אאא

דף סה

1. הפסוקים בעולת העוף. 2. הבדלה בחטאת העוף.

א.  דרשות הפסוקים בעולת העוף 1. והקריבו, אפילו עוף אחד. 2. הכהן, דלא נימא שא"צ כהן בק"ו מצאן שקבע לו צפון, קמ"ל דמליקה בכהן. ולר"ע א"צ מיעוטא אלא לומר שהמליקה בצפרנו של כהן. 3. כהן ומלק, אתי למעט סכין אף שכשירה בשחיטה שהיא ראויה בזר. 4. ומלק והקטיר, שמליקה כשירה בראש המזבח. 5. המליקה ממול עורף, דילפינן מחטאת. 6. אינו מבדיל, דעל הראש להיות בנפרד מהגוף דומיא דהקטרה שנאמר ומלק והקטיר. 7. ונמצה דמו, כולו. 8. אל קיר המזבח זה קיר העליון, ואין ללמוד מעולת בהמה דהויא בקיר התחתון, שנאמר ומלק והקטיר ונמצה דמו שהמיצוי בראש המזבח דומיא דהקטרה. 9. עשאה למטה מרגלו פליגי אי כשירה, ומחלוקתם האם עושין מערכה ע"ג סובב. 10. בהסרת מוראתו בנוצתה פליגי אי נוטלה בלא סכין עם הנוצה או עם הקורקבן, או קודרה בסכין. 11. שיסוע הוי ביד, דומיא דשמשון. 12. הפסוק עולה אתי להכשיר אף שמיצה רק את דם הגוף המרובה, הוא למעט מיצה רק את דם הראש.

ב.   דעת ר"א בר"ש שמבדילין בחטאת העוף ולחכמים לא, ופלוגתייהו 1. האם נחשב שעושה מעשה עולה בחטאת, לת"ק מיצוי הדם דבתר הזאה מעכב בחטאת ולר"א בר"ש הוי מחתך בשר בעלמא. 2. לת"ק שהיה בסימן שני בעולה לא מעכבא וחשיב מעשה עולה בחטאת. 3. לת"ק רוב בשר לא מעכב בחטאת העוף, וממילא חותך שתי הסימנים בלא שהיה הוי כעולה. ולכו"ע לכתחילה בעינן לחתוך רוב הבשר, ור"א סובר דהפסוק ולא יבדיל אתי שאינו צריך להבדיל, להכי לאו שנוי הוא.

הדרן עלך פרק שישי דזבחים!

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  דרשות הפסוקים בעולת העוף (12)

ב.  המחלוקת האם מבדילים בחטאת העוף, ובמאי פליגי (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com