אאא

ביקורת חריפה בדו"ח מבקר המדינה שפורסם היום (שלישי) נמתחה על סגן שר הבריאות יעקב ליצמן, בהאשמה כי לא מנע צמצום צריכת סיגריות בישראל. עוד נטען כי בניגוד להוראות, ליצמן לא הביא לידיעת הציבור את פגישותיו עם נציגי חברות הטבק.

מבקר המדינה קובע כי: "שר הבריאות ח"כ יעקב ליצמן ובכירי המשרד נפגשו פעמיים עם נציגי חברות טבק, אך בניגוד להוראות שנקבעו באמנה לא הביא השר עובדה זו לידיעת הציבור. יש ליידע את הציבור על פגישות של מקבלי ההחלטות עם נציגי חברות הטבק, מאחר שחשיפה לציבור של פגישות אלה יש בכוחה לבלום הפעלת לחץ של חברות הטבק על מקבלי ההחלטות, ולמנוע קבלת החלטות שאינן עולות בקנה אחד עם הצורך בשמירה על בריאות הציבור. כמו כן, הסתרת הפגישות עם חברות הטבק נוגדת את הצורך החיוני בשקיפות".

מבקר המדינה מציין כי הירידה בשיעור המעשנים הגיעה לשיא בשנת 2013, וכי מאז עלה שיעור המעשנים עד לכ-%5.22 (כ-6.1 מיליון איש) בשנת 2016.

בתגובתו מינואר 2018 ציין משרד הבריאות כי בשנת 2016 לא חלה עלייה בשיעור המעשנים בישראל. לדבריו, הנתונים המוצגים בתרשים זה ולפיהם חלה עלייה בשיעור המעשנים בשנת 2016 הם תולדה של שיטת מדידה אשר כללה סקירה באמצעות טלפונים סלולריים.

עם זאת, קובע השופט שפירא: "משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הבריאות כי תרשים 1 מתבסס על נתוניו שלו, אשר הציגם לכנסת ואשר לא הסתייג מהם בעת שהוגשו לכנסת. זאת ועוד, על פי דבריו של משרד הבריאות, שיעור המעשנים בשנים 2012 עד 2015 גבוה מהמוצג בתרשים. עולה מדברי המשרד כי מספר הצעירים המעשנים גבוה עד כדי כך שהוא משפיע במידה ניכרת על השיעור הכולל של המעשנים בשנים אלו. על משרד הבריאות לפעול לצמצום שיעור המעשנים ולעשות זאת תוך הסתמכות על מסד נתונים מדיד ומדויק".

המכתב שנקבר

לדברי המבקר: בנובמבר 2016 נודע למשרד הבריאות כי בכוונת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לפרסם מכרזים להקמת חנויות לממכר אלכוהול וטבק ללא מס בנמל התעופה החדש "רמון" בתמנע שליד אילת; על פי המכרז ישמשו החנויות גם נוסעים בטיסות פנים-ארציות.

"הגורמים המקצועיים במשרד הבריאות - ראש שירותי בריאות הציבור, מְרכז בכיר מניעת עישון והמחלקה לחינוך וקידום בריאות - סברו כי על משרד הבריאות להביע את התנגדותו להקמת חנויות כאמור עוד לפני פרסום המכרזים, מאחר שהקמתן תעודד את הציבור לצרוך טבק מוזל, וממילא תשפיע לרעה על בריאות הציבור".

בדצמבר 2016 הכין פרופ' גרוטו, ראש שירותי בריאות דאז, מכתב וביקש לשלוח אותו למנהל רשות המסים. במכתב ציין פרופ' גרוטו כי החלטת הממשלה ממאי 2011 על התכנית הלאומית לצמצום העישון מטילה על שר האוצר לבחון את המלצות הוועדה הציבורית לגבי מדיניות מיסוי מוצרי טבק. פרופ' גרוטו ציין כי המלצות אלו כוללות בין השאר המלצה לצמצם את מכירת מוצרי הטבק בחנויות הפטור והמלצה להעלות מסים על מוצרי טבק.

אך כאן מספר מבקר המדינה, אולם התברר כי פרופ' גרוטו לא שלח את מכתבו למנהל רשות המסים. פרופ' גרוטו ציין כי לא שלח את המכתב בעקבות שיחתו בעניין עם יועץ שר הבריאות . בסופו של דבר פרסמה רשות שדות התעופה בישראל 47 מר מוטי בבצ'י ק באפריל 2017 מכרז להקמת חנויות להחסנה ולמכירה בנמל התעופה רמון בפטור ממס, כולל מכירת סיגריות ומוצרי טבק אחרים.

