אאא

דף סב

*תנופת הכבשים עם הלחם. *חלקי הכבשים בתנופה.

  1. כיצד מניפים את כבשי עצרת עם שתי הלחם, שנאמר על לחם הביכורים ועל שני כבשים, והאופן 1. לחם למעלה כפי שמצאנו בכל מקום והיינו במילואים. 2. לר"י בן המשולם כבשים למעלה, ועל שני כבשים למעט שבעת הכבשים שבאים לעולה. 3. לחנינא בן חכינאי להו"א מניח הלחם בין ירכותיהן של הכבשים, וקשיא שלא עושין כן אף לפני מלך, בשר ודם. 4. למסקנא מניח זה בצד זה ומניף, ואף שנמצא בסמוך נחשב על.

  2. החלקים שמניפים בשלמי עצרת שחוטין, לחכמים רק חזה ושוק ולרבי בשלימותן כמות שהיו בחיים. ומפרשינן במאי פליגי 1. ילפינן תנופה משלמי יחיד, לרבנן דון מינה ומינה דרק חזה ושוק ולרבי אוקי באתרה להכי מניף כמות שהן. 2. לר"ה לכו"ע דון מינה ומינה, ולרבי הכל בתנופה דומיא דשלמים שהניפים את החלקים שניתנים לכהן. 3. לרבינא לכו"ע אוקי באתרה, ולרבנן שלמיהם דכתיב ביחיד ריבויא הוא דאף בצבור מניפים רק חזה ושוק.

 

שאלות לחזרה ושינון

  1. כיצד מניפים את הכבשים עם הלחם (4)

  2. המח' בתנופת כבשי עצרת, ובמאי פליגי (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com