אאא

בסוף השבוע האחרון הסתלק לגנזי מרומים הגאון הגדול רבי שריה דבליצקי זצוק"ל, כשהמונים ליוו את מיטתו והעניקו לו כבוד אחרון.

רבי שריה היה גאון ההלכה ועמל על קוצו של יו"ד ללבן כל הלכה ומנהג. מפעם לפעם, היה נוהג לכתוב מכתבים בהלכה למרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, והיה זוכה לקבל איגרת תשובה. בגליון דברי שיח מובא כי האיגרת האחרונה שבהן היתה לפני כארבע שנים, אז שלח מכתב עם מספר הערות בהלכה ומרן שר התורה השיב לו עליהם.

השבוע, כששמע מרן הגר"ח על פטירתו, הזכיר כי הוא "זוכר אותו עוד מהתקופה שהיה מגיע למרן החזון איש זצ"ל". לפי העלון, מרן הגר"ח "הזכיר בקיצור את הידוע זכרונות הגר"חשכשהיה רבי שריה זצ"ל בחור היה חולה בבית חולים ומרן החזון איש זצוק"ל נסע לבקר אותו ולדבר איתו שלא יחמיר על כשרות המאכלים שם".

"בעשרות שנים האחרונות היה פוגש אותו שר התורה בעיקר בשמחות שערך בנו הגאון רבי שלמה לשם הגיע רבי שריה שכיהן כרב בית הכנסת בבנין של ישיבת תפארת ציון העומד בראשות רבי שלמה שליט"א. אחד מתלמידי ישיבת תפארת ציון, מספר שלפני כמה שנים הגיע מרן הגר״ח קנייבסקי לישיבה לשמש כסנדק בברית שנערכה שם, כשיצא הבחין בו רבי שריה שיצא גם הוא מבית הכנסת, ומיד בירך בקול רם את הברכה שחלק מחכמתו ליראיו".

העלון מציין כי "מי שמכיר את הגאון זצ"ל יודע כמה נחרד והיה ירא על כל ספק ואפילו ספק רחוק של שם שמים שלא לצורך או לבטלה".

לסיון מספרים בעלון כי "מנהג קבוע היה לו לרבי שריה, שכל חוברת או ספר שהיה מדפיס היה שולח מיד למרן שר התורה והספר האחרון שהוציא לפני כשלושה שבועות בעניני בין המצרים, שלח למרן הגר״ח שאף עיין בזה זמן רב. כמו כן, בכל בוקר כשמרן משכים קום לסדר הלימוד הוא אומר תחילה את תיקון חצות מתוך חוברת מיוחדת שהוציא הגאון רבי שריה לפני למעלה מיובל שנים.בפטירתו, טרח רבינו ויצא מביתו ללוות אותו ולכבד אותו בכבוד אחרון".