אאא

דף נא

*השמן בחביתין. *חביתין במת כה"ג..

א.  במנחת חביתין נאמר בשמן ובעי האם נותן בכל עשרון שלשה לוגין דומיא דמנחת נסכים של כבשים או עשרון כמו במנחת נדבה. והשמועות 1. לרי"ש בריב"ב ילפינן מתמידין שנאמר בחביתין מנחה תמיד. 2. לר"ש נאמר בשמן לרבות שמן וילפינן מנסכי כבש שהם שלשה לוגין לעשרון, וליכא למילף מנסכי פרים ואילים שהם שני לוגין לעשרון שבאים ב' וג' עשרונים. 3. הברייתא מביאה ברישא נראה למי חביתין דומה, האם לנסכים דתרוייהו תדיר חובה ודוחה שבת וטומאה, או לנדבה דתרוייהו יחיד באה בגלל עצמה ולבונה, וקשיא דבתחילה מייתי דקרא בשמן אתי לרבות שמן וא"כ אין ללמוד מנדבה. ומתרצינן דר"ש קאמר לה מדוע אינו לומד מקראי דרי"ש, או דקרא שא"צ קרא לקבוע לה שמן כיון דכתיב בה על מחבת ואז יש מקום לראות למי דומה, או דכולה רי"ש וההו"א דאיצטריך קרא בכדי שלא נלמד ממנחת חוטא שאין בה שמן כלל.

ב.   כאשר מת הכה"ג ולא מינו אחר תחתיו היו מקריבים מנחה שלימה לר"י משל יורשין ולר"ש משל ציבור, ודרשות הפסוקים 1. והכהן המשיח תחתיו מבניו ואתי חביתי כה"ג, ור"י יליף מבניו לחיוב היורשין. 2. אותה לומר שקריבה שלימה, לר"י בחביתין המובא ע"י היורשין ולר"ש להיכא שמינו אחר שמביא עשרון ולחצותו. 3. חק עולם לר"ש שיבא משל עולם ולר"י אתי שינהג לדורות. 4. כליל תקטר, לר"ש שכולה בהקטרה ולר"י לגז"ש עם מנחת חינוך הכהנים דתרוייהו כליל ובלאו על אכילתם.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף נא

א.  המח' מהי כמות השמן במנחת חביתין, והשמועות (3)

ב.   משל מי מביאים חביתי כה"ג שמת, והדרשות (4)

דף נא- נב

*הבאים מתרמת הלשכה. *האיבעיות בחביתין במת הכה"ג.

א.  הדברים שבאים מתרומת הלשכה ומנין 1. נסכי גוי ששלח עולתו מחו"ל וכן גר שמת והניח זבחים. 2. מנחת כה"ג שמת לר"ש, דמה"ת באה משל צבור וכיון דדחקא לשכה תקנו משל יורשין, וכיון שלא הביאו אוקמוה אדאורייתא. 3. אפר פרה אדומה מדאורייתא אין מועלין בה, וכיון שזלזלו באפר תקנו שימעלו, והיות שפרשו מספק הזאות אוקמוה אדאורייתא. 4. פר העלם דבר של צבור ושעירי ע"ז פליגי ר"י ור"ש האם מגבין לזה בתחילה או שבאים מתרומת הלשכה ונחלקו הברייתות מה סובר כל מ"ד, דאמרינן דלר"ש מתרומת הלשכה להו"א דאשכחן דחייש לפשיעה ודחי דהוו לכפרה, ולמסקנא יליף מקרא דתמיד.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ב.   האיבעיות בדין מנחת חביתין כאשר מת הכה"ג 1. בקרבה שלימה שחרית האם בין הערבים בטילה או ג"כ קריבה שלימה, ומייתי דכהן שמיני זכה בחביתין ש"מ דקבוע ודחי דקאמר אם הוקרבו, ולמסקנא קריבה בגז"ש מתמיד שאינו בטל. 2. פליגי האם הלבונה קומץ או חצי, ולתרוייהו בעי בדין כה"ג שמת שהוכפלה סלתו ומאידך ביה קרא. ומייתי להו"א מחמשה קומצין ולא שבעה ודחי דאי לא קתני, ולמסקנא מוכחינן מזה ששמן לא הוכפל לפי אבא יוסי ה"נ שמן לרבנן ולבונה לתרוייהו לא הוכפלו.

הדרן עלך פרק רביעי -דמנחות

 

 

שאלות לחזרה ושינון

דף נב

א.  הדברים שבאים מתרומת הלשכה ומנין (4)

ב.   האיבעיות בדין מנחת חביתין כאשר מת הכה"ג (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com