אאא

דף לג

*תליית מזוזה. *הפתחים והבתים במזוזה.

א.  דיני תליית מזוזה 1. תלאה בפתח במקל פסולה שנאמר בשעריך, וכן בהניחה אחורי הדלת. 2. מצוה להניחה בטפח הסמוך לרה"ר כדי שיפגע בה תחילה או שתשמרנו, ובלבד שיהא בתוך חללו של הפתח. 3. אזלינן בתר היכר ציר, כאשר יש דלת בין שני חדרים. 4. יש לקבוע את המזוזה לאחר השלמת הבית, והיינו אחר שעשה דשי. 5. העמדת המזוזה לאורך כשירה ובשכיבה פסולה. 6. פתח שלא רגילים לעבור בו פטור ממזוזה, ופתח הרגיל חייב. 7. גובה המזוזה, לר"י מרחיק טפח מהארץ וטפח מהקורה, ולרבי יוסי בעינן שיהא בגובה, ואמרינן שלא ירחיק מהקורה טפי משליש העליון. 8. העמיק טפח בתוך המשקוף פסולה. 9. הניחה בפתח שאחורי הדלת, אם אין רווח טפח עולה לשתי הפתחים ואם לאו צריך מזוזה אחרת. 10. קנה שניתן בתוכו מזוזה ואח"כ עשה ממנו משקוף פסול, דהוי תעשה ולא מן העשוי.

ב.   סוגי הפתחים והבתים בחיוב מזוזה 1. פיתחי שימאי פטורים, וזהו שאין להם תקרה או שקפי. 2. אכסדרה אף שיש לה פצימין פטורה, כיון שעשויים לחיזוק התקרה. 3. אכסדרה דבי רב חייבת דיש לה ארבע דפנות, וכן אכסדרה רומיתא שעשויה חלונות. 4. בית שער שבין הבית לחצר חייב בשתי מזוזות. 5. בית שער שפתוח מצדו האחד לגינה ומצדו השני לקיטונית שלפני הבית, לרבי יוסי חייב ולחכמים פטור. ומפרשינן דמצד הגינה לבית לל"ק לכו"ע חייב ולל"ב בהא פליגי, ומצד הבית לגינה לל"ק פליגי ולל"ב לכו"ע פטור. 6. ארובה מהבית לעליה המוקפת במחיצות צריכה מזוזה, וכן חדר טעון מזוזות לכל פתחיו והקמ"ל אף שרגיל טפי באחד מהפתחים. 7. פתח בקרן זוית חייב במזוזה. 8. יש לתלות את המזוזה בימין, דילפינן מביתך דרך ביאתך שאדם עוקר את רגלו הימנית ברישא או מהארון שיהוידע נתן בימין ונאמר בבוא איש בית ה'. 9. בית שיש לו רק פצים אחד, רבנן פטרי שנאמר מזוזות, ור"מ מחייב ואמרינן דאיירי בפצים שבצד ימין. וטעמיה דר"מ מזה שנאמר פעמיים ריבויא דמזוזות ש"מ למיעוטא, או מבנין אב שנאמר שתי המזוזות. 10. נאמר וכתבתם וילפינן שזהו בספר בגז"ש כתיבה מגט וליכא למילף מכתיבה דמשה שהיתה על האבנים, להו"א דבעינן כתיבה הנוהגת לדורות, ולמסקנא דאינו כתיבה תמה והגז"ש איצטריך שלא יכתוב על אבן ואח"כ יקבענה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  דיני תליית מזוזה (9)

ב.   סוגי הפתחים והבתים בחיוב מזוזה (10)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com