אאא

דף יח

*חיסר עבודה. *ט"ו עבודות הכהנים. *פסול יציקה בזר.

א.  המשנה מכשירה במקרה שחיסר מעבודות המנחה, ומפרשינן מהו האופן 1. לא יצק כהן אלא זר, ודלא כר"ש שמצריך דווקא כהן. ולהו"א אתי כר"ש ואיירי במנחת כהנים או מנחת נסכים, ונדחה. 2. לא בלל כלל. 3. לא פתת. 4. לא מלח. 5. לא הניף. 6. לא הגיש. 7. פתתן פיתים מרובות, ומפרשינן שפתת יותר מידי או פיתים שאינם בתורת חלות ולא בתורת פתיתין. 8. לא משח את הרקיקין, ובכולהו כשירות.

ב.   ט"ו העבודות שר"ש קאמר שנעשות דווקא בכהנים 1. יציקות. 2. בלילות. 3. פתיתות. 4. מליחות. 5. תנופות. 6. הגשות. 7. קמיצות. 8. הקטרות. 9. מליקות. 10. קבלות. 11. הזאות. 12. השקאת סוטה. 13. עריפת עגלה. 14. טהרת המצורע. 15. נשיאת כפים במקדש ובגבולין.

ג.    לר"ש יציקה פסולה בזר, ומפרשינן מאי טעמיה 1. נאמר בפסוק דין יציקה כהונה וקמיצה, לרבנן מקרא נדרש רק לאחריו ולר"ש מקרא נדרש לפניו ולאחריו ונדחה. 2. והביאה ו' מוסיף על ענין ראשון, ואין לומר דא"כ שחיטה נמי דווקא בכהנים, מכיון ששחיטה הוקשה לסמיכה שהיא אף בזרים. ובעי למימר ששחיטה דווקא בבעלים דומיא דסמיכה, ודחינן להו"א בק"ו מזריקה ולמסקנא מפר יו"כ דדוקא הוא צריך שחיטה בבעלים.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  חיסר אחד מעבודות המנחה, והאופן (8)

ב.   העבודות דלדעת ר"ש נעשות דווקא בכהנים (15)

ג.    מ"ט דר"ש הפוסל יציקה בזר (2)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com