אאא

דף יג

*המחשבות במתירין. *פיגול בירך ימין. *הגזירות בפיגול.

א.  דיני המחשבות במתירי המנחה 1. הקומץ ע"ג להקטיר קומצה למחר ולא חשב על הלבונה, הוי פיגול בחצי מתיר ולרבי מאיר דלקמן אינו פיגול אבל לרבי יוסי הוי פיגול. 2. אין מתיר מפגל את המתיר אלא הוי פסול בלבד, לכו"ע אמרינן הכי בשתי בזיכי לבונה, ולרבי יוסי אף בקומץ ולבונה מכיון שיכול להקטיר איזה מהם שירצה לפני חבירו, ולחכמים קומץ מפגל את הלבונה כיון שנקבעו בכלי אחד. 3. לרבי ינאי ליקוט לבונה בזר פסול, וטעמיה משום דהויא הולכה אף שאינה ברגל כיון שא"א בלעדיה, או דהויא לקבלה בכך דתרוייהו הוו קדושה בכלי. 4. שחט שני כבשים ע"מ לאכול מאחת משתי החלות למחר, החלה השנית לרבי יוסי פסול ולחכמים פיגול. וה"נ בבזיכין וסדרים של לחם הפנים, בשתי מינים שבמנחת מאפה ובארבעת המינים שבלחמי תודה. 5. חישב בשתי עבודות על אכילת חצי זית מצטרפין, ופליגי אי דווקא שחיטה וזריקה דתרוייהו מתירין או דה"נ שאר עבודות הקרובות, ואיכא מ"ד דאין מצטרפין.

ב.   לרבי יוסי שסובר דנתפגל דווקא מה שחשב עליו, דעת ר"ה דה"נ אם פיגל בירך של ימין לא נתפגל ירך של שמאל, מסברא דלא עדיפא מחשבה ממעשה הטומאה ומקרא והנפש האוכלת ממנו. ומקשינן 1. לעולם אין בו כרת עד שיפגל בשתי החלות בכזית ש"מ שסובר דשתי החלות הוו כגוף אחד, ואתי כרבי יוסי משום דלרבנן סגי שיפגל בחלה אחת. ובעי לאוקמי כרבי שמכשיר בשחט כל כבש ע"מ לאכול חצי זית מחלה אחת, ודחי דע"כ רבי סובר כרבי יוסי, ולכן דאמר לעולם ולכן אין לומר דרבי אתי כרבנן ולאפוקי מר"מ שסובר מפגלין בחצי מתיר. 2. רבי אומר משום רבי יוסי שהשוחט ע"מ לשפוך שיריים למחר הבשר הוי פיגול אף שחישב בדם וכ"ש שאם חישב בחלק מהבשר דכולו הויא פיגול. 3. הקומץ ע"מ להקטיר קומצה למחר השיריים מתפגלים אף שלא חישב בהם, וכ"ש היכא שחישב בזביחה עצמה שכל הבשר פיגול. ולמסקנא טעמיה דרבי יוסי שהכתוב עשאן לשתי הלחם גוף אחד לענין דמעכבי אהדדי להכי אם עירבן מהני, ושני גופין בעשייתן להכי שייכא לחלקן, ואין ללמוד מהם לדין זבח.

ג.    הגזירות בדיני פיגול 1. רבי יוסי לגבי מחשבת הקטרת לבונה למחר פוסל אטו קומץ דמנחה. 2. רבנן לגבי פיגל בקומץ ולא בלבונה דהוי חצי מתיר ופסלי אטו מתיר שלם בקומץ דמנחת חוטא ולבונה של הבזיכין. 3. אמרינן דלרבי חצי כזית בשחיטה וחצי בזריקה מצטרפין דהוי מתיר וחצי אכילה, והא דרבי מתיר בחשב על חצי כזית מהלחם בכל אחד משתי הכבשים, זה משום דהוי חצי מתיר וחצי אכילה ולא אשכחן מקרה דבכה"ג הוי פיגול.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  דיני המחשבות במתירי המנחה (5)

ב.   דעת ר"ה בפיגל בירך ימין, והקושיות (3)

ג.    הגזירות בדיני פיגול (3)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com