אאא

דיני חשמל בשבת
מהם האיסורים שיש בהדלקת חשמל בשבת.
אם בהדלקת החשמל בוער גוף מתכת עובר באיסור דאורייתא של מבעיר, לפיכך המדליק נורה בשבת חייב משום מבעיר היות ויש בה חוט להט, ואף במנורת פלורסנט עובר משום מבעיר אע"ג שדולקת ע"י גז שזרם החשמל הזורם בו גורם לו להאיר, מ"מ בתחילת הדלקתה מתלהט חוט להט בתוך הסטרטר ועוד שני חוטי להט בקצוות הפלורסנט, וכן בפלטה חשמלית או מיחם חשמלי, רדיאטור, מפזר חום וכדו´ עובר משום מבעיר היות ובכולם יש גוף מתכת לוהט, לעומת זאת המדליק מקרר, מזגן, מאורר וכדו´ לא עובר משום מבעיר היות ויש בהם מנוע המפעילם ואין שם דבר הלוהט, אמנם אם במאורר או במזגן יש נורת ביקורת המדליקם עובר משום מבעיר דאורייתא אע"ג שלא מכוין להדלקת הנורה מ"מ הרי זה פסיק רישיה דניחא ליה בדאורייתא שלכו"ע אסור מהתורה, ואין לומר שעכשיו בשבת לא מעונין בנורת ביקורת, דפשוט שהניחא ליה נמדד לפי ימות החול שלא עובר בשום איסור. ויש סוגי נורות ביקורת הדולקות לא ע"י חוט להט אלא ע"י לדים ובהם אין איסור מבעיר דאין שם דבר הלוהט.
לדעת החזו"א (סימן נ´ ס"ק ט´) אפשר שעובר אף משום מבשל בכל הדלקת גוף מתכת לוהט, ורבים מהפוסקים חולקים.
בהדלקת כל דבר חשמלי שאין בו חוט להט שלא עובר לא משום מבעיר ולא משום מבשל, מ"מ עובר משום מוליד היות ונוצר ניצוץ בעת ההדלקה, וי"א שהמוליד הוא מה שנולד זרם בחוטים מחמת הדלקתו.
לדעת החזו"א (סימן נ´ ס"ק ט´) עובר משום בונה בהדלקת כל דבר חשמלי כיון שמעמידו על תכונתו לזרום את זרם החשמל בתמידות, ויש חולקים דכיון שרגילות להדליק ולכבות כמה פעמים ביום לכן נידון כהשתמשות ולא כבניה ותיקון.
ישנם כמה חילוקי דינים אם ההדלקה אסורה מהתורה או מדרבנן. א. לפי המבואר בסימן ש"ז ס"ה שמותר לומר לגוי לעשות איסור דרבנן לצורך גדול או לצורך מצוה אבל איסור דאורייתא אסור, א"כ בימות הקיץ החמים במקומות שהחום כבד מאוד מותר לומר לגוי להדליק מזגן או מאורר לסוברים שאין איסור בונה בהדלקת חשמל, וגם כשיש בהם נורת ביקורת מותר היות ואמירה לגוי בפסיק רישיה מותר גם בניחא ליה כמבואר ברמ"א בסימן רנ"ג ס"ה, ויש חולקים דכיון שזה מתוכנן בכזו צורה חשיב כהדלקה ממש ולא כפסיק רישיה בהדלקה (עי´ בתשובה י"ב שיטות הפוסקים בזה). ולחזו"א אסור. ובמקום צורך רבים כגון שיתבטל שיעור תורה מחמת זה ומשתתפי השיעור לא ילמדו כלל גם לחזו"א מותר כמבואר במשנ"ב בסימן רע"ו ס"ק כ"ה. ב. אם מחלל שבת הדליק מאורר או מזגן וכדו´ שאין בו נורת ביקורת בשוגג מותר להנות מזה בשבת כמבואר בבה"ל (בסימן שי"ח ס"א) דאיסור דרבנן בשוגג מותר ליהנות בו ביום, ולחזו"א אסור היות וזה איסור דאורייתא בשוגג.