מבקר המדינה קובע: "היות שההחלטה ולפיה חוק הגבלת הפרסומת והשיווק לא יחול על מוצר הטבק החדש וההחלטה לבקש אי-החלת פטור ממס על מוצרי טבק בחנויות הפטור עבור נוסעים בטיסות פנים-ארציות הן החלטות שקבלתן היא בסמכות הגורמים המקצועיים במשרד, הרי שהיה על מר מוטי בבצ'יק להימנע מלהתערב בקבלת החלטות אלה".

בתשובתו מסר מוטי בבצ'יק כי מעולם לא נתן הוראות לאנשי המקצוע במשרד, אלא שימש איש קשר בין השר לחלק מעובדי המשרד.

בתשובתו מסר ליצמן כי לשכתו ויועציו נמצאים בכל יום בקשר עם גורמי המקצוע במשרד הבריאות על מנת להציג את עמדותיו לגורמי המקצוע הבכירים במשרד ולהציג לו את עמדותיהם. ללא קשר זה לא היה ניתן לנהל משרד גדול ומורכב כמו משרד הבריאות. סגן השר דאז ציין כי ההחלטות בנושאים האמורים היו בהתאם למדיניותו.

עם זאת, קובע המבקר: "שאלת גבולות המעורבות של יועצי השרים, שמשרתם היא משרת אמון, עולה מדי פעם בפעם. נמצא כי לא פעם חורגים יועצי השרים מההנחיות הקבועות בתקשי"ר, באשר לסמכויותיהם וגבולות פעולותיהם; ולפיהן הם אמורים להביא את הוראות השרים לדרג הניהולי הבכיר של המשרדים, וגולשים למתן הוראות והנחיות לדרג המקצועי.

"מטרתו העיקרית של האיסור שחל עליהם בעניין זה היא לשמור על שיקול הדעת העצמאי של הדרג המקצועי ולאפשר לו לפעול על פי נהלים קבועים ואמות מידה 48 ברורות ושוויוניות, ללא התערבות פרטנית של השר הממונה או נציגיו . עצמאות שיקול הדעת של הדרג המקצועי היא עקרון יסוד של שיטת המימשל בישראל ושל המשפט המינהלי, ומבקר המדינה כבר עמד על 49 החשיבות שביישומו במינהל הציבורי .

"על השר כנושא באחריות כוללת לנעשה במשרדו, לרבות בלשכתו, לוודא שיועציו פועלים על פי הוראות התקשי"ר, דהיינו אינם יכולים להתערב 50 בפעולות הדרג המקצועי . נוכח העובדה שמדובר בליקוי שעלה לא פעם בביקורת, על היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה להבהיר את הכללים האמורים לנושאי משרות אמון בלשכות שרים וסגני שרים בעת כניסתם לתפקיד".

פגישות של שר הבריאות ובכירי משרדו עם נציגי חברות טבק ללא דיווח לציבור

לדברי מבקר המדינה: "נמצא כי פגישות אחרות שקיימו שר הבריאות ואנשי משרדו עם נציגי חברות הטבק לא דווחו לציבור". לדבריו: "מר יעקב ליצמן נפגש פעמיים, כסגן שר הבריאות וכשר הבריאות, עם נציגי חברות טבק, אך בניגוד להוראות שנקבעו באמנה לא הביא עובדה זו לידיעת הציבור. על מקבלי ההחלטות ליידע את הציבור על פגישותיהם עם נציגי חברות הטבק, מכיוון שחשיפה לציבור של פגישות כאלו יש בכוחה למנוע מחברות הטבק להפעיל לחץ על מקבלי ההחלטות לקבל החלטות שאינן עולות בקנה אחד עם הצורך בשמירה על בריאות הציבור. כמו כן, הסתרת הפגישות עם חברות הטבק נוגדת את הצורך החיוני בשקיפות". 

המבקר ממשיך ותוקף את ליצמן: מצופה ממשרד שמופקד על בריאות הציבור להילחם בנחישות בתופעת העישון בכל חזית אפשרית, לרבות באמצעות קידום חקיקה מתאימה. לרשות שר הבריאות ומשרדו עמדה החלטת ממשלה שבה נקבעה תכנית לאומית בעניין זה. ואולם ממצאי הביקורת מלמדים שאף ששר הבריאות עצמו סבור שיש לנקוט צעדים לצמצום תופעת העישון, הוא עצמו מקל בעניין הפרסום והשיווק של מוצרי הטבק.

"שנִיות זו ניכרת גם בפעולות משרד הבריאות, ובכלל זה פעולותיו של המופקד על בריאות הציבור פרופ' איתמר גרוטו. על שר הבריאות ומנכ"ל משרדו להמשיך ולהוביל בנחרצות את יישום המדיניות לצמצום העישון, לרבות את יישום החלטת הממשלה בנושא ואת יישומן של המלצות האמנה".

