אאא

דף י

*הפסול בשמאל. *מנין לימין.

א.  מנין שאם קמץ בשמאל פסול 1. במצורע נכתב ארבע פעמים שמאלית ואתו: לגופיה דבעני ובעשיר בשמאל, למעט אחריני משמאל, ושלא נאמר כאן אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות, ומקשינן דלגבי ימנית דכתיב בהו לא דרשינן. 2. לרבא איכא שלשה יתורים לדין ימין, יד לקמיצה רגל לחליצה ואזן לרציעה, ושמאלית דעשיר אתיא לפסול ימין במצורע.

ב.   אמרינן דבכל מקום שנאמרה אצבע וכהונה בעינן ימין, השמועות והמ"ד 1. להו"א בעינן שיכתב גם אצבע וגם כהונה כמו לגבי מצורע. 2. בקמיצה כתיב רק כהונה ופסלינן שמאל, אלא או אצבע או כהונה. 3. הולכת איברים לכבש כתיב כהונה וא"צ ימין, ותירץ משום דאינו מעכב את הכפרה. 4. קבלה בשמאל ר"ש מכשיר, משום דבעי אצבע וכהונה. 5. לר"ש סגי שיכתב אצבע או יד בכדי שיהא בימין, ולדידיה כשנאמר כהונה לחוד אתי למימר שיהא בבגדי כהונה, וחולק על חכמים שסוברים דכהונה אתיא לימין. 6. בזריקה כתיב רק כהונה, אמרינן דר"ש בברייתא מתיר בשמאל. 7. יתורא יד דאתיא לקמיצה בימין, איצטריך לחכמים לקידוש קומץ, ולר"ש שלא מצריך לקדש את הקומץ וכן מכשיר בשמאל, דרשת יד אתיא דקמיצת מנחת חוטא דווקא בימין.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  מנין שאם קמץ בשמאל פסול ( 2)

ב.   דין ימין היכן שנאמר אצבע וכהונה, והשמועות (7)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com