אאא

דף כד

*צירוף כלי. *שלשה חצאים בכלי.

א.  האיבעיות בצירוף כלי בעשרון שחילקו לשנים 1. הניחו בכלי ונגע טבול יום באחד מהם, הכלי מצרף ואף השני טמא. 2. הניח ביניהם חצי עשרון ונגע בו לא מצרפם, כיון שאינו צריך לכלי. 3. הושיט טבו"י אצבעו ביניהם טהור, דליכא בזה דין טומאה באויר. 4. האם צירוף הוי דאורייתא לגבי לקמוץ מאחד על השני, מייתי מהמשנה דשתי מנחות שלא נקמצו ונתערבו ויכול לקמוץ בפ"ע כשירות אף דלא נגע בחלק המעורב ודחי דלמא נתונים כמסרק, ומייתי דיוקא דקמיץ בכלי אחד דומיא דשני כלים ודחי דזהו דווקא כשנוגע למעלה וליכא ראיה להיכא שלא נוגע כלל. 5. חצי עשרון שנטמא ע"י צירוף כלי האם בכחו לטמא מחוץ לכלי ע"י נצוק. 6. את"ל דחשיב מחובר, אם החצי נטמא מבחוץ ע"י ניצוק האם החצי שעמו בכלי נטמא משום צירוף כלי, ובתרוייהו תיקו. 7. חצי עשרון שנטמא ואח"כ הניחו בכלי ונגע בו טבו"י האם השני נטמא או דאמרינן שבעה לה טומאה, ומייתי סדין שטמא מדרס שעשאו וילון נטהר ממדרס ואם בנוסף נגע בו זב טמא אף לאחר שעשאו וילון, ודחי דאיירי שקודם נטמא בטומאה הקלה ואח"כ בחמורה.

ב.   עשרון שחילקו ואחד החצאים אבד והפריש אחר ונמצא הראשון והניח בתוך כלי אחד את הראשון האבוד והמופרש 1. בטומאה: נטמא האבוד מצטרף לראשון, נטמא המופרש מצטרף לראשון, נטמא הראשון שניהם מצטרפין, ולאביי בכל גוונא מצטרפין. 2. בקמיצה: קמץ מן האבוד המופרש אינו נאכל, קמץ מהמופרש האבוד אינו נאכל, קמץ מהראשון שניהם לא נאכלים, ולאביי כנ"ל. 3. קמץ מהחצי הראשון שייריו נאכלים כיון שתלוי בדעת הכהן וקומץ על דעת עשרון, ולכן לא אמרינן שחסר שישית מהקומץ או שהקומץ מורכב משליש חולין.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  האיבעיות בצירוף כלי בעשרון שחילקו לשנים (7)

ב.   דיני עשרון שחילקו ואחד החצאים אבד ואח"כ נמצא (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com