אאא

דף יח

1. מחוסר בגדים. 2. בגדים מרושלים.

  1. הפסוקים שמהם ילפינן שמחוסר בגדים פסול לעבודה, ולמאי אתו 1. וחגרת אותם אבנט והיתה להם כהונה לחקת עולם. 2. מהפסוק יין ושכר וכו' חקת עולם ולהבדיל, להו"א ילפינן מינה דשתוי יין שעבד חילל, ומחוסר בגדים בעבודה שהזר חייב עליה מיתה אתי משתויי יין בגז"ש חוקה. ולמסקנא שתוי יין נלמד ממחוסר בגדים, וקרא להבדיל אתי לאסור להורות בשכרות. 3. ונתנו בני אהרן הכהן דרשינן בכיהונו והיינו בבגדיו, ואתי לעבודה שאינה מעכבת כפרה. 4. וערכו בני אהרן הכהנים, אתי לפסול עבודה בייתור בגדים.

  2. דין בגדי כהונה מרושלים 1. בברייתא אמרינן דמרושלים או מקורעים כשרים, ומוקמינן לה לרב שפוסל מרושלים ומסולקין, גריס בברייתא מרושלים שסלקן ע"י אבנט כשרים, ולשמואל דפוסל רק מסולקין היינו כאשר חסרים מעיקרא אבל סלקן ע"י אבנט כשרים. 2. מרושלים שלא סלקן, להו"א תלוי במחלוקת תנאים האם בגד של חמש כנפות חייב בציצית או לא ופליגי אי יתר כמאן דאיתיה דמי. ולמסקנא לכו"ע כמאן דאיתיה ופסול, ופליגי אי קרא אשר תכסה בה אתי לרבות כסות סומא או דילפינן לה מאשר ואייתר קרא לבגד של חמשה כנפות.

  3. הדרשות והדינים דאמרינן מהפסוק בד 1. שיהיו של פשתן שזהו בוץ שצומח כל קנה בנפרד ולא מתפצל מאליו, או נלמד מיחזקאל שנאמר פארי פשתים ועד שנכתב גמירי לה. 2. מצוה שיהיו חדשים, דמשוחקין כשרין. 3. שזורים. 4. חוטן כפול ששה. 5. שלא ילבש עמהן בגדי חול.

שאלות לחזרה ושינון

  1. הפסוקים לפסול מחוסר בגדים לעבודה (4)

  2. דיני בגדי כהונה מרושלים, והמח' (2)

  3. הדרשות והדינים מהפסוק בד (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com