לא גזרינן כיון שמרגשת בעצמה אבל טרידא מלומר למילדת.

שאלות לחזרה ושינון

א. מה ילפינן מהא דחיה בכלל בהמה ובהמה בכלל חיה (4)

ב. המקרים בטהרה בלועה שאינה נטמאת (6)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר