אאא

דף ו

*ק"ו לטריפה. *קראי בטריפה. *הפסולים לקמוץ. *החזרת הקומץ לכלי.

א.  מקשינן אמאי איצטריך קרא למילף איסור הקרבת טריפה וא"א ללמוד זאת מבעל מום דאסור להדיוט ואסור לגבוה כ"ש טריפה שאסורה להדיוט תיאסר לגבוה. ומייתי דיוכיחו 1. חלב ודם אסורים להדיוט ומותרין לגבוה, ודחי שהם באים מכלל היתר. 2. מליקה, קדושתה אוסרתה. 3. מנחת העומר: מתרת חדש, בשביעית מתרת ספיחין, ולר"ע שאוסר ספיחין מיהו מתרת חדש בחול או את הלאו שבתוכה, ולמסקנא מצוותה בכך. 4. פיטום הקטורת, מצוותו בכך. 5. שבת, להו"א דהותרה מכללה אצל הדיוט במילה, ולמסקנא מצותה בכך. 6. כלאים, להו"א שהותרו מכללן אצל הדיוט בציצית. ולמסקנא מצוותו בכך. 7. טריפה אתי במה הצד ממליקה חלב ודם, ודחי שמצוותן בכך. 8. למסקנא הפירכא שבגללה צריך פסוק לטריפה, מכיון שא"א ללמוד מבעל מום לטריפה שהרי כהן בע"מ פסול לעבודה וכהן טריפה כשר. 9. הגמ' מקשה דאכתי טריפה לא צריכא קרא דנילף בצד השווה מיוצא דופן ובעל מום. ודחי להו"א דטריפה הותרה מכללה במליקת טריפה לעולה או לאכילת חטאת, ולמסקנא הדחיה שטריפה אין מומה ניכר, להכי צריכא קרא.

ב.   הפסוקים שממעטים טריפה מהקרבה, והצריכותא 1. ממשקה ישראל דמשמע מן המותר לישראל, שמעינן להיכא דלא היתה שעת הכושר כלל. 2. כל אשר יעבור, שמעינן להוקדשה אחר שנטרפה. 3. מן הבקר, להיכא שנטרפה אחר שהוקדשה.

ג.    הפסולים לקמוץ 1. זר. 2. אונן. 3. טבול יום. 4. מחוסר בגדים. 5. מחוסר כיפורים. 6. שאינו רחוץ ידים ורגלים. 7. ערל. 8. טמא. 9. יושב. 10. עומד ע"ג כלים. 11. עומד ע"ג בהמה. 12. עומד ע"ג רגלי חבירו. 13. קמץ בשמאל, ולבן בתירא ניתן להחזיר את הקומץ ולקמוץ שוב. 14. קומץ חסר פסול כגון שנכנס דבר אחר בתוך הקומץ, וקמ"ל: צרור שאינו בר הקרבה, מלח שלא נקבע מעיקרא עם המנחה, ולבונה שהיא חלק מהמנחה. 15. קמץ בראשי אצבעותיו. 16. קומץ היתר פסול, וזהו שקמצו מבורץ. והקמ"ל במנחת חוטא, דאף לר"ש שאומר שמנחת חוטא אינה טעונה שמן בכדי שלא יהיה קרבנו מהודר, אפ"ה אין להכשיר בו קמיצת פסולין.

ד.   לרב זר שקמץ יחזיר לכלי ואפשר לקמוץ שוב בכשרות, ומפרשינן מאי קאמר וכמאן אתי 1. כרבנן, וריב"ב מכשיר היכא שחסר הקומץ דיכול להביא מתוך ביתו וימלאנו, ונדחה. 2. קאמר אליבא דבן בתירא והקמ"ל דקסבר דבכל הפסולים מהני שיחזיר, ודחינן שאין לחלק בין שמאל לשאר הפסולים כיון דיליף מקרא וקמץ משם דכתיב סתמא. 3. קמץ ואפילו קידש בכלי, ולאפוקי מהמ"ד דפוסל היכא שקידש. 4. רב קאמר דכשר דווקא אם קמץ בלבד, אבל לאחר שקידש בכלי לא מהניא החזרה מכיון שבכך נגמרה העבודה בפסול.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  אמאי צריך פסוק לאסור הקרבת טריפה (9)

ב.   הפסוקים שממעטים טריפה מהקרבה, והצריכותא (3)

ג.    הפסולים לקמוץ (16)

ד.   דברי רב דזר שקמץ יחזיר ומאי קאמר (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com