אאא

דף ט

*בלל בחוץ. *שיריים שחסרו.

א.  מחלוקות ר"י ור"ל בדיני בלל חוץ לחומת העזרה 1. לר"ל כשירה מכיון שלא צריכה כהונה. 2. לר"י פסולה כיון שעשייתה בכלי שרת.

ב.   שיריים שחסרו בין קמיצה להקטרה, לר"י מקטיר קומץ עליהם ולר"ל לא. והשמועות 1. נטמאו נשרפו או אבדו שייריה לר"א כשירה ולרבי יהושע פסולה, ר"א אתי כרבי יוחנן, ורבי יהושע אתי כר"ל ואף כר"י דסובר שיודה דכשר היכן שנשתייר. 2. לרבי יהושע בנשתייר כזית בשר או חֵלב זורק את הדם, ש"מ כרבי יוחנן. 3. והרים הכהן מן המנחה, לר"ל דבעינן לכל המנחה, ולר"י מנחה שהיתה כבר. 4. נפרס לחם הפנים אחר שהגיע הזמן לפרקו מהשלחן אף דהוי כמי שחסר אפ"ה הבזיכין כשרים להקטרה, ולר"ל אתיא כר"א וקשיא דה"נ יכשיר בשרוף. ואין לומר צבור שאני, משום דחסרון הוי כבעל מום דפסול בצבור, ופלוגתייהו אף בצבור כגון מנחת העומר. 5. איכא תרי קראי לפסול מנחה שחסרה, לר"ל לפסול בהביא מנחה חסירה וכן שיירים שחסרו לאחר הקמיצה, ולר"י אתי דמנחה חסירה פסולה עד שימלאנה מביתו ולדין שיריים שחסרו שאסורים באכילה אף שהקטיר את הקומץ.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  מחלוקות ר"י ור"ל בבלל חוץ לחומת העזרה (2)

ב.   המח' בשיריים שחסרו בין הקמיצה להקטרה, והשמועות (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com