"דרך ישרה"

סוטה מד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת סוטה מד', שישי, כא' אייר תשפ"ג, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |

דף מד

*החוזרים מעורכי המלחמה. הדרן!

א. דיני החוזרים מעורכי המלחמה 1. מונגש עד ודברו כהן מדבר וכהן משמיע, מודברו עד ויספו כהן מדבר ושוטר משמיע, מויספו ואילך שוטר מדבר ושוטר משמיע. 2. מי שבנה בית חדש ולא חנכו נטע כרם ולא חיללו או אירס אשה ולא לקחה חוזר ומספק מים ומזון, הבונה בית שער אכסדרה ומרפסת ונוטע ארבעה אילני מאכל וחמשה עצי סרק ומחזיר גרושתו וחייבי לאוין לא חוזר כלל, ומי שבנה בית וחנכו נטע כרם וחיללו נושא ארוסתו וכונס יבמתו אינו זז ממקומו ופטורים אף מלתקן את הדרכים שנאמר לא יעבור עליו לכל דבר ואיכא תרי לאוין. 3. הבונה וה''ה לוקח יורש ומקבל מתנה שנאמר בית, אף בית תבן בקר עצים ואוצרות שנאמר אשר בנה, ובית למעט בית שער אכסדרה ומרפסת שאינו ראוי לדירה ולראב''י בית כמשמעו, ולא חנכו למעט גזלן אף שעשה תשובה. 4. הנוטע כרם וה''ה חמשה אילני מאכל משאר מינים שנאמר אשר נטע, ולמעט ארבעה אילני מאכל וחמשה אילני סרק שנאמר כרם ולראב''י כרם כמשמעו, ובשותפין אינם חוזרין. 5. איכא סתירה אם חוזר על הרכבה ומתרצינן דשייכא בהיתר כגון ילדה בזקינה או בילדה ונטע את הראשונה לסייג וקורות אך יכול להמלך, מבריך אילן בירק כרשב''ג דמתיר, או כראב''י דכרם כמשמעו. 6. המארס בתולה אלמנה וכן אם יש לו שומרת יבם ואפילו מת אחיו במלחמה כל אחיו חוזרים, לא לקחה למעט חייבי לאוין ואתי אפילו כריה''ג כיון דאינו לוקה עד שיבעול. 7. הבונה בית על מכונו לרבי יהודה אינו חוזר אבל אם הוסיף בו דימוס אחד חוזר, ולר''א אף הבונה בית לבֵנים בשרון אינו חוזר כיון שיש לחדשו פעמיים בשבע שנים. 8. הירא ורך הלבב לר''ע שאינו יכול לראות חרב שלופה, לריה''ג שמתיירא מעבירות שבידו ואפילו מדרבנן כגון שהקדים תפילין של ראש לשל יד, ולרבי יוסי דווקא עבירה מדאורייתא כגון אלמנה לכה''ג, ולכו''ע מי שמפחד חוזר דכתיב ולא ימס לבב אחיו כלבבו. 9. לאחר מכן פוקדים שרי צבאות בראש העם ובעקירו מעמידים זקיפים ובידיהם כשילין של ברזל וכל המבקש לחזור הרשות בידו לקפח את שוקיו, שתחילת נפילה ניסה. 10. מלחמת יהושע לכו''ע הוו חובה ויוצא אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה, מלחמות בית דוד להרווחה לכו''ע הוו רשות, והכא איירי למלחמה בכדי למעט גויים שלא יבואו ופליגי האם נקרא מצוה רשות ונפ''מ לעוסק במצוה דפטור מן המצוה.

הדרן עלך פרק שמיני!

שאלות לחזרה ושינון

א. דיני החוזרים מעורכי המלחמה (10) הדרן!

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר