אאא

דף כג

 *מה נחשב מינו. *בתר מבטל או המתבטל.

א.  מין במינו לחכמים בטל ולר"י אזלינן בתר חזותא, ומייתי מה נחשב לר"י מין במינו 1. דעת רבי חייא בדעת ר"י דבמקרה שאינם יכולים להיות אחד כמו השני חשיב מין באינו מינו ובטל. 2. היכא שרק אחד מהמינים יכול להעשות כמו רעהו, לרב חסדא אזלינן בתר המבטל שאם יכול להעשות כמו המתבטל חשיב מין במינו ואינו בטל ואם לאו בטל כדין מין באינו מינו, ולרבי חנינא אזלינן בתר המתבטל.

ב.   המקרים והשמועות בדין מין במינו כאשר המבטל שונה מהמתבטל 1. נבילה שמטמאת יכולה להעשות כמו שחוטה כאשר תסריח אבל שחוטה אינה יכולה להעשות נבילה, ובהא לרב חסדא אם השחוטה היא הרוב אזלינן בתרה והנבילה בטילה כדין מין באינו מינו ותרומה שנגעה באחד מהחלקים טהורה, ולרבי חנינא תולין כיון דאזלינן בתר המבטל ולכן ליכא ביטול כדין מין במינו. 2. אם הנבילה היא הרוב, לרב חסדא הוי מין במינו להכי ליכא ביטול ותולין, ולרבי חנינא השחוטה בטילה כדין מין באינו מינו ושורפים על כל אחד מהחתיכות. 3. במשנתנו אמרינן שתי מנחות שלא נקמצו ונתערבו זו בזו אם יכול לקמוץ מכל אחת בפ"ע כשירות והשיריים אינם מבטלים את הטבל שיכול להיות כמוהו ש"מ דאזלינן בתר המבטל ולכן הוי מין במינו, ותירץ דילפינן מהפסוק שאין מבטלין את הקומץ. 4. קומץ שנתערב במנחה שלא נקמצה והקטירו זו שנקמצה עלתה לבעלים והטבל לא ביטל את הקומץ ש"מ דאזלינן בתר המבטל שיכול להעשות קומץ ולכן הוי מין במינו, ותירץ כנ"ל. 5. קומץ שנתערב בשיריים אם הקטיר עלה לבעלים ולא מתבטל ש"מ דאזלינן בתר המבטל לכן הוי מין במינו, ותירץ כנ"ל. 6. מכשרינן תיבל מצה ומשמע אף שיש יותר תבלין ממצה ש"מ דאזלינן בתר המבטל משום דכאשר תתעפש המצה יהיה דינה כמו התבלין ולכן הוי מין במינו והכל הוי כמצה, ודחי דאיירי שהמצה היא הרוב ואזלינן בתר המבטל לכן גם התבלין דינו כמצה דחשיב מין במינו.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  מה נחשב מין במינו אליבא דר"י (2)

ב.   המקרים והשמועות במין במינו כאשר המבטל שונה מהמתבטל (6)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com