אאא

דף פט

1. תדיר קודם. 2. דיני הקדימה. 3. האיבעיות בקדימה.

א.  אמרינן במשנה שכל התדיר קודם, להכי בחל ר"ח בשבת מקריבים קודם את התמיד ואחריו מוספי שבת ר"ח ור"ה, ובעי מנלן דבמוספין התדיר קודם 1. אחרי הפסוק מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד נאמר כאלה תעשו ליום ש"מ להקדים את התדיר, ויליף מאלה כאלה משום דידעינן מתעשו ששוה לשאר הקרבנות. 2. לאביי ילפינן מיתורא דאשר לעולת התמיד.

ב.   המשנה אומרת שכל המקודש מחבירו קודם לו ומפרטת את המקרים, ומפרשינן מי קודם ומדוע ומאי קמ"ל 1. חטאת ועולה: החטאת קודמת בדם כיון שהיא מרצה. וקודמת בכל המתנות דילפינן מחטאת הלויים שלא בא לכפר, או הואיל והתחיל במתנות גומר. 2. בהקטר האימורין העולה שהיא כליל קודמת לחטאת, דנאמרו תרי קראי, פר שני לחטאת ומנגד ועשה את האחד חטאת ואח"כ את האחד עולה. 3. חטאת לפני אשם משום שדמה ניתן על ארבע קרנות, אף דלאשם יש קצבה במחירו. 4. אשם מצורע קודם לחטאת, מפני שמכשיר. 5. אשם לפני תודה ואיל נזיר שהוא קק"ד, אף דטעונים לחם. 6. תודה ואיל נזיר לפני שלמים מפני שנאכלים ליום אחד וטעונים לחם, אף דשלמים שייכי גם בצבור. 7. תודה לפני איל נזיר, כיון שטעונה ארבע מיני לחם. 8. שלמים לפני בכור מפני שטעונים מתן ארבע וסמיכה נסכים ותנופה חזה ושוק, אף שבכור קדושתו מרחם ונאכל רק לכהנים. 9. בכור קודם למעשר מפני שקדושתו מרחם ונאכל לכהנים, אף שמעשר מקדש לפניו ולאחריו. 10. מעשר קודם לעופות מפני שהוא מין זבח ודמו ואימוריו הוו קק"ד, אף שעופות כולן קק"ד. 11. העופות קודמין למנחות מפני שהם מיני דמים, אף שמנחות ישנם בצבור כביחיד. 12. מנחת חוטא קודמת למנחת נדבה כיון שבאה על חטא ומכפרת, אף שנדבה טעונה שמן ולבונה. 13. חטאת העוף קודמת לעולת העוף בהקרבה וכן בקריאת השם, כדילפינן לקמן דכל הקרבת חטאת קודמת לעולה. 14. מנחת חוטא שמכפרת קודמת למנחת סוטה שבאה לברר עוון.

ג.    האיבעיות בדיני הקדימה 1. דם חטאת שמרצה, או איברי עולה שהם כליל. 2. דם עולה דמכח כליל, או אימורי חטאת דמכח מכפר. 3. דם עולה ודם אשם. 4. סוטה ומנחת נדבה, ואיבעיות אלו לא נפשטו. 5. חטאת העוף עולת בהמה ומעשר בהמה שעומדים יחד מקריבים כפי הסדר הזה, אף שמעשר קודם לחטאת העוף.

 

שאלות לחזרה ושינון

 

א.  מנלן דבמוספין התדיר קודם (2)

ב.  דיני הקדימה ומ"ט, והסיבות לדחות (14)

ג.   האיבעיות בדיני הקדימה (5)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com