אאא

"עברו ושובו במחנה ואמרו איש לאחיו ואיש לרעהו מי לה' אלינו"

לאור המעשים הנבזים והשפלים שנעשו בתוכינו בחודש האחרון, בהוצאת כתב פלסתר שפל ומכוער ביותר על אדם גדול והפצתו באכזריות ברחובות קריה, וברשעותם השליכו את זה גם לתוך גן ילדים שקשור אליו.

כאשר קוים בחלק מאנשי הכת דברי חז״ל "כשהם יורדים הם יורדים עד התהום" שעל פי השמועה הם אלו שעודדו ועזרו להפיץ ולפרסם אצל כל איש ואשה נער ונערה דברי תועבה ותיעוב מהגרועים ביותר.

שכרו חקיין שיתחזה כאיש ציבור הדואג לטובת הציבור והוא התקשר לאנשים חשובים להקליט אותם, לקחו את ההקלטה סילפו וערכו אותה בצורה שפילה ובזויה והפיצו לתוך אלפי בתים חצאי משפטים של דברי תיעוב וכיעור, והכל במטרה להכפיש ולהפחיד את מנהיגי הציבור שבמסירות נפש פועלים לטובתינו.

פרסמו באלפים רבים של שיחות המגיעות בעל כרחינו לתוך ביתנו דברי ביקורת חריפים נוקבים ונוראיים של דברי בלע ביזוי והשפלה על ראש ישיבה מפורסם ונכבד והכל כדי להשמיצו בפני תלמידיו.

בערב יום מתן תורתינו הדפיסו אלפים רבים של מודעות רחוב שבהם דברי ליצנות בוז וקלס להשמיץ בדברי בלע את ראשי ומנהלי ועד הישיבות.

הערלכער נציג שלהם פער את פיו המטונף ברבים והטיל דופי בצורה גסה ובוטה תוך הזכרת שמותיהם של נציגי הציבור.

כשראיתי ושמעתי את כל המעשים הנ"ל שמצטרפים למאות רבות של מעשי נבלה שנעשו על ידיהם בשנתיים האחרונות חם ליבי בקרבי, בהגיגי תבער אש ממעשיהם של "הקנאים החדשים, המשכילים הישנים" ראיתי לנכון לבוא במכתב להביע את הכאב, הזעקה, הסלידה, התיעוב , והכיעור, שיש לרבים במחנינו מאופן וצורת הפעולות של רודפי עולם התורה [המתחזים לשומרי עולם התורה] באופן תמידי , ולהביע מחאה רבתי ולחפש עצה איך להשיב מלחמה שערה.

בספר חומת הדת מאמר ראשון כתב החפץ חיים וז"ל "אילו היו פוגעים לאדם בכבוד אביו הלא לא היה מחשה, ולפידים יצאו מפיו על האיש המבזהו ואיך נוכל אנו לחשות בבזיון אדון הכל יתברך שמו וכר והלא כתוב "אם אב אני איה כבודי" "וגם אנו נאמר איך נוכל לחשות כשמבזים לעין כל בצורה מחפירה ושפילה את ראשי הישיבות ומנהיגי קהילות היראים.

והוסיף שם וכתב "אין כונתינו לרפא את אלו המתים שכבר מתו שאין בהם לחלוחית של אמונה בתורה, כי על כל פנים צריכים אנו לחזק את נפשות הנשארים החלושים שגם הם לא יחלו על ידי הסתתם של מפירי הדת. וזמנינו דומה לעת אשר שלט ר״ל מחלת חולירע בעולם שעושים את הרפואה לשפשף בגוף רק למי שיש בפנימיותו עדין קצת כח החום אבל מי שנתקרר לגמרי מסתלקים הימנו וכן הוא הענין בזה דמי ששאב לתוכו את רוח הרע הזה לא יועילוהו כל תרופה ועליו אמר שלמה המלך "כל באיה לא ישובון" ורק למי שלא שאב לתוכו את רוח הרעה אותו צריך לחזק שהרי כל בני האדם נעשים חלושים מן האויר המקולקל הצריך חיזוק". ועי״ש עוד במה שכתב לבאר את הפסוק "וירא כי אין איש וישתומם כי אין מפגיע" דהכונה דכאשר רבו המתפרצים להפריע דת קדשינו חל עלינו החיוב לחזק את דת קודשינו בכל עיר ועיר.

ובסיום המאמר כתב "כלל ישראל נמשל לכרם וכמו שכתוב בישעיה ה "כי כרם ה׳ בית ישראל" וכשגדרו נפרץ יש חובה לעמוד בפרץ נגד הדברים הגורמים להריסת הדת ח׳׳ו והמתעסק בזה זוכה להתברך בברכה שנתנה למי שמקיים את ה״ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת".

