אאא

גזירת החינוך בלונדון, שנחשפה בשבוע שעבר ב"כיכר השבת", ממשיכה לעורר סערה בציבור החרדי באנגליה.

הסערה הגדולה החלה לאחר שמנהלי מוסדות נוכחו לדעת כי בחוזה מול משרד החינוך על קבלת תקציבים הם נאלצים לחתום על סעיפים המחייבים אותם ללמד בחיידרים ובבתי יעקב לבנות תכנים כפרניים בנושא בריאת העולם.

ביום שישי התכנסו חברי בית הדין של התאחדות קהילות החרדים לדיון בסוגיה ולאחר מכן פרסמו מכתב מיוחד עליו חתום האב"ד הגאון רבי משה חיים אפרים פאדווא, המהווה הסמכות הרוחנית העליונה בקרב הציבור החרדי.

הרב פאדווא מזהיר את המנהלים שלא לחתום על החוזה במתכונתו הנוכחית וממליץ להשקיע בקופות צדקה שיממנו בעתיד את מוסדות החינוך באם הבעיה לא תסתדר ולא יגיעו לפתרון.

"לכבוד מנהלי בתי החינוך בין לבנים בין לבנות בעירנו שליט"א העובדים בלי ליאות לחנך בנינו ובנותינו לתורה וליראת שמים ולמדות טובות עד להפליא. השי"ת יצליחם בעבודתם בקודש וישם לפניהם ההרים העומדים לנגדם למישור שיוכלו לשום כל מעייניהם לעניני חינוך ולקיום והרחבת המוסדות מבלי שיצטרכו לדאוג על בל שעל וצעד מה יאמרו הרשות", כותב הרב פאדווא במכתבו.

הרב מתייחס לחתימות המנהלים וכותב כי "בכובד ראש ישבו הבי"ד ביום ה' פ' בשלח ועיינו בהנכתב בהקאנטראקט ובהגיי"ד ליינ'ס, וראינו שמטילים ספק גדול ר"ל בבריאת העולם בשקר שהעולם קדמון עפ"ל, שקר זה שכבר לחמו נגדו הקדמונים זכרונם לברכה, ושכך זה הם רוצים עכשיו לחדור בנו ח"ו ועלינו לעמוד נגדה במסירות נפש ולא לחתום באופן שמשתמע לתרי אנפין, ואם בשביל זה ימנעו מלהעניק כספם, לא נמכר אמונתינו הקדושה בשביל בצע כסף ונהיה מוכרחים ליקח צעדים להעמיד קופות גדולות לבל ימוטו מוסדותינו ח"ו".

חשיפת ''כיכר השבת''
חשיפת "כיכר השבת"

הרב מוסיף וכותב כי "וכל מי שידחוק עצמו במסירת נפש יותר ליתן לקופות אלו לכשיתייסדו, חלקו גדול פי כמה, אבל אי אפשר שנעזוב המצב כפי שהיה ועלינו להתעזר ולהתחזק למצוא למזון טרף בס"ד".

"על כן אנו מודיעים לכל הסרים להוראותינו שאין לחתום על סעיפים אלו, ומי שחתם כבר, צריך לחזור מחתימתו ועליהם לשלוח מכתב צרוף להקאנטראקט שיתהוה חלק ממנו שהסעיפים הנוגעים לענין זה הן בהקאנטראקט והן בגיי"ד ליינ"ס, לא עליהם חתמנו ואין להחשיב חתימתינו עליהם כלל", מורה הרב ומציין כי "כל זה הוחלט פה אחד מכל רבני הבי"ד שהיה בישיבת הבי"ד הנ"ל, והשי"ת ירא בעני ויצלינו מכל גזירות קשות ואכזריות הן בגוף והן בנפש ונצליח הלאה בחינוך בנינו ובנותינו על טהרת הקודש".