אאא

בימים הקרובים, מוציא הרב רפאל וולף נאמנו של מרן ראש הישיבה הגרא"מ שך, ספר מיוחד ובו עובדות רבות אותן זכה לשמוע מפיו של מנהיגן של ישראל. הספר, "בסערת אש", הובא ביום שישי האחרון לעיונו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, ששיבח את תוכנו. כיכר השבת מגיש כמה עובדות מעניינות המלמדות על דרך הנהגתם של גדולי הדור מנהיגי היהדות החרדית, מתוך הספר החדש: 

ספרי סיפורים על צדיקים

מרן הרב ש"ך זצ"ל אמר שאי אפשר לסמוך על ספרי סיפורים שכותבים על גדולי ישראל. ואפילו הספר שנכתב על הח"ח זצ"ל עם הסכמת הגרח"ע זצ"ל. כל אחד כותב סיפור איך שהוא רואה ומבין הענין. אבל בכל זאת זה עדיף מלהסתכל בדברים אסורים.

מה שהגר"ח זצ"ל כותב על הגר"א זצ"ל יודעים שזה אמת ונכון. ודייק בכל מילה לפני שהוא כתב הדברים. רבינו, היה מספר סיפורים שוב ושוב בלי שינוי - כמו ואיך ששמע וידע מגדולי ישראל. פעם העתיקו נאום שבו סיפר סיפור מהח"ח זצ"ל ולפני ההדפסה עבר עליו ותיקן כל מילה ומילה בדיוק כמו שסיפר בנאומו.

החפץ חיים

הירבה לומר על הח"ח זצ"ל שהיה פיקח גדול מאוד. והצטער שחושבים עליו שהיה תמים. והרבה פעמים כשהיה מדבר עליו היה אומר 'דער קלוגער'! [הפיקח'!]

רעד בברכת התורה

סיפר שהגר"י מפוניבז' זצ"ל היה צדיק נורא ואיום. היה עומד ע"י הסטנדר בקריאת התורה בפחד ורעדה. ראו המעיל שלו רועד בזמן ברכת התורה! סיפר שראה איך שהגר"י מפוניבז' זצ"ל אחרי לימודו בבהמ"ד נכנס לביתו ונפל על המטה עם המגפיים מרוב חולשה.

פעם נשרפה עיירה ע"י פוניבז', והלך הנ"ל בעצמו עם 'בעל עגלה' בעגלה מדלת לדלת בפוניבז' לאסוף אוכל לאנשי העיירה שנשרפה.

לחיים במוצאי יום כיפור

פעם נכנסתי אליו לשתות 'לחיים' במוצאי יו"כ. והיה רכון על השולחן ומעיין בשו"ע אבן העזר. כשנכנסתי אליו, סימן לי בידיו שלא אפריע לו. כשפסק לעיין בעניין, שאלתי אותו פשר הדבר שמיד בצאת יו"כ מעיין בשו"ע אה"ע וזה לא היה כדרכו.

אמר: כיבדוני בישיבה בעת אמירת "כל נדרי" להחזיק הס"ת בידי. ובזמן שהחזקתי הס"ת בידי עשיתי חשבון הנפש על מה שעבר עלי במשך השנה. ונזכרתי שייעצתי לשואל בעניין הלכתי חמור לשאול שאלת חכם. וחוששני שהיה טעות בפסק שפסקו בזה, ונכשלתי בזה ב'עצה שאינה הוגנת'. ע"כ אני מעיין כעת בשו"ע אבה"ע ללמוד שוב ההלכה לבדוק הדבר. האם מישהו נכשל על ידי?

לקבור איתו את הפשקווילים

פעם קיבל בדואר מעטפה עם חבל בתוכה. והבין הרמז מה שהתכוון השולח. ציוה שיקברו את המעטפה ומה שבתוכה איתו בקבר. ושמר המעטפה בכספת שלו כל השנים. וכתב עליה בכ"י: "קיבלתי ביום זה וזה".

וכן ציווה שיקברו איתו ה"פאשקווילים" שכותבים נגדו. באומרו: הבזיונות שאדם מקבל בעוה"ז - בעוה"ב יעזרו לו מאד להקל מעליו את דינו. וכל שכן הבזיונות שאדם מקבל על קדוש ה'! 'כבוד' שאדם מקבל בעוה"ז מוריד משכרו בעוה"ב! 'בזיון' שאדם מקבל בעוה"ז מוסיף לשכרו בעוה"ב!

רודפים גם אותי

יום אחד הגיעה אשת תלמיד חכם, רב עיר, והתלוננה שרודפים את בעלה ברדיפות שונות. קם ממקומו והוציא מהכספת את המעטפה עם החבל. והרגיע אותה שהראה לה איך שרודפים גם אותו. [אע"פ שגם לו היתה ביקורת על אותו רב].

היכן ללמוד?

בחור שהסתפק אם ללמוד בישיבה מפורסמת שלומדים מאד באטיות וללא הספק אבל יש שם דגש חזק על יראת שמים, או ללמוד במקום שמספיקים יותר אבל לא שמים דגש חזק על יראת שמים. אמר: איני יכול להכריע בזה.