פעילות דלה של משרד הבריאות למניעת עישון

בחוק הגבלת הפרסומת והשיווק נקבעו הגבלות שונות על פרסום ושיווק של מוצרי טבק. כמו כן נקבע בחוק זה כי מוצרי טבק ישווקו עם אזהרה בנוסח הזה:

"אזהרה - משרד הבריאות קובע כי העישון גורם למחלות חמורות". בצו הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק שינוי נוסחי אזהרה נקבע כי אריזה חיצונית של מוצרי טבק לשיווק קמעונאי המכילה כמה אריזות, שכל אחת מהן מסומנת לפי הוראות הצו, תסומן באזהרה "העישון הורג." עוד נקבע בצו כי האזהרה בחזית מוצרי הטבק תהיה בעברית ובצד האחורי - בערבית.

בצו הגנת הצרכן סימון טובין נקבע כי סימון האזהרה יודפס על גבי החפיסה או הקופסה ולא על גבי האריזה השקופה. באמנה נקבע כי כל אריזה של מוצר טבק תישא אזהרה בדבר ההשפעות המזיקות של השימוש בטבק.

עד שנת 2012 ארזו החברות למוצרי טבק חבילות של עשר חפיסות סיגריות בצלופן שקוף ללא האזהרות הנדרשות. מצד אחד, הדבר תואם את הנקבע בצו הגנת הצרכן ולפיו לא תודפס האזהרה על גבי האריזה השקופה. מצד שני ,בצו הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק שונוי נוסחי אזהרה נקבע כי אריזה חיצונית של מוצרי טבק לשיווק קמעונאי שבה כמה אריזות, תסומן באזהרה "העישון הורג".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ביוני 2012 כתב סגן הבריאות דאז יעקב ליצמן להלן - סגן השר דאז לחברת פיליפ מוריס כי הוא מאשר את השימוש באריזות הצלופן. סגן השר דאז ציין: "כפי שהבאתם לידיעתנו, בישראל הולכות ומחליפות אריזות צלופן שקופות המאגדות עשר חפיסות סיגריות את אריזות הקרטון הישנות, וכך למשל במותגים שונים שמפיצות החברות דובק, גלוברנדס ודוויס... בכוונתנו להבהיר את החקיקה הרלוונטית לשימוש באריזות צלופן, כך שיתאפשר באופן ברור שימוש בהן, ככל שיש בכך צורך. עד לתיקון החוק, הרינו מאשרים את השימוש באריזות צלופן שקופות. נציין כי עם חקיקתו, לאחרונה, של החוק להסדרת הטיפול באריזות ,תשע"א-2011, עשוי השימוש באריזות הצלופן השקופות לסייע למאמץ המוצא ביטויו בחוק זה, לצמצם פסולת אריזות בישראל".

בספטמבר 2012 כתבה המשנה ליועצת המשפטית של משרד הבריאות עו"ד אילנה מישר לסגן השר דאז כי "השימוש באריזות צלופן שקופות לאריזה של מספר חפיסות סיגריות יחד הינו בניגוד לחקיקה הקיימת ."עו"ד מישר הוסיפה כי האמירה במכתב ששלח סגן השר דאז ולפיה הוא מאשר להשתמש באריזות צלופן שקופות היא "חסרת תוקף ועלולה לגרום לתביעות כנגד המשרד במידה וסחורות הארוזות באריזות כאלה ייתפסו בידי המכס, האוכף את החקיקה בדבר סימון מוצרי טבק".

כשבוע לאחר מכן כתב סגן השר דאז ליועצת המשפטית כי הוא אינו מסכים עם הקביעה "כי השימוש באריזת צלופן שקופות לאריזת מספר חפיסות סיגריות עומד בניגוד לחקיקה הקיימת". עוד כתב סגן השר דאז כי הוא מבקש "להכין צו המאפשר שימוש באריזת צלופן שקופה, ללא אזהרה על גבי הצלופן, כך שהקונים את המוצר יוכלו לראות את האזהרות המשתנות".

בתשובתו מפברואר 2018 מסר מר ליצמן: "הכרתי היטב את עמדת הלשכה המשפטית כפי שבאה לידי ביטוי במכתבה אליי של היועצת המשפטית דאז. עם זאת לאחר ששקלתי את הנושא, עמדת המדיניות שלי כסגן שר הבריאות הינה כי הקונים בדיוטי פרי יכולים לראות באופן ברור את האזהרות על חפיסות הסיגריות המצויות באריזה השקופה, מה גם שאריזה זו מסייעת לצמצום פסולת אריזות. לאור האמור סברתי ועודני סבור כי עמדתי שקולה ואינה פוגמת במאמץ לצמצום העישון".