כיכר השבת: תנאי שימוש

תנאי שימוש: http://www.kikarhashabat.co.il / http://www.kikar.co.il

חברת 'כיכר השבת' בע"מ (להלן: "כיכר השבת" או "החברה") מקדמת בברכה את המשתמשים בשירותיה. תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באתר/י האינטרנט, המופעל באמצעות ו/או על ידי ו/או עבור אתר האינטרנט "כיכר השבת" ו/או "kikarhashabat" http://www.kikar.co.il ו/או על ידי כל גוף שירכוש את הנ"ל ו/או יתמזג עימם (להלן: "כיכר השבת" ו/או "האתר" ו/או "האתרים").

עצם השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו ו/או באמצעותו ו/או המופנים על ידו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. באתרים תמצא תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש כלליים אלה, גם להסכם מקוון המתייחס אליהם באופן מיוחד.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתרים, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, פרסומי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) ולרבות שם האתר וכתובתו.

ה"שימוש" באתר, הינו כל קבלת מידע מהאתר, בכל אופן שהוא, לרבות צפייה בו, קישור אל תכניו, אפשור העברת מידע מהאתר אל גורמים שונים, ויחול גם על נותן "שירות גישה" (Mere Conduit) – שירות שמהותו היא מתן גישה לאדם לרשת תקשורת אלקטרונית (ספק שירותי אינטרנט).

בתנאים אלו, ה"שימוש" כפוף ל"צביון האתר". המשתמש, לרבות נותן שירותי גישה, מאשר כי ידוע לו שהאתר משמש בעיקרו את הקהילה הדתית והחרדית בישראל ובעולם, ומתחייב שלא לעשות שימוש באתר, לרבות לא להעלות תכנים לאתר, שאינם הולמים את אורח חיי קהל היעד של האתר.

מאחר שתנאי השימוש באתר עשויים להשתנות מעת לעת, מומלץ כי תשוב לקרוא את תנאי השימוש באתר מעת לעת.

א. השימוש בכיכר השבת

הנך רשאי להשתמש בתכנים באתרי כיכר השבת בהתאם לכללים המפורטים להלן ובכפוף להסכמתך מראש לכללים אלו. אין להשתמש בתכנים באתרי כיכר השבת באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של כיכר השבת לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

 1. הנך רשאי להשתמש באתרי כיכר השבת למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך אתרי כיכר השבת, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אתרי כיכר השבת. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתרי כיכר השבת.
 3. אין להציג תכנים מאתרי כיכר השבת בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
 4. אין להציג תכנים מאתרי כיכר השבת בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים. נותן שירותי גישה, המאפשר בכל דרך שהיא ו/או המספק באופן כלשהו חיבור לתכני כיכר השבת, לא יהיה רשאי לעשות זאת אם בכל צורה שהיא, התכנים מכיכר השבת מגיעים אל מקבל שירותי הגישה, באופן שאינו עולה בקנה אחד ובדווקנות עם הוראות סעיף זה.
 5. אין לקשר לאתרי כיכר השבת מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, לאלימות, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק, מנוגד לצביונו של האתר או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 6. אין לקשר לתכנים מאתרי כיכר השבת, שאינם דף הבית של האתרים ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתרי כיכר השבת במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתרי כיכר השבת. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מאתרי כיכר השבת, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי או לתוכן באתרי כיכר השבת, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים על מלוא תכניו). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתרי כיכר השבת להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
 7. אין לבצע קישור ו/או הפניה לאתר אחר, באופן כלשהו, בחלוף לאתר כיכר השבת (לדוגמא: נותן שירותי גישה (ספק שירותי אינטרנט), לא יהיה רשאי להפנות גולשי אינטרנט המבקשים לצפות בתכני האתר, לאתר/ים אחרים, שאינם כיכר השבת).
 8. כיכר השבת רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי כיכר השבת בעניין זה.
 9. הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.
 10. כיכר השבת לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מאתרי כיכר השבת ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את כיכר השבת בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
 11. הטמעת סרטוני וידאו (Embedding)- אין להטמיע סרטוני וידאו מאתרי כיכר השבת ללא אישור מראש ובכתב של כיכר השבת בכל אתר ולרבות באתר המכיל או מארח: תכנים פורנוגראפיים, תכנים אלימים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, תכנית הנוגדים את צביונו של האתר או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או באתרים שעצם הטמעת הסרטון תהא הפרה של זכות יוצרים מוסרית של צד ג' לרבות יוצרי הסרטון ובעלי זכויות היוצרים בו. כיכר השבת שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר הטמעת סרטוני וידאו ו/או לשנות את הקישור לסרטון בלא צורך להודיע לך על כך מראש ולא תהא לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי כיכר השבת בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. כיכר השבת רשאית להורות לך לבטל כל הטמעה כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי - במקרה זה תבטל את ההטמעה לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי כיכר השבת בעניין זה. כיכר השבת לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהטמעת סרטוני וידאו מאתרי כיכר השבת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הטמעה שנעשתה על ידך, לרבות הסדרת זכויות יוצרים ותשלום לאגודות זכויות היוצרים/ המבצעים הרלוונטיות בהתאם לכל חוק, ומתחייב לשפות את כיכר השבת בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך.

ב. תכנים שמשתמשים מוסרים לפרסום בכיכר השבת

באתרי כיכר השבת מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתרים. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך, כדוגמת קהילות, קבוצות דיון (פורומים), צ'אטים, תגובויות לכתבות (talk back) בלוגים ושירותים אחרים המאפשרים לך להזין לאתרים תכנים משלך - בין בנפרד, באזור המיועד לתכני המשתמשים בלבד ובין ביחד עם תכנים של מערכת כיכר השבת. מסירת תכנים לפרסום באתרי talk back אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

כיכר השבת מעודדת את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתרים, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר משתמשי האתרים בהם. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני בהתאם לצביונו של האתר ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתרים, רשאית כיכר השבת לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה לפי שיקול הדעת הבלעדי של האתר בכדי לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם ו/או נוגדים את צביון האתר ו/או בכל סיבה שהיא.

כיכר השבת אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת כיכר השבת או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

בכל מקרה, כיכר השבת לא תהיה חייבת למנוע פרסום ו/או למנוע המשך קיומו של פרסום באתר ולא יהיה בזכותה למנוע פרסום, בכדי לחייבה לעשות כן.

בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתרי כיכר השבת, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים והולמים את צביון האתר. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתרי כיכר השבת את התכנים הבאים:

 1. כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
 2. כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
 3. כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
 4. כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 5. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;
 6. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 7. כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
 8. כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, לרבות כותבי תגוביות אחרים באתר, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
 9. כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
 10. כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
 11. כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
 12. כל תוכן העלול להטעות צרכן;
 13. כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;
 14. כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי כיכר השבת בפרט ובפרט, תוכן הנוגד את צביונו של האתר;
 15. כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;
 16. תוכן האסור לפרסום לפי כל דין ו/או הסכם;

כיכר השבת רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר כיכר השבת, במשתמשיו או במי מטעמה. בנוסף, כיכר השבת תהיה רשאית במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים בכיכר השבת. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות כיכר השבת לפי כל דין.

החליטה כיכר השבת לפרסם תוכן שמסרת - היא רשאית לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו.

התכנים שתמסור לפרסום בכיכר השבת יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש בכיכר השבת או פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

בעצם מסירת תוכן לפרסום בכיכר השבת, הנך מוותר על כל טענה, תביעה, דרישה, שיפוי או שיבוב כנגד כיכר השבת ו/או מי מבעליה ו/או מנהליה ו/או שולחיה ו/או שלוחיה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, בגין כל טענה שתועלה נגדך, במישור אזרחי, מנהלי או פלילי, בגין תוכן זה.

כיכר השבת מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים בכיכר השבת ולכלל התכנים בכיכר השבת. התייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. כיכר השבת אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם של התכנים באתר ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

ג. שירותים הטעונים רישום

באתרי כיכר השבת תמצא שירותים הטעונים הרשמה. תוכל ליהנות לפי שיקול דעתה הבלעדי של כיכר השבת, מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות. בכל מקרה, תנאי שימוש אלו יחולו גם על השימוש בשירותים הטעונים רישום.

השימוש בחלק מהשירותים הטעונים רישום, כרוך בתשלום דמי מנוי ו/או דמי שימוש, קבועים ו/או חד פעמיים. ההוראות המתייחסות לתשלום דמי המנוי יימצאו אף הן בהסכם המקוון הנלווה לשירות, אותו תתבקש לאשר.

בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, עיר וארץ מגוריך, את פרטי כרטיס האשראי שלך (אם השירות כרוך בתשלום) וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. הנך מתחייב כי תמסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לכיכר השבת, לרבות הפסקת מתן השירות. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה באופן מקוון באתר.

במקרה בו מסרת פרטים שאינם נכונים במלואם, הנך מוותר על כל טענה כנגד כיכר השבת, לרבות כך שלא תהיה זכאי להשבת דמי המנוי בכל מקרה.

הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות כיכר השבת. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת.

בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. כיכר השבת רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.

שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מתדירות של אחת לשישה חודשים.

כיכר השבת רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית כיכר השבת לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 1. אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;
 2. אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בכיכר השבת או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים, מפרסמים או ספקים של כיכר השבת;
 3. אם השתמשת בשירות או בשירותים הניתנים באתר כיכר השבת, לרבות בדרך של מסירת תכנים לפרסום באתר, לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה ו/או מנוגד לצביון כיכר השבת;
 4. אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת אתרי כיכר השבת;
 5. אם לא השתמשת בשירות במשך תקופה רצופה העולה על ארבעה חודשים;
 6. אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא;
 7. אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
 8. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום או מותנה באמצעי תשלום בתוקף);
 9. אם יש לך חוב כספי כיכר השבת, או לכל תאגיד בשליטתה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

ד. קישורים בכיכר השבת

באתרי כיכר השבת תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. חלק מהתכנים אינם מתפרסמים על ידי כיכר השבת, או מטעמה וכיכר השבת איננה שולטת או מפקחת עליהם, לרבות פרסומות המפורסמות באתר. העובדה שכיכר השבת מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת כיכר השבת לתוכנם ו/או התאמתם לצביון האתר ו/או חוקיותם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. כיכר השבת אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

כיכר השבת איננה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו בכיכר השבת יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. כיכר השבת רשאית להסיר קישורים שנכללו בה בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

ה. תכנים מקצועיים

בכיכר השבת תמצא תכנים בנושאים כלכליים, לרבות מידע על שוק ההון, שערי ניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב והמניות הישראליות הנסחרות בחו"ל, נתונים מצרפיים אודות חברות ציבוריות, מידע בדבר המסחר במטבע חוץ וידיעות אחרות, תכנים משפטיים, תכנים רפואיים, תכנים מדעיים, תכנים קולינאריים, תכנים מוזיקליים, תכנים חברתיים, תכנית צרכניים, תכנים תיירותיים ותכנים טכנולוגיים. מקורם של חלק מהתכנים הכלכליים במערכת כיכר השבת ואילו חלקם האחר מסופק, מנוהל ומופעל על ידי ספקי תכנים.

ייעוץ וטיפול מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. התכנים בכיכר השבת אינם מהווים תחליף לייעוץ וטיפול כזה. על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים הללו, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. אם ברצונך להשתמש בתכנים אלה עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית, ובכלל זה רכישת או מכירת ניירות ערך או במטבע חוץ, בדבר התנהלות משפטית, התנהלות רפואית, התנהלות מדעים, התנהלות חברתית, התנהלות צרכנית, התנהלות תיירותית והתנהלות טכנולוגית. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים המקצועיים שתמצא בכיכר השבת תיעשה על אחריותך בלבד.

ו. מדיניות פרטיות

כיכר השבת מכבדת את פרטיותך באתר. מדיניות הפרטיות של כיכר השבת מפורטת להלן ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

כיכר השבת מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתרים. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת כיכר השבת במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או נאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

רישום לשירותים

חלק מהשירותים באתרי כיכר השבת טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל וכיכר השבת תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.

מאגר המידע

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים, יישמרו במאגר המידע של כיכר השבת. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.

השימוש במידע

בעת השימוש באתרים יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתרים, כתובת ה-IP שלו ועוד (להלן: "המידע"). כיכר השבת תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים בכיכר השבת, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:

 1. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרים - כדוגמת (אך לא רק) פורומים, משחקים, מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתרים.
 2. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 3. לשם יצירת אזורים אישיים באתרים, שתוכל להתאים להעדפותיך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של כיכר השבת.
 4. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך.
 5. כדי להתאים את המודעות ו/או הפרסומים שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתרי כיכר השבת לתחומי ההתעניינות שלך.
 6. כיכר השבת רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. השימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת של כל גולש באתר, לשלוח אליו מידע פרסומי ו/או צרכי, זאת כל עוד לא יודיע לכיכר השבת אחרת.
 7. ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
 8. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים בכיכר השבת.
 9. לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתרים. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

מסירת מידע לצד שלישי

כיכר השבת לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

 1. בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של כיכר השבת, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לכיכר השבת ולצד שלישי המוצגות בכיכר השבת. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך.
 2. במקרה שתפר את תנאי השימוש בכיכר השבת, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתרים או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתרים, או אם תבצע באמצעות האתרים, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה כיכר השבת רשאית למסור את המידע לפי הנדרש.
 3. אם ידרוש מי שנפגע מפרסום באתר את המידע.
 4. אם יתקבל בידי כיכר השבת צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 5. בכל מקרה שכיכר השבת תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו או לשמו הטוב של צד שלישי.
 6. כיכר השבת תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתרים לחברות אחרות הפועלים מטעמה ו/או עבורה ו/או בשיתוף פעולה עימה, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו.
 7. אם כיכר השבת תארגן את פעילות האתרים במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

מובהר ומוסכם עם זאת, כי בכל מקרה כיכר השבת לא תהיה חייבת למסור מידע לצדדים שלישיים בכל מקרה, ולא יהיה בהרשאתה שלעיל כדי למנוע את שיקול דעתה הבלעדי באשר לכך.

השימוש באתר מותנה בכך וכפוף לויתור המשמש על כל טענה, דרישה או תביעה כנגד כיכר השבת בגין מסירת המידע לצדדי שלישיים, באם מסירת המידע עונה על הקריטריונים הקבועים בתנאי שימוש אלו.

Cookies

האתרים משתמשים ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי כיכר השבת ו/או ממחשבי ספקי שירותי האינטרנט. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות בכיכר השבת או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שכיכר השבת תותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.

שירותים של צדדים שלישיים

חלק מהשירותים בכיכר השבת, לדוגמה מנוע החיפוש מנוהלים על ידי שותפי מסחר ותוכן של כיכר השבת. שירותים אלה מוגשים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי כיכר השבת. במהלך השימוש שלך בשירותים אלה יתכן ותתבקש למסור פרטים אישיים, או שייאסף לגביך מידע. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של כיכר השבת ולכן מומלץ שתעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

פרסומות של צדדים שלישיים

כיכר השבת מתירה לחברות אחדות לנהל את מערך הגשת הפרסומות בכיכר השבת ו/או משתמשת במערכות מטעם חברות אחרות, בקשר לניהול מערך הגשת הפרסומות בכיכר השבת. המודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור בכיכר השבת, מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך ומשבצות "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הנאסף איננו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של כיכר השבת. אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום בכיכר השבת, תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

כיכר השבת יכול שתהיה נעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

אבטחת מידע

כיכר השבת מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי כיכר השבת, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, כיכר השבת לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי כיכר השבת משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. כיכר השבת תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לכיכר השבת לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר - יוסיף להישמר בכיכר השבת על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה כיכר השבת למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לכיכר השבת לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

כיכר השבת רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. הנך מתבקש לשוב ולעיין מעת לעת במדיניות הפרטיות כפי שתהיה תקפה מעת לעת.

ז. תכנים מסחריים

אתרי כיכר השבת כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות, בהנפשה או בקול באופן משולב באתר ו/או באופן מובחן ומובדל בו.

כיכר השבת לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו בכיכר השבת. כיכר השבת אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם ואינה מתחייבת כי אלו יתאימו לצביון האתר. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים בכיכר השבת אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה או פעולה שתיעשנה בעקבות תכנים כלשהם, לרבות מסחריים המתפרסמים בכיכר השבת יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. כיכר השבת איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים בכיכר השבת או ירכשו באמצעותן.

הרשמתך לשירותים הטעונים רישום ו/או מסירת פרטים על ידך אגב רכישת מוצר או שירות דרך כיכר השבת או בעקבות הפניה ו/או קישור מהאתר, ישמשו כאישור מטעמך להיכלל ברשימת מקבלי דבר פרסומת מטעם גופים מסחריים שונים לרבות האתר הרלבנטי וזאת באמצעות אי-מייל, sms וכיו"ב. על אף האמור, תוכל להודיע, בהמשך לכל דבר פרסומת שיועבר אלייך, על סירובך להמשיך ולקבל דברי פרסומת ועד שלא תעשה כן, תמשיך לקבל דברי פרסומת כאמור.

ח. קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכיכר השבת בשירותים המוצעים בהם ובכל תוכן הכלול בהם הינן של כיכר השבת בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לכיכר השבת להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מכיכר השבת או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי כיכר השבת לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך ו/או על ידי אחרים לאתרים.

בכל מקרה וגם אם התקבלה הסכמת כיכר השבת לעשיית שימוש בתכני האתר ומבלי לגרוע מזכויות כיכר השבת, מלוא התכנים בכיכר השבת הינם בעלי זכויות מוסריות שהם "זכות השלמות" ו"זכות האבהות", הווה אומר, השימוש באתר ו/או בתכניו, וכן מתן שירותי אינטרנט (ספק אינטרנט) יהיה מותר אך ורק כאשר הוא נעשה במלוא תכניו בשלמות (AS IS) לרבות הפרסומות בו ומלוא תכניו, ויהיה מחוייב בכל מקרה במתן קרדיט לכיכר השבת כאשר תכניו יפורסמו במישרין ו/או באמצעות קישור, באתר אחר.

מובהר ומוסכם, כי שם האתר וכתובתו, יהיו מוגנים ויהוו קניינה הרוחני של כיכר השבת.

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה - סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

כיכר השבת אינה טוענת לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום באתר. יחד עם זאת, כאשר אתה מוסר תכנים, המיועדים לפרסום בכיכר השבת אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום בכיכר השבת ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה לכיכר השבת רשיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, בשלמות או בחלקיות, עם ו/או ללא קרדיט, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין, והנך מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כנגד כיכר השבת ו/או כנגד מי מבעליה, מנהליה, שולחיה, שלוחיה, עובדיה, מי מטעמה וכל גוף משפטי אחר שירכוש ו/או יתמזג עם כיכר השבת.

הודעה לפי סעיף 27א לחוק זכות יוצרים, התשס''ח-2007

כיכר השבת מודיעה על כוונתה לעשות שימוש ביצירות יתומות לפי סעיף 27א לחוק זכות יוצרים.

יצירות יתומות הן יצירות המופצות ברשתות החברתיות ובאינטרנט ואשר בעל זכויות היוצרים בהן לא ידוע או לא אותר.

