"דרך ישרה"

סוטה ל' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת סוטה ל', שישי, ז' אייר תשפ"ג, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(נתי שוחט, פלאש 90)

דף ל

*אין שני עושה שלישי בחולין. הדרן!

א. המ''ד שאין שני עושה שלישי בחולין 1. לרבי יוסי שלישי עושה רביעי לפסול בקודש ק''ו ממחוסר כיפורים שמותר בתרומה ופסול בקדש, ומהא דלית ליה רביעי בתרומה וחמישי בקודש ש''מ דלית ליה שלישי בחולין. ומייתי ברייתא גבי טבול יום בקודש דעושה לאבא שאול רביעי לר''מ שלישי ולחכמים שני, ומקשינן אם רבי יוסי סובר כאבא שאול שילמד רביעי בקודש בק''ו מאוכל הבא מחמת טבו''י שגופו מותר בחולין ואשכחן דרבי יוסי לא פריך דהוי אב הטומאה. 2. לר''מ כל הטעון ביאת מים מדרבנן כגון שני מטמא את הקודש ופוסל את התרומה ומותר בחולין ופליגי במעשר. 3. לרבי יהושע מי שאוכל דבר שהוא ראשון או שני הוי שני, והאוכל שלישי עושה שני בקודש אבל לא בחולין שנעשו על טהרת תרומה, ולר''א האוכל ראשון גופו נעשה ראשון ובשני נעשה שני ובשלישי נעשה שלישי. 4. לרבי אלעזר חולין תרומה וקדשים שווין בכך שהראשון מטמא שנים ופוסל אחד בקודש, מטמא אחד ופוסל אחד בתרומה, ופוסל אחד בחולין. 5. לרבי אליעזר אפשר להפריש חלה מעיסה טהורה על טמאה ע''י שנותן פחות מכביצה בין שתי העיסות בכדי ליטול מן המוקף וחכמים אוסרים, ותני אידך דנותן אף כביצה ופליגי בדעת ר''א להו''א אם שני עושה שלישי בחולין, ודחי דלכו''ע אינו עושה ופלוגתייהו אם חולין הטבולין לחלה הוו כחלה, או לכו''ע הוי כחלה ופליגי האם מותר לגרום טומאה לחולין בא''י.

הדרן עלך פרק חמישי!

שאלות לחזרה ושינון

א. המ"ד שאין שני עושה שלישי בחולין (5) הדרן!

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות