אאא

דף נה

*תאנים וגרוגרות. *הלאוין בחימוץ מנחה.

א.  תרומת תאנים וגרוגרות 1. תורמין תאנים על הגרוגרות במקום שרגילין לעשות תאנים גרוגרות וזהו אם אין כהן דבעינן מן המתקיים, אבל אם יש כהן שרי אף במקום שלא רגילים מכיון דבעי מן היפה. 2. אין תורמין גרוגרות על התאנים אף במקום שרגילין וזהו כשיש כהן, אבל כשאין כהן תורמין גרוגרות מכיון דבעי מן המתקיים.

ב.   מהפסוק לא תאפה חמץ חלקם ילפינן שעובר בל"ת אף אם החמיץ רק חלק מהמנחה, וכן לחייב בפ"ע על כל מעשה יחידי דהיינו לישה עריכה וקיטוף. והקושיות 1. אין לומר שיתחייב על שאר העבודות בחמץ רק אחד, מכיון שאפיה יצאה מן הכלל ללמד על כולו. 2. אין לומר דלא תעשה כלל ולא תאפה פרט ואין בכלל אלא מה שבפרט, משום דכלל ופרט המרוחקין זה מזה אין דנין אותם בכלל ופרט. ומייתי שיש הו"א בברייתא שרק חטאת טעונה צפון ומייתי לה בכלל דמרוחקין זה מזה, ודחי דבעי למילף מיתורא דאותו ונדחה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  תרומת תאנים וגרוגרות ומתי (2)

ב.   הלימודים בחיוב על חימוץ המנחה, והקושיות (2)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com