כיכר השבת עושה מאמצים מרובים על מנת לאתר את בעלי הזכויות, ולתת קרדיט הולם עבור השימוש ביצירות.

אם עשינו שימוש ביצירה שבבעלותכם בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק, אתם רשאים לפנות בהודעה אלינו על מנת שנחדול מהשימוש בצילום וזאת בכתובת הדוא''ל desk@kikar.co.il.

ט. אחריות כיכר השבת

התכנים בכיכר השבת ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי כיכר השבת בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים בכיכר השבת.

השימוש כיכר השבת ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

כיכר השבת אינה מתחייבת, כי לתכנים שתפרסם באתר תהיה היענות. כיכר השבת אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם, ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. כיכר השבת לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך.

כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו בכיכר השבת הינה באחריותך המלאה בלבד. כיכר השבת אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים באתר, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ומידע שנמסר על ידי משתמשים, המתפרסמים בכיכר השבת, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. כיכר השבת לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

כיכר השבת אינה מתחייבת ששירותיה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי כיכר השבת או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל כיכר השבת או אצל מי מספקיה.

כיכר השבת לא תישא באחריות אזרחית, לגבי מידע שהועלה לאתר בידי אדם אחר לרבות מפרסם, משווק תוכן, מעלה תגוביות וכיו"ב, אם התקיימו כל אלה: (1) כיכר השבת לא בחרה את המידע שהועלה כאמור, לא יזמה את העברתו ולא שינתה את תוכנו; (2) כיכר השבת לא בחרה מי יקבל את המידע שהועלה כאמור; (3) כיכר השבת פעלה להסרת המידע או לחסימת הגישה אליו, בשל היות תוכנו או הפצתו עוולה או הפרת זכות קניין רוחני, בתוך זמן סביר לאחר שקבלה לידיה צו של בית משפט או רשות מוסמכת אחרת לעשות כן.

י. שיפוי

הנך מתחייב לשפות את כיכר השבת, שולחיה, שלוחיה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את כיכר השבת, שולחיה, שלוחיה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום בכיכר השבת וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר כיכר השבת ו/או ממנו.

יא. שינויים באתר והפסקת השירות

כיכר השבת תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתרים, מראה שלהם ועיצובם, את היקפם וזמינותם של השירותים בהם, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתרים - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי כיכר השבת בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית כיכר השבת להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. כיכר השבת תפרסם באתר הרלוונטי הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. בכל מקרה כיכר השבת תהיה רשאית למחוק כל תוכן מהאתר, לרבות פרטי משתמשי האתר, כתובות ה-IP ולרבות המידע כהגדרתו לעיל, בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה על כך, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והנך מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כנגד כיכר השבת בגין מחיקה זו.

יב. התיישנות, בוררות וסמכות שיפוט

מוסכם בזאת כחוזה נפרד בכתב, כי תקופת ההתיישנות בגין כל פרסום, מעשה או מחדל של כיכר השבת תהיה 6 חודשים ממועד ביצוע הפרסום, המעשה או המחדל. אתה מתחייב כי לא תפנה כל תביעה או דרישה או טענה כלפי כיכר השבת לאחר המועד האמור, ומסכים כי הוראה זו תעמוד בתקופה בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי''ח-1958 ותגבר על הוראות כל דין.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

בכל מקרה ומבלי לגרוע מתניית הבוררות שלהלן, הסמכות המקומית והבינלאומית לדון בכל טענה, תביעה, דרישה או סכסוך הקשור עם כיכר השבת, תהיה מסורה אך ורק לבתי המשפט בישראל במחוז ירושלים.

כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש ב כיכר השבת ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם ההסכמים המקוונים הפרטניים הנלווים לשירותים מסוימים בכיכר השבת, תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר ירושלים. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו. פסקי דין והחלטות ביניים של הבורר יהיו ניתנים לערעור לפני בורר שזהותו תיקבע ע"י יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל, אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט.

על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר ירושלים.

סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר