אאא

 דף עה

1. תערובת ביחיד וצבור. 2. האיבעיות בבכור. 3. הקרבנות שא"א שיתערבו.

א.  מה ילפינן מהברייתא דקרבן יחיד וקרבן צבור שנתערבו 1. בדין חיים להו"א דקרבן אנשים נמי כשר אף בלא סמיכה דומיא דציבור, ודחי דאיירי שנתערבו הכוסות. 2. בדין שחוטין דהיינו שהתערבב הדם מכשרי במתנה אחת, ולרבי בעינן שיהא שיעור לשתי הקרבנות. וקשיא דרבי קאמר לדברי ר"א דהזאה א"צ שיעור, ותרצינן דלדידיה צריך שיעור, או שאין ללמוד נתינת דם מהזאת מי חטאת.

ב.   לבכור איכא קדושה אף לאחר שנפדה במומו, והאיבעיות 1. בתמורת בכור: האם מותר להאכילו לנדה אליבא דב"ש דאסרי בבכור. 2. לפדות. 3. להשקל בליטרא, ופשטינן דתמורת בכור הויא כיוצא בו. 4. התפיסו לבדק הבית האם ישקל בליטרא כדי שהקדש ירויח, ומייתי ממתני' דבנתערבו יאכלו כבכור ש"מ דלא נשקל. ודחי דהכא איכא תרי גופים, ולמסקנא פשטינן דאינו יכול להקדיש מה שלא היה קנוי לו.

ג.    הקרבנות שאינם יכולים להתערב 1. במשנתנו אמרינן דהכל יכולים להתערב חוץ מחטאת עם אשם משום שזה זכר וזה נקיבה. 2. חטאת ועולה, איכא שעיר נשיא שזהו זכר. 3. פסח שבן שנה ואשם שבן שנתים, דחינן דאשם נזיר ומצורע הם בני שנה, וכן יש בן שנה הנראה כבן שתים ואיפכא.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  מה ילפינן מהברייתא לגבי קרבן יחיד וקרבן צבור שנתערבו (2)

ב.  האיבעיות בדין בכור (4)

ג.   אילו קרבנות אינם יכולים להתערב, ומדוע (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com