אאא

דף מד

1. מנין לחיוב פיגול. 2. הסתירה בפיגול. 3. הפסוקים במתנות כהונה. 4. פיגול בפרים הנשרפין.

  1. ביאור הברייתא מנין לחיוב פיגול 1. הפסוק איירי בשלמים, א"כ נימא דנייתי רק הדומה לשלמים והיינו בכור דאתי בכלל ופרט מאם האכל יאכל דמטילים פרט ביניהם, ת"ל מבשר לרבות כל ששייריו נאכלין. 2. זבח, לרבות עולה. 3. אשר הם מקדישים, לרבות עופות ומנחות ולוג שמן של מצורע, ושלמים אתי למימר דמרבינן רק מה שיש לו מתירין לאדם או למזבח.

  2. מקשינן סתירה בברייתא, דהרישא דמרבינן פיגול בלוג שמן של מצורע אתי כר"מ, וסיפא דליכא פיגול במנחת נסכים אתיא כרבנן. ומתרצינן 1. רישא כרבי דסובר שמתנות לוג השמן הם מתיריו וכן מפגלין אותו, ודחי מלוג הבא בפ"ע דמתנותיו מתירין אותו ולכו"ע אין מפגלין אותו. 2. אתי כר"מ וסמי מנחת נסכים. 3. למסקנא לוג הבא עם האשם מתפגל וה"ה נסכין הבאים עם הזבח, ונסכים הבאים בפ"ע אין מתפגלין וה"ה ללוג הבא בפ"ע.

  3. דרשות הפסוק במתנות כהונה, והקמ"ל 1. כל קרבנם, לרבות לוג שמן של מצורע, אף דאינו מן האש. 2. לכל מנחתם, למנחת עומר דלהתיר ומנחת קנאות דלברר עוון. 3. לכל חטאתם לחטאת העוף, וקמ"ל דנאכלת ואינה נבילה מחמת המליקה. 4. לכל אשמם, לאשם נזיר אף שבא להכשיר. 5. אשר ישיבו אתי לגזל הגר, וכתיב לך הוא לומר שיכול הכהן אפילו לקדש בו אשה.

  4. בפרים הנשרפין איכא: הזאות בהיכל, שחיטה והקטרת אימורין במזבח, ושריפת הבשר בחוץ. דיני מחשבת פיגול 1. שחט ע"מ להזות בפנים למחר, לא פיגל. 2. היזה בפנים וחשב על ההקטרה, לא פיגל. 3. שחיטה במחשבת הקטרה הוי פיגול, דבעינן שתרוייהו יהיו בעזרה דומיא דשלמים.

 

שאלות לחזרה ושינון

 

  1. ביאור הברייתא מנין לחיוב פיגול (3)

  2. יישוב הסתירה לגבי פיגול בלוג של מצורע ובמנחת נסכים (3)

  3. דרשות הפסוקים במתנות כהונה, והקמ"ל (5)

  4. דיני מחשבות פיגול בפרים הנשרפין (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com