אאא

צום גדליה החל היום (רביעי), ג' בתשרי, מציין את הריגתו של גדליה בן אחיקם, מי שהיה מנהיג שארית הפליטה בארץ ישראל לאחר חורבן בית ראשון. הריגתו של גדליה בידי ישמעאל בן נתניה, יהודי ממשפחת המלוכה, חודשיים בלבד לאחר מינויו של גדליה בידי הבבלים, הביא את הסוף לישוב היהודי בארץ ישראל ורבים מהיהודים שנותרו ברחו למצרים.

הזמן המדויק בו נהרג גדליה שנוי במחלוקת: בגמרא במסכת ראש השנה ובתוספתא במסכת סוכה נכתב שהוא אכן נהרג בתאריך הצום, ג' תשרי, וכך גם מובא ברמב"ם.

אך רבינו ירוחם, כתב שגדליה בן אחיקם נהרג ביום ראש השנה, ומכיון שאסור להתענות ביום ראש השנה, תקנו להתענות למחרתו, כלומר ביום ג´ בתשרי. והביא דבריו מרן בבית יוסף. (ס"ס תקמט). וכן כתב המאירי, שגדליה בן אחיקם שנזכר במסכת סופרים, נהרג ביום א´ בתשרי, אלא מפני שהוא יום טוב קבעו את התענית למחרתו

צום גדליה מתחיל בעלות השחר ומסתיים בצאת הכוכבים כשאר הצומות הקלים.

זמני יציאת הצום:

ירושלים: 18:44

תל אביב: 18:46

באר שבע: 18:46

צפת: 18:42

חיפה: 18:44

אלעד: 18:45

ביתר עילית: 18:44

בית שמש: 18:45

מודיעין עילית: 18:44

ניו יורק: 19:12

פריז: 20:08

לונדון: 19:18

אומן: 19:04