יר"ש בלי תורה לא טוב - ותורה בלי יר"ש לא טוב. והוסיף: ישיבה שלומדים שם לאט - צריכים לסגור על מנעול.

לא פגעתם בי

פעם ביזוהו ברבים, והפריעו אותו בעת שנשא דברי חיזוק. חשש שמא יצא מזה מחלוקות. ומיד למחרת פרסם מודעה בעיתון בשמו. שלא היתה שום פגיעה, ושלא להיתפס או להתייחס לזה כלל!

אסור להתגרות בחילונים 

בפ"ת הרבו בהפגנות ומחאות בשבתות נגד חילול שבת במקום. וההפגנות לא היו לרוחו. אמר: כשם שיש איסור להתגרות בעכו"ם - כן יש איסור להתגרות 'בחילונים'. אם אחד לא אחראי יזרוק אבן על שוטר ויהיו ויכוחים - יש בזה 'סכנה'!  והוסיף: אם הפגנות אלו יגרמו שיגייסו בחור אחד לצבא - לא היה כדאי כל ההפגנות.

וסיפר שבעיר וילנא ברחוב שהגרח"ע זצ"ל היה גר בו, היו חנויות יהודיות פתוחות בשבת. והגרח"ע זצ"ל לא מחה ע"ז. והוסיף: אני לא יודע למה - אבל כך היה! וכדי למחות היה מרן זצ"ל בעצמו נכנס אחרי קבלת שבת לחנויות יהודיות הפתוחות בוילנא - והיה אומר להם - "א גוט שבת"!

בהפגנות אי אפשר שיהיה שליטה ואחריות על ההתנהגות של כל המשתתפים. וכשאחד נעצר והוא בבית האסורים - זה כתם רוחני וגופני עבורו לכל ימי חייו - ומי שגורם לזה, יתבע ע"ז. שאל: מי ה'אדם גדול' האחראי שלוקח אחריות על זה!

חילול השם

פעם סירב לצרף חתימתו על כרוז נגד חפירות במקום שהיה חשש לחילול קברי הקדמונים, כי באותה תקופה עצרו כמה מפגינים חרדים. וחשש שההפגנות עלולות להביא לידי שפיכות דמים ולחילול ה' ולחילול כבוד התורה. כשנפתחה חנות תועבה בת"א אמר שיש לעשות כל השתדלות שיסגר אבל לא באלימות.

והיו שני בחורי ישיבה ששרפו החנות ונעצרו ע"י המשטרה. וג"א כתב שעשו קידוש ה'. אמר: לא היה בזה קידוש ה'. אבל עכשיו שנעצרו חייבים להשתדל לשחררם משום 'לא תעמוד על דם רעך'. [א"ה: למחרת האירוע הייתי בירושלים אצל הגאון רי"ד סולובייציק זצ"ל ואמר לי, שזה לא תפקיד של 'בחורי ישיבה']

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

שמע שמפגינים על יד המשטרה על זה. אמר: בעקבתא דמשיחא אין שואלין ואין דורשין - כל א' חושב עצמו לחכם.

אמר. "ההפגנות בטח לא הדרך - ואינו פתרון - ההפגנות רק יכולות לעשות בעיות לבחורי ישיבות בענין גיוסם לצבא!".
עד שנת תשל"ז היה גזירות 'ניתוחי מתים' ו'גיוס בנות'.

לקנאים אין זכות

אגוד"י הצטרפו לקואליציה בשנת תשל"ז ע"פ הוראת מועצת גדוה"ת ומרן זצ"ל. ובהסכם הקואליציוני תוקן חוק 'ניתוחי מתים' וחוק 'גיוס בנות'. וזה עורר התנגדות מחברי אותו חוג ושותפיהם הקנאים בירושלים וניסו בכל דרך להפריע על טענות שונות ומשונות, וע"י נתונים שקריים. אמר: הם מוכנים שינתחו מתים ושיגייסו בנות ישראל שהוא 'ביהרג ואל יעבור' - העיקר לא לתמוך באגוד"י. ואחרי שתוקן העניין, ומתי ישראל הגיעו לקבורה בשלמותת והפסיקו לגייס בנות ישראל נגד רצונן אמר: להקנאים בירושלים, אין את הזכות לקחת חלק במצוה הגדולה הזו.

לא להתערב בפוליטיקה

שמע שנשיא ארה"ב נבחר בעזרת הצבעת היהודים למענו. אמר: יהודים בין העמים אסור להם להתבלט. ואסור להם להתערב בפוליטיקה העולמית. צריכים לחיות בהצנע ובשקט.

"הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב".

רפי וולף ומרן הרב שך זצ"ל
רפי וולף ומרן הרב שך זצ"ל
הרב שך וולף
הרב שך וולף
הספר אצל מרן הגר"ח קנייבסקי
הספר אצל מרן הגר"ח קנייבסקי