אאא

באומן נערכים לבואם של עשרות האלפים וגדולי זקני חסידות ברסלב וחשובי המשפיעים בארץ ובחו"ל יצאו היום (רביעי) ב"קריאה דחופה לשמירת הצניעות וקדושת הקיבוץ הקדוש באומן בימי ראש השנה" ובדרישה שבעלי העסקים המשרתים את החסידים לא יעסיקו נשים כלל.

"בוודאי כי אין ערוך לשמחתו ולתענוגו של רביה"ק מהעבודה הנעשית במקום קדוש זה. אך מאידך מה נורא צערו וכאבו הגדול כאשר דייקא במקום קדוש זה נפרצים גבולות הקדושה באופן מבהיל ונתקיים מה שנאמר "סביב רשעים יתהלכון" (עיי' ליקו"מ קמא קי"ב), כאשר בשנים האחרונות עדים אנו למצב נורא בהרס גדרי הצניעות השורר ברחובות שמסביב לציון בהם שוכנים אנשי שלומינו בימי ראש השנה הק', אשר נשים מסתובבות בתוככי הציבור הקדוש ועוסקות במקח וממכר וכדו', גם בחנויות של תשמישי קדושה או של מיני מאכל ודומיהן עומדות מוכרות ומכשילות את הרבים רח"ל. כמו כן יש בתי הארחה, מלוניות, וכדו' אשר נשים משרתות שם לציבור הגברים", נכתב במכתב.

"אוי לאותה בושה, (מה גם כי בהרבה מהמקרים ישנם פרוצות במקומות אלו רח"ל) וידוע גודל סכנת הגוף והנפש שמעמידים את כולנו בכך כמחז"ל "אמר רבי שמלאי כל מקום שאתה מוצא זנות אנדרלמוסיא באה" כו' (מד"ר ויקרא פ' כג פ' ט') והכתוב אומר – "והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך" (דברים כג), והצער הגדול והייסורים הנוראים שנגרמים להצדיק בכך בוודאי אין לשער כמובא בליקו"מ (עיי' תנינא ל"ב) עד כמה מקפיד הצדיק על שמץ של פגם בקדושה ק"ו באיסורים חמורים בקדושה וצניעות רח"ל", מלינים הרבנים.

הרבנים יוצאים בקריאה ובאזהרה חמורה להעמיד תקנות קבועות על שמירת קדושת המחנה כדלהלן: "בעלי החנויות והמלוניות וכדו' אסור להם בשפו"א להעסיק נשים הן יהודיות והן נכריות לשרת את הלקוחות. חנות או בית הארחה שנשים משרתות שם, אין לקנות או להתארח שם.

"וכמו כן בכל ימי התקבצות אנ"ש לא תימצא שום אשה כולל אלו המתגוררות באומן בכל שטח הרחובות - - הסמוכים לציון הק', מקום בו נמצאים גברים.

"ומכאן תצא קריאתנו לכל או"א מהמתקבצים על ציוה"ק, ובפרט לכל הנוגעים בדבר, הן לבעלי החנויות והמלוניות, ולכל האחראים במישרין או בעקיפין, נא ונא עשו ככל אשר ביכלתכם למגר תופעות מבישות אלו, שלא נהיה בכלל מחטיאי הרבים רח"ל, אשר עונשם חמור מאוד (עיי' רמב"ם פ"ג מהל' תשובה ה"ו)", כותבים הרבנים.