אאא

במאמרו השבועי בעיתון 'יתד נאמן', כותב הרב שמואל ברוך גנוט מקורבו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, על היחס המיוחד לו ראויים בעלי התשובה וגרים שעשוי שינוי בחייהם וצעדו כברת דרך ארוכה תוך הקרבה אישית ומשפחתית.

הרב גנוט מציין כי מידי פעם אנו פוגשים בגרי צדק, שבחרו להשאיר את כל חייהם ודתם, משפחתם וקרוביהם, מאחרי גוום, ולהצטרף אל עם ה'. אך סביבנו חיים רבים מבעלי התשובה. יהודים מבטן ומלידה, ששינו את כל מהלך חייהם ושבו להסתופף תחת כנפי השכינה, מתוך קושי, הקרבה ומסירות עילאית ונפלאה.

"לפני מספר שנים נכנסתי אל מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי יחד עם עסקני ארגון צדקה חשוב, ויחדיו שטחנו שאלות בענייני צדקה וחסד", מספר הרב גנוט. "אחד הנושאים שעלו היו הקדמת והעדפת התמיכה במשפחות בעלי תשובה מעוטי יכולת, על פני משפחות חרדיות מלידה".

הרב גנוט שטח בפני שר התורה את דברי ספר החינוך (מצוה תלא), הכותב על מצות אהבת הגר ומוסיף ש"ויש לנו ללמוד מן המצוההיקרה הזאת לרחם על אדם שהוא בעיר שאינה ארץ מולדתו ומקום משפחת אבותיו, ולא נעביר עליו הדרך במצאנו אותו יחידי ורחקו מעליו עוזריו, כמו שאנו רואים שהתורה תזהירנו לרחם על כל מי שצריך עזר, ועם המדות הללו נזכה להיות מרוחמים מהשם יתברך, וברכות שמים ינוחו על ראשנו. והכתוב רמז טעם הציווי באמרו כי גרים הייתם בארץ מצרים, הזכיר לנו שכבר נכוינו בצער הגדול ההוא שיש לכל איש הרואה את עצמו בתוך אנשים זרים ובארץ נכריה, ובזכרנו גודל דאגת הלב שיש בדבר וכי כבר עבר עלינו והשם בחסדיו הוציאנו משם, יכמרו רחמינו על כל אדם שהוא כן".

"אם כך, שטחתי בפני מרן הגר"ח", הוא מספר, "לכאורה עלינו להתאמץ ביתר עוז לסייע לבעלי התשובה, הרחוקים פיזית ומנטלית מבני משפחתם וחבריהם".

מרן הגר"ח קנייבסקי הסכים עם הדברים והשיב כי אכן, "כשצריך לסייע כספית למשפחות בעלי תשובה מעוטי יכולת, יש לסייע להם בצורה מיוחדת, ולעיתים, לפי הענין, כדאי אף להקדימם על פני משפחות אחרות".

סיפור נוסף מעניין מספר הרב גנוט על מנהלי ת"ת באלעד שנכנסו לאחרונה אל מרן הגר"ח קנייבסקי ושאלו האם ישנה מניעה למנות בעל תשובה למלמד בחיידר.

שר התורה הסתובב מכסאו, שלף כרך רמב"ם מארון הספרים הסמוך, דיפדף להלכות תשובה והחל להקריא לאטו בהטעמה: "ואל ידמה אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העונות והחטאות שעשה. אין הדבר כן, אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לאחטא מעולם. ולא עוד אלא ששכרו הרבה, שהרי טעם טעם החטא ופירש ממנו וכבש יצרו, אמרו חכמים מקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולין לעמודבו, כלומר מעלתן גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם מפני שהן כובשים יצרם יותר מהם".

"והתשובה", מציין הרב גנוט, "היתה ברורה...".