אאא

דף עג

*החלקים הניתנים לכהנים. *חלוקת קדשים. *סוגי הקרבנות.

א.  המקור לחלקים הניתנים לכהנים 1. שיירי מנחה, יש שכתוב בהם להדיא, והשאר אתו שנאמר וזאת תורת המנחה. 2. שיירי מנחת שעורים, לרבנן מזה שנקמצת ש"מ שייריה לכהנים, ולר"ש הסובר דמנחת חוטא של כהנים נקמצת ושייריה אינם נאכלים אתיא מקרא וכל מנחה בלולה אינו ענין או מלכל מנחתם כדלקמן. 3. דרשות הפסוקים לפי לוי: כל קרבנם לרבות שיירי לוג שמן של מצורע לכהנים, אף שאינו ממותר אישים. 4. לכל מנחתם לרבות מנחת העומר אף שבאה להתיר ומנחת קנאות שבאה לברר עוון. 5. לכל חטאתם לרבות חטאת העוף, וקמ"ל דנאכלת ולא נחשבת נבילה. 6. לכל אשמם לרבות אשם נזיר אף שבא להכשיר. 7. אשר ישיבו זה גזל הגר, וכולהו של הכהנים אפילו לקדש בו את האשה.

ב.   אין לחלק קדשים זה כנגד זה, הדינים ומנין 1. אין חולקין מנחות כנגד זבחים, שנאמר וכל המנחה לכל בני אהרן תהיה איש כאחיו. 2. ולא מנחות כנגד עופות אף דתורייהו שייכי בדלות נתמעטו שנאמר וכל נעשה במרחשת. 3. ולא עופות כנגד זבחים אף דתרוייהו מיני דמים, שנאמר ועל מחבת. 4. ולא מנחות כנגד מנחות אף דתרוייהו נעשים ביד מריבויא דוי"ו שנאמר וכל מנחה בלולה. 5. ולא שתי מנחות מאותו המין, שנאמר וחרבה. 6. ולא בקדשים קלים שנאמר איש כאחיו ואם על תודה.

ג.    דעת ר"ע שגויים יכולים להביא רק קרבנות עולה, ולריה"ג כל הקרבנות. והשמועות 1. גוי ששלח שלמים לר"ע קרב עולה, מסברא דגוי לבו לשמים ומקרא אשר יקריבו לה' לעולה. 2. גוי שהתנדב שלמים נתנן לישראל הישראל אוכלן, מתרצינן דהגוי הפריש עבור כפרת הישראל. 3. מנחת גויים נקמצת ושייריה לכהנים, אתיא כריה"ג. 4. לריה"ג גוי נודר ומנדב כל דבר שנאמר לכל נדריהם ולכל נדבותם, ועולה אתיא למעט קרבנות נזיר, וכן גויים נתמעטו שלא חלה עליהם נזירות. 5. גוי ששלח עