אאא

דף נג

*דיני המצה והחמץ. *אדיר ידיד טוב זה.

א.  כל המנחות באות מצה חוץ מחמץ שבתודה ושתי הלחם, הדינים ומנין 1. כל המנחת באות מצה, במנחת מאפה ומחבת כתיב, והשאר ילפינן שנאמר וזאת תורת המנחה מצות תאכל. 2. לעכב, להו"א מלא תאפה חמץ, וקשיא אימא: שיאור דר"י לר"י, רבוכה, או דלא נפסלת בכך, ולמסקנא שנאמר מצה תהיה. 3. המנחות נילושות בפושרין ומשמרן שלא יחמיצו, להו"א מפסח ולמסקנא דרשינן מלשון תהיה דהיינו החייה.

ב.   כאשר נכנס רבי עזרא דרש רבי פרידא את הפסוק שכנסת ישראל אומרת שהיא הודיעה את ה' בעולם וה' עונה לה שהאבות האדירים הם הודיעוהו תחלה, ורבי עזרא דרש את הלשונות 1. אדיר, יבא ה' ויפריע לישראל מהמצרים במים. 2. ידיד, יבא שלמה המלך בן אברהם ויבנה את ביהמ"ק לה' בחלקו של בנימין ויתכפרו בו ישראל. 3. טוב, יבא משה ויקבל את התורה מה' לישראל. 4. זה, ויבא משה ויקבל את התורה מה' לעם זו שהם ישראל.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  דיני מצה במנחות, ומנין (3)

ב.   הלשונות על קבלת התורה והדרשות (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com