אאא

דף סו

1. השנוי בחטאת העוף. 2. מעילה בעוף למטה.

א.  חטאת העוף ששינה שמה ומעשיה ומקומה פסולה, וכן הדין בעולה חוץ משנוי שמה דכשירה ולא עלתה לבעלים. ואופן השנוי 1. בחטאת כמעשה עולה מוקמינן במליקה ודלא כר"א בר"ש דמכשיר, ודחי דלמא ששינה בהזאה. 2. עשאה לחטאת למעלה פסולה אפילו כמעשה חטאת, וע"כ ששינה בהזאה שהרי מליקה כשירה בכל מקום במזבח. 3. עולה כמעשה חטאת איירי ששינה בהזאה, מזה דאמרינן דמועלין בכולהו, ובשינה במליקה ליכא מעילה לרבי יהושע. 4. מחלוקת ר"א ורבי יהושע בעולת העוף למטה כמעשה חטאת ע"כ ששינה במליקה, דאי איירי ששינה רק במצוי לא היה רבי יהושע מטהר.

ב.   עולת העוף שעשאה למטה כמעשה חטאת, לר"א מועלין ולרבי יהושע אין מועלין משום שנעשית כחטאת. הראיות שהביא ר"א והדחיות 1. חטאת שאין מועלין בה לשמה אבל אם שינה את שמה מועלין, כ"ש שימעלו בעולה ששינה את שמה, ודחי שעולה לשם חטאת שינה לדבר שאין בו מעילה. 2. קק"ד ששחטן בדרום לשם קק"ל מועלין אף ששינה לדבר שאין בו מעילה, ודחי דעולה שינה לדבר שכולו היתר משא"כ קק"ל שיש בהם גם איסור. 3. אשם ששחטו בצפון לשם שלמים ומועלין בו, ודחי דבעולה שינה את שמה ומקומה. 4. כנ"ל בדרום, ודחי שלא שינה את מעשיו. 5. מזה דר"א לא המשיך לפרוך לו שנוי בעלים דהויא כשינוי מעשה, ש"מ דר"א הבין את דברי רבי יהושע, דטעמו שהעולה שנמלקה למטה נמשכת להעשות חטאת העוף. 6. קן שבו חטאת לאחת ועולה לאחרת והכהן הקריב אחת למטה ואחת למעלה שתיהן פסולות שמא החליף, וקשיא שהעולה תמשך להיות חטאת, ודחי דבשתי בעלים לא אמרינן הכי. 7. כנ"ל גבי שתי נשים ששלחו שלש קינים לחובתן, קאמר שרק הקן הסתומה כשירה ולא המפורשת אף ששייכת לאחת, וקינים אתיא כרבי יהושע כדאשכחן שאומר בסיפא כשהוא חי קולו אחד, ולמסקנא רבי יהושע קאמר דאין מועלין מיהו אינו עולה לחובתו.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  הפסול בחטאת העוף ששינה בה, ואופן השינוי (4)

ב.  המח' בדין מעילה בעולת העוף שעשאה למטה, הראיות ודחייתן (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com