אאא

מקובל להניח בקרב גורמים פוליטים כי קולותיהם של אנשי ואוהדי חסידות חב"ד הנאמדים בכמה עשרות אלפי קולות בישראל, מתחלקים בין הצבעה מסורתית למפלגה החרדית יהדות התורה לבין הצבעה למפלגות ימין. העובדה שהרבי הורה מצד אחד להצביע למפלגה החרדית ביותר ובמקביל דרש להקפיד על עניני שלמות הארץ, גורמת לחסידים להתפצל בקולותיהם. 

עוד חדשות: 

בסוף השבוע הנוכחי, סופגת יהדות התורה מכה כפולה ומאבדת לכאורה אלפי קולות של בני החסידות לטובת מפלגות הימין (בן ארי ואלי ישי). המכה הראשונה הינה פטירתו הפתאומית הבוקר של הגרמ"ש אשכנזי רב היישוב כפר חב"ד שתמך באופן עקבי יחסית ביהדות התורה - מה שגרם לאלפי תלמידיו לנהוג כמוהו.

המכה השניה, הינה מכתבו החריף של "החויזר" רבי יואל קאהן, הנחשב למוציא ומביא דברי תורתו של הרבי זצוק"ל. במכתב למערכת אותו שיגר לשבועון "כפר חב"ד" הוא מורה כי בשל העובדה שיהדות התורה אינה פועלת כנגד מסירת שטחים לערבים הרי שאין להצביע בעבורה.

במכתבו כותב הרב קאהן: "היות שישנם רבנים ומשפיעים שעושים תעמולה בין אנ"ש שיצביעו עבור רשימה מסויימת, בהטענה שישנה הוראה מפורשת להצביע בעד רשימה החרדית ביותר - הנני להעיר, אשר - לאחרי שראו בפועל ההנהגה של רשימה הנ"ל, צע"ג (צריך עיון גדול) אם רשימה זו היא "הרשימה החרדית ביותר", ואין כאן המקום להאריך בזה".

"הנה גם לדעתם של הרבנים והמשפיעים הנ"ל, אשר הם יודעים ברור שרשימה הנ"ל היא היא הרשימה החרדית ביותר - עדיין צע"ג אם צריך להצביע עבורם".

"במכתבו של הרבי ממחרת יוהכ"פ תשכ"ו (נדפס בלקו"ש חכ"א ס"ע 424 ואילך) וז"ל: "אשר כל אחת מהמפלגות הדתיות תודיע במצב הבחירות שלה, בסעיף מיוחד ברור ומפורט, אודות עמדתה והחלטתה בנוגע לשאלת הקמת חזית דתית טכנית בעתיד".

"ולהלן בהמכתב: "והרי הבוחרים, אשר בידם גורל הבחירות, מבוגרים הם, ורשאים הם לדרוש מכל אחת מהמפלגות שתודיע עמדתה בשאלה כה חיונית". והנה פשוט, אשר דרישת הבוחרים מכל אחת מהמפלגות הדתיות [ופשוט שהכוונה ב"כל אחת מהמפלגות הדתיות" היא גם להמפלגה החרדית ביותר] להודיע עמדתה בנוגע להקמת חזית דתית הוא (לא בשביל ידיעה בעלמא, אלא) בכדי להחליט ע"פ ידיעה זו אם להצביע עבורה או לאו. - הרי מפורש, שכאשר מדובר ב"שאלה כה חיונית", רשאים וצריכים לדרוש גם ממפלגה חרדית ביותר שתודיע עמדתה בזה".

"ובאם כן הוא בנוגע לחזית דתית - בנוגע לפיקוח נפש של רבבות מישראל על אחת כמה וכמה".

"ומכל זה מובן, דזה שיש אומרים שישנה הוראה מפורשת להצביע בעד רשימה הנ"ל, טעות היא בידם. כי מכיון שראשי הרשימה הנ"ל אינם מוכנים להודיע שהעמדה שלהם היא נגד החזרת השטחים (ובפרט כאשר בעתון הרשמי שלה כותבים להיפך) - הרי במצב כזה אין שום הוראה להצביע עבורה".