אאא

דף לא

1. חצאי כזיתים. 2. צירוף אכילה והקטרה.

  1. דיני פיגול בחצאי כזיתים 1. חצי כזית פיגול חצי פסול וחצי פיגול, לרבא נתעורר הפיגול כדין ראשון ושני לטומאה שנבללו וחלקן וערבן שוב, ולרב המנונא הוי עירוב מחשבות כדין אב הטומאה וראשון שמצטרפים לטמא כראשון אף שאח"כ השלים לכביצה אב הטומאה. 2. הדיעות שאין כח בחצי זית במקום כזית במקרים: חצי זית פסול פיגול ופיגול. 3. וכן בפיגול פיגול ופסול. 4. וכן בחצי זית וכזית חציו פסול וחציו פיגול.

  2. אמרינן במשנה שאין אכילה והקטרה מצטרפין, והדיוקים בזה 1. לשון אכילה אינו מצטרף ללשון הקטרה, אבל חישב על חצי זית שתאכלנו האש למחר הוי פיגול, משום דמצינו לשון אכילה באש, וכן המחשב שיאכלוהו כלבים למחר הוי פיגול. 2. חישב לאכול כזית בשני בנ"א, בעי האם אזלינן בתר המחשבה ומצטרף או בתר האכילה וליכא שיעורא, ופשט דלאכול דומיא דאכילה והקטרה מצטרפין. 3. חישב לאכול כזית ביותר מכדי אכילת פרס, בעי אי לא תופס כדין אכילת הדיוט או דתופס וכמו אכילת גבוה. ואין לפשוט דיצטרף מאכילה ואכילה דומיא דהקטרה, דדלמא איירי בהיסק גדול. 4. מדייקינן דלאכול ולאכול דבר שאין דרכו לאכל מצטרף כר"א. 5. לאביי איצטריך אכילה והקטרה גופיה ולכן הדיוק רק על דבר שדרכו לאכול, דלא שמעינן לה מדאמרינן ברישא לאכול דבר שדרכו לאכול ולמעוטי דבר שאין דרכו לאכול, דהתם הוי שלא כדרכה משא"כ באכילה והקטרה דתרוייהו הוו כי אורחייהו.

הדרן עלך פרק שני דזבחים- כל הזבחים שקבלו דמן!

 

שאלות לחזרה ושינון

  1. דיני פיגול בחצאי כזיתים (4)

  2. הדיוקים מהדין שאין אכילה והקטרה מצטרפין (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com