אאא

דף נ

1. דבר הלמד בהיקש. 2. הלמד בק"ו. 3. בגזירה שוה. 4. הצריכותא בצפון.

א.  מהפסוקים שנאמר באשם ילפינן דדבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקש, ואגב כך מפרשינן דיני למד מן הלמד בקדשים ומנין. דבר הלמד בהיקש: 1. אינו חוזר ומלמד בהיקש, והמקור לרבינא מזה שאשם הוקש לחטאת ועולה לענין צפון למימרא דמחטאת לחוד א"א ללמוד כיון שנלמדה בהיקש מעולה, ודייקינן לה מדלא הוקש אשם לעולה לחוד. ולרבא נלמד מזה שדין יותרת וכליות בפר העלם אתי בהיקש מפר כהן משיח ונכתב ייתור בפר העלם בכדי שיוכל ללמד בהיקש לשעירי ע"ז. 2. להו"א מלמד בגזירה שוה מזה דכולו הפך לבן בנתקין ילפינן בהיקש ומלמד על בגדים בגזירה שוה קרחת וגבחת, ולר"י בקדשים אין למדין הכי דאל"כ לא יכתוב צפון באשם ונילף בגזירה שוה מחטאת שהוקש לעולה. 3. מלמד בק"ו, מדברי רי"ש לגבי את בדם וטבילה ששעירי ע"ז ילפינן בהיקש מפר כהן משיח ומלמדים בק"ו על שעיר יוה"כ. 4. להו"א אינו מלמד בבנין אב, מדלא ילפינן צפון באשם בבנין אב מחטאת שהוקשה לעולה, ודחי דאיכא למיפרך שחטאת מכפרת על חייבי כריתות ועולה הויא כליל.

ב.   דבר הלמד בגזירה שוה 1. לר"פ מלמד בהיקש דשלמים נלקחין בכסף מעשר בגזירה שוה שם ומלמדים בהיקש של תודה, והכא המלמד הוא חולין והלמד קדש ואיכא פלוגתא בתר מה אזלינן. 2. מלמד בגזירה שוה, לרמב"ח דחלות באות סולת בגזירה שוה חלות מרבוכה, ורקיקין בגזירה שוה מצות מחלות, ודחינן דלמא ילפא ממאפה תנור. ולרבא ילפינן ניתוח בפרים הנשרפין בגזירה שוה ראשו וכרעיו מעולה, ומלמד על יוה"כ. 3. מלמד בק"ו, אתיא להו"א מהיקש שאינו מלמד בהיקש ומלמד בק"ו א"כ כל שכן גזירה שוה שמלמדת בהיקש כר"פ. וקשיא לחולקים על ר"פ, ולמסקנא אתיא מגזירה שוה דמלמדת בגזירה שוה כל שכן שתלמד בק"ו. 4. בעי אי מלמד בבנין אב, תיקו.

ג.     דבר הלמד בק"ו 1. בעי אי מלמד בהיקש, ומייתי מגז"ש שאינה למידה מהיקש אך מלמדת בהיקש כר"פ כל שכן לק"ו הלמד מגזירה שוה, ולחולקים על ר"פ תיקו. 2. מלמד בגזירה שוה, יליף מזה שגזירה שוה אינה למידה מהיקש אך מלמדת בגזירה שוה כל שכן לק"ו הלמד בהיקש כרי"ש דמלמד בגזירה שוה. 3. מלמד בק"ו, אתיא להו"א מגזירה שוה שאינה למידה בהיקש ומלמדת בק"ו, ולמסקנא מהיקש שאינו למד בהיקש ומלמד בק"ו כל שכן ק"ו הלמד מהיקש שילמד מק"ו. 4. בעי אי מלמד בבנין אב, להו"א מלמדת דלר"מ עוף טריפה שחיטתה מטהרתה בק"ו מבהמה וילפא במה מצינו למליקה, ודחי דר"מ סמיך על שחיטה דחולין. 5. בנין אב בעי מהו שילמד בגזירה שוה היקש וק"ו, ובעי למיפשט דילפינן בבנין אב דאימורין שלנו לא ירדו נלמד מבשר ומלמד על הדם, ודחי דהעיקר מרבויא דקרא זאת תורת העולה.

ד.   אמרינן דא"א שלא יכתב דין צפון באחד מהקרבנות משום דלא אתיא מהנך 1. עולה, דהנך מכפרים. 2. חטאת, דהנך זכרים. 3. אשם, הנך ישנן בצבור כביחיד.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  דיני דבר הלמד בהיקש (4)

ב.  דיני דבר הלמד בגזירה שוה (4)

ג.   דיני דבר הלמד בק"ו (5)

ד.   מדוע צריך דין צפון בכל אחד מהקרבנות ולא אתי מהנך (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com