אאא

דף קז

1. המח' בפסוקים. 2. המקומות. 3. צירוף לכזית.

א.  מחלוקות רי"ש ור"ע בדרשות הפסוקים 1. חיוב על זריקת דם בחוץ, לרי"ש מדם יחשב דשחיטה ולר"ע מאו זבח דהעלאה. 2. לחלק ולחייב בפ"ע, לרי"ש מאו זבח ולר"ע מלא יביאנו. 3. לחייב על השלם ולא על החסר, לרי"ש מלא יביאנו ולר"ע מלעשות אותו. 4. מוקטרי פנים שחסרו והעלן בחוץ, לרי"ש פטור דיליף מלעשות אותו דבעי שלם בין בפנים ובין בחוץ, ולר"ע חייב ולא דריש מיעוטא למוקטרי פנים. 5. חיוב על שחיטת עוף, לר"ע מדם יחשב ולרי"ש מאו אשר ישחט. 6. פטור המולק, לר"ע מאו אשר ישחט ולרי"ש מזה הדבר דזהו הכשירה מבפנים, ולר"ע איצטריך זה הדבר לגז"ש. 7. החיובים בהעלם אחד: בשחט זרק והעלה לכו"ע חייב שתים, ופליגי בדעת ר"ע בשחט וזרק וכן בזרק והעלה אם חייב אחד או שתים.

ב.   דיני המקומות לחיוב על שחיטה והעלאה בחוץ 1. החיוב מחוץ לעזרה שאינו ראוי לשחיטת קדשים. 2. השוחט קק"ד בדרום אינו נקרא שחיטת חוץ, כיון שראוי לשחיטת קק"ל. 3. השוחט בגג ההיכל, לעולא חייב משום שלא ראוי לשחיטה ולרבא פטור דנתמעט מפתח אהל מועד. 4. כולה בחוץ וצוארה בפנים חייב, דמרבינן לרבא מזה שנאמר במחנה. 5. המעלה בזמן הזה, ר"י מחייב ור"ל פוטר, ופליגי אי קדושה ראשונה קדשה גם לעת"ל.

ג.    דיני צירוף להשלים לכזית 1. עצם המשלימה כזית לאבר, לר"י חייב ולר"ל פטור, ופליגי אי חיבורי עולין כעולין. 2. במלח שמשלים לכזית, בעי לר"י משום דמלח אינו ממינה, ולר"ל כיון דאם פריש מצוה להעלותו, תיקו.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  מחלוקות רי"ש ור"ע בדרשות הפסוקים (7)

ב.  דיני המקומות לחייב על שחיטה והעלאה בחוץ (5)

ג.   דיני צירוף להשלים לכזית (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com