אאא

דף צו

1. בישל במקצת כלי. 2. מיעוט תרומה ממריקה.

א.  כאשר בישל במקצת הכלי בעי האם כל הכלי טעון מריקה ושטיפה, ומייתי 1. אין צריך דומיא דדם חטאת שמכבסים רק את מקום הדם, ודחי דבישול מפעפע משא"כ דם. 2. מברייתא דחומר במריקה ושטיפה מהזאה דכל הכלי טעון, וטעמא שנאמר ואם כלי נחשת.

ב.   דין מריקה ושטיפה נוהג לכו"ע בקק"ד ולר"י גם בקק"ל מדאיצטריך קרא למעוטי תרומה ולר"ש א"צ. והמיעוט בתרומה ממריקה 1. רק מקום בישול. 2. מהניא גם ביין ובמזוג. 3. סגי במריקה וא"צ שטיפה בצונן.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  האיבעיא בבישל במקצת כלי האם כולו טעון מריקה ושטיפה (2)

ב.  מיעוט תרומה ממריקה (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com