אאא

דף מא

*סדין בציצית ובירושלים. *חיובי הבגדים בציצית. *קריעת הציצית.

א.    סדין של פשתן ב"ה מחייבים בציצית דדרשי סמוכין ציצית לכלאים ולב"ש פטור דלא דרשי, והטעם שבירושלים לא מטילין תכלת בסדינים 1. לא בקיאין בדרשה זו, ודחי א"כ שידרשוה בפירקא. 2. גזירה משום קלא אילן דהוי כלאים בפשתן, ואין לומר דיהא לכה"פ כמו לבן מכיון דאפשר לקיים שניהם בלא לעבור, וקשיא א"כ ליבדקוה. 3. גזירה משום צביעה בתכלת שנעשתה לנסיון, וקשיא דיכתבו בדיסקי וישלחו למקומות של צובעי התכלת וכמו דסמכינן אדיסקי לגבי חמץ בפסח ויו"כ דהא כרת. 4. שמא יקרע סדינו בתוך ג' ויתפרנו והויא תעשה ולא מן העשוי. 5. גזירה שמא יתכסה בה בלילה דאז אינו מצוה.

ב.    חיובי הבגדים בציצית 1. בגד שכנפיו עשויים ממין אחר, לרבא אזלינן בתר עיקר הבגד ולרב אחאי בתר הכנף. 2. הטיל ציצית לבגד בעל ג' כנפות והשלימו לארבע פסולה משום תעשה ולא מן העשוי. 3. חסידים הראשונים הטילו ציצית בג' אצבעות, מוקמינן דנתנו כאשר הגיעו לג' אצבעות האחרונות. 4. הטיל ציצית למוטלת כשירה, לרבא אינו מן העשוי דמכיון שעובר בבל תוסיף לא נחשב מעשה עד שחותך, ומקשינן דלמא מתכון לבטל וליכא בל תוסיף והוי מן העשוי. 5. אין בתכלת כלאים ואפילו בטלית פטורה, להו"א דאף בטלית שאין בה כשיעור שרי כלאים ונדחה, ולמסקנא דשרי כלאים ואף אם הטיל למוטלת. 6. שיעור חיוב ציצית בבגד שקטן מתכסה ראשו ורובו והגדול יוצא בה דרך עראי, ופחות מכך פטורה מציצית. 7. טלית כפולה חייבת בציצית ור"ש פוטר, ולכו"ע אם תפרה ואפילו נקטה בסיכי חייבת בציצית. 8. פליגי האם טלית חובת גברא או מנא, ומייתי שהחסידים החמירו על עצמם, והמלאך אמר לרבי קטינא שמענישים על כך בעידן ריתחא מכיון שעושה טצדקי להפטר מציצית. 9. כלי קופסא העומדות ללבישה חייבות בציצית, תכריכין פטורין אך מטילים בהם לפני הקבורה משום לועג לרש.

ג.     דיני קריעת הציצית והחוטים 1. נקרעה חוץ לשלש אצבעות יתפור ובתוך ג' לר"מ לא יתפור ולחכמים יתפור, ולכו"ע אסור להביא בגד אחר שקשור בו ציצית ולחברו. 2. טלית שכולה תכלת כל הצבעונין כשרין לה, וקלא אילן כשר אבל כשיש ח' חוטין פסול דחייישינן שיקח חוטים ממנה לציצית אחרת. 3. לרב אין להתיר ציצית מבגד לבגד ולשמואל שרי, והא דמצינו שהתיר איירי שבלה או בדיעבד. 4. פליגי האם צריך לחשוש לקריעת החוטים בנתינת הבגד לכובס או לא. 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המח' בסדין בציצית, והטעם למנהג ירושלים (4)

ב.    חיובי הבגדים בציצית (9)

ג.     דיני קריעת הציצית והחוטים (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com