אוי לנו שכך עלתה בימינו שמתוך תוכינו קמו עלינו לבלרים מסיתים ומדיחים ששורש וסיבת הדבר שהם יוצאים כנגדנו הוא מזה שהם הורגלו שנים רבות לאחוז בהגה הפרסום שעל ידו קיבלו את השליטה על ציבור בני התורה החרדים לדבר ה', ועל הנעשה בתוככי עולם הישיבות, כאשר מרנן ורבנן ראו את הצביעות שלהם, את העזות מצח הנוראה שיש להם, את ההרס והחורבן שהם הביאו על הנהגת הציבור בחוצפתם ובעזותם, זרקו אותם מלאחוז בכוח הפרסום. ומאז שהם נזרקו הוציאו ובזבזו הון עתק מכספי צדקה של הציבור החרדי כדי לאחוז ולהשאיר בידם את כוח השליטה, וביודעם כי אין שום הצדקה לבזבוז העצום הזה הם מחדשים חדשים לבקרים גזירות דת שלא היו ולא נבראו. וכבר העידו עליהם תלמידי חכמים גדולים שהירבעם בן נבט של דורינו שמאז ומתמיד היה לו קשרי חברות וידידות עם הגרועים השפלים והנבזים שבתקשורת, הוא מעביר להם ידיעות המשתלמות לו מכל העולה על רוחו, ומהפה שיצר והעביר את הידיעות הוא לוקח ועושה כותרות אדומות בכלי הפרסום ובמודעות רחוב ענקיות על הגילויים של הגזרות החדשות והכל כדי לתת לגיטימציה להון העתק המבוזבז לקבל את כח השליטה באומרם אנו חייבים לתחזק את כלי הפרסומת כדי לשמור ולהציל את היהדות החרדית. הוא ביחד עם שאר חבר מרעיו מחפשים השכם והערב מתחת לפני האדמה היכי תמצ'ס איך לעשות כותרות כדי להראות לכל התמימים עד כמה אמצעי הפרסום וקו המערכה נחוצים ונצרכים, והכל במטרה להמשיך ולהחזיק בשליטה על הציבור על ידי שכלי הפרסום יהיו בידם.

כדי לידע את הפרטים של פעולותיהם ולהמחיש בפני בני התורה האמיתיים הנכבדים הקדושים והטהורים שכל עיסוקם הוא רק בהוויות אביי ורבא, על מה יצא הקצף ועל מה נטושה המלחמה נציין את האופן המטרה והמשמעות של הדוגמאות הנ״ל שהם רק חלק זעיר מכל התועבות שהם עושים.

א. בערב חג השבועות הוצפו כל קירות ורצפות רחובותינו באלפי מודעות מתוחכמות שבהם הן מספרים על האכזריות והאטימות ביחס שנותנים ראשי ומנהיגי ועד הישיבות לבחורים נחשלים. בקוראי מודעה זו נזכרתי בשיטות של המשכילים הישנים להטיל בוץ ורפש ברבנים ומנהיגי קהילות ישראל, על האטימות שיש להם כלפי העגונה שנמצאה בעיה הלכתית באותיות הגט שלה ובאותיות קידוש לבנה פרסמו לציבור הרחב את הסבל והצער שיש לאלמנה ואת האכזריות שיש לרבנים האוסרים אותה. כבר לימדונו חז״ל בגמ' סוטה כב ע״א "הזהרו מן הצבועים הדומים לפרושים שמעשיהן כמעשה זימרי ומבקשים שכר כפנחס". אותם מחטיאי הרבים "הקנאים החדשים" שבזמן שהשליטה והשלטון היה בידם הם השפילו ורמסו בגאוה ועריצות כל נחשל, לצעירים שבתוכינו אתם יכולים למכור את כל הלוקשים שלכם אבל המבוגרים שבתוכינו זוכרים היטב היטב את התקופה שכלי השליטה והפרסום היה בידיכם איך שבציניות ואכזריות החדרתם אוירה של השפלה וביזוי לכל חלש ונחשל שלא הצליח להשתלב במסלול הרגיל, ולדוגמא זוכרים אנו איך שבאכזריות ובציניות רמסתם בבזיון נורא בריש גלי את כל מצביעי שס שהלכו בתמימותם אחר רבותיהם, את כל העסקנים ומנהיגי הציבור שלהם, ובחוצפה נועזת ביזיתם והשפלתם את רבותיהם, ופתאום נהפכתם להיות קשורים איתם ודואגים לנחשלים שבהם. צבועים שכמותכם אותו נחשל שכביכול לדאגתו ולטובתו חיללתם את שם כל היהדות החרדית באופן ובצורת ההפגנות השפלות שעשיתם בלי שום הכונה ממנהיג מוסמך באיזה אופן לעשותם. לפני עשרים שנה זרקתם והשפלתם עד לעפר בחורים שכמותו ופתאום הפך הכושי את עורו ואתם יוצאים לדאוג לו ולכמותו. שקרנים רמאים שכמותיכם בושו והכלמו. מהיכן שאבתם ולקחתם כמות כזו גדולה של חוצפה ועזות מצח לבוא בערב יום קבלת התורה המחודשת של שנת תשע"ו שבו אנו אמורים להתחזק בקבלת מרות רבותינו, ובאותו זמן קדוש באתם להרעיל את נפשותינו ונפשות בנינו ובנותינו על ידי שקרים וכזבים ולהשמיץ בראש כל חוצות את ראשי ומנהלי ועד הישיבות שלא שינו אפילו כקוצו של יוד מאופן וצורת ההנהגה שהיתה מאז ומתמיד.

ב. בעזות פנים נוראה הרעלתם את כל תלמידי ואוהדי ראש ישיבה נכבד וחשוב כאשר שלחתם לאלפי בתים את דברי הנאצה, החירוף והגידוף, שנאמרו כנגדו, במטרה להפחיד להשפיל ולבזות את כל מי שלא מסכים לשקרים לכזבים ולזיוף שלכם, ידועים השיטות שלכם שכביכול עושים בתמימות עצרת חיזוק כשהמטרה האמיתית היא להקליט ולקחת מתוך הדברים הנאמרים חומר תעמולה כפי הצורך שלכם כדי להכפיש את ציבור בני התורה בכל העולם.

ג. החרד החדש ההדיוט הישן שהכתרתם אותו בתואר ה״ערלכר נציג" של בני התורה פער את פיו בדברי הבל וריק הכפיש והשמיץ ברבים לעיני כל את מנהיגי ונציגי הציבור בהזכרת שמותיהם תיאר אותם כשתקנים ופחדנים וכר צבוע שכמותך הרי בעתיד הקרוב יתגלה לעיני כל את ההסכמים החשאיים שעשו חבורת היועצים שלכם ויתגלה איך שמכרתם כל דבר שבקדושת ירושלים עבור בצע קבלת שלטון ושליטה ועכשיו אתם לא מתביישים להציג עצמכם כשומרים האמיתיים של קדושת עיר הקודש, ביד ימין אתם משתפים פעולה להחריב ולקלקל את קדושת ירושלים וביד שמאל אתם זועקים ונותנים עצות לאסור על כלל ישראל לבוא לכותל וכדו׳. הגיע הזמן שהערלכר נציג שלכם יפסיק לבזות את אביו האציל זצ"ל ולסתום את פיו.

ד. העולה על כולנה הוא מה שקיבלנו ידיעות מאנשים שבתוכם שנשארו עדין עם קצת מצפון שהעידו שהמגמה של הני כלבא חציפא היא להפחיד להכפיש לבזות ולהשמיץ את כל ראשי ומנהיגי הציבור כדי לקעקע ולהרוס את הנהגת הציבור במטרה לכבוש את השלטון והשליטה. אין לי שום ספק שדינם כדין מסית ומדיח שנאמר עליו "שקץ תשקצנו "וכר "לא תחמול ולא תחוס עליו". הם הכתירו את עצמם בכל מילת גנאי הנמצאת בתורותינו וכבר כתב עליהם החפץ חיים הנ״ל שלא תועיל להם כל תרופה.

פונים אנו לידידנו שהיו קרובים אלינו במשך שנים רבות תלמידי חכמים מופלגים, אברכים בני עליה, יראי ה׳. אנו קוראים לכם ושואלים אתכם בכאב לב נורא, פליאה נשגבה יש לנו עליכם איך התעוורתם עד כדי כך לתת הכשר ולגיטימציה ללבלרים שפלים ונבזים שהשכם והערב זורקים על עולם התורה רפש לכלוך ובוץ. ובשפלותם הם מתפארים שהם משקים את בני התורה בגשם של מימי הדעת של ההשקפה הטהורה המסורה, הרי דומים הם לאותו מתועב שעומד ברחובה של עיר יורק על האנשים בפנים, וצועק להם ראו יורד עליכם גשם, איך אתם מסתנורים ממאמרי ההשקפה שאתם רואים בפרסום שלהם ושכחתם שגם ביאליק וחבריו שר״י ידעו לכתוב מאמרי השקפה. וכבר אמרו חז״ל לא המדרש עיקר אלא המעשה צאו וראו את שפלות מעשיהם. הסותרות את השקפת מאמריהם.

עד מתי תמשיכו להיות בכלל "אתה נותן יד לסייע ולעזור לפושעים" כל אחד מכם לפי דרגת הסיוע שהוא מעניק ע"י נתינת היד שלו איך אתם שותקים ולא מוחים על כל הנבזות והשפלות שישנה בפעילותם ואיך חלק מכם גם תומכים בזה "מה קרה לכם".

ה. הני כלבא חציפי רצו לכל ראשי הישיבות והאדמו"רים להתריע על קרירות בעניני קדושה הנמצאת בלשכות הגיוס (שגם בענין זה השקרים הם נוראיים) בושו והכלמו מהצביעות שלכם כשהשמועה הנפוצה אומרת שאתם אלו שסייעתם ועזרתם לטמא כל איש ואישה נער ונערה בקריאת דברי תועבה משוקצים ביותר, שעל ידי זה עקרתם והרסתם את השורש והיסוד של כל קדושת הבית היהודי, בצביעות שלכם אתם החזיר הפושט טלפיו ואומר אני עוזר ל"בערת הרע מקרבך" ובאותה פעולה אתם מכניסים את הרע והטינוף ומזיקים בנזק בל יתואר לקדושת ישראל. אתם נוקטים בשיטות הבזויות והשפילות ביותר של הגרועים שבאומות כאשר אתם מתחזים על ידי חקיין לאנשים צדיקים הבאים לסייע ולעזור בביעור הרע, מקליטים ומסלפים ועורכים את ההקלטות בצורה מגמתית, כדי להכפיש ולהשפיל. מתקשרים לעשרות אלפי בתים כדי לטמא אותם, בחוצפא יסגי שיש לכם אתם עוד מתפארים ומתלבשים בחוצות העיר בתואר הקדוש בני תורה שומרי משמרת הקודש, בוז נבוז לכם בראש כל חוצות נוריד את המסך מעל פניכם ונגלה לכולם את הפרצוף האמיתי המגעיל שלכם.

במוסף שב"ק הובא מה שאמר מרן הרב שך זצ"ל לבאר את דברי הנביא "הוי האומרים לאור חושך ולחושך אור" וצריך להבין איך יתכן שאנשים יהפכו את היוצרות ויציגו את האור כחושך

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ואת החושך כאור האם מדובר במשוגעים והתשובה דזה בא ממידות רעות דע״י מידות רעות אפשר "להוכיח" שהחושך הוא אור והאור הוא חושך הוסיף מרן זצ"ל ואמר לכל אחד יש מידות רעות אבל כאשר הופכים מידות רעות לשיטה לדרך חיים, לקנאות אזי התוצאה היא בהחלט שעושים מחושך אור ומאור חושך.

באתי בזה לעורר את ציבור בני התורה, קהילות הקודש שבכל אתר ואתר ראשי ומנהלי הישיבות הקדושות, על אף שהורנו רבותינו לאחוז בפלך השתיקה, ולהשתדל מאוד מאוד להמנע ממחלוקת, ההכרח לא יגונה, לאור המצב שהם יצרו חובה קדושה וגדולה מוטלת על כולנו לפקוח שבע עינים ולסלק בעזות דקדושה, בהרמת ראש, ומצח נחושה, כל מסית ומדיח הנמצא בתוכינו ובפרט את אותם שיש להם תפקידים בתוך קהילות הקודש. כבר אמר החפץ חיים זיע"א שבזמן ששריפה משתוללת מוטל על כל אחד לקחת דלי מים ואין מים אלא תורה לכבות את השריפה שמתפשטת בתוכינו. נטכס עצה ביחד בחכמה ובתבונה איך לסלקם ולומר למלאך המשחית הרף מתוך זהירות שלא לפגוע בתמימים ובישרים שבתוכם.

חזק חזק נתחזק ונתרחק מהם ונמשיך לילך בראש מורם באופן וצורת הנהגת הציבור שמורים לנו, מרן שליט״א, רבותינו ראשי הישיבות, ומנהיגי הקהילות שליט״א, ונתפלל כולנו שילמדו תועים בינה.

חובה מוטלת עלינו לקיים את הפסוק "האלוקים יבקש את הנרדף" לקיים אסיפות עידוד ותמיכה לנרדפים בכל מקרה כפי הראוי והנצרך כפי אשר יורו לנו מנהיגי הקהילות והישיבות.

הכותב וחותם בשברון לב ובכאב נורא

זעירא שבחבורה שלמה זלמן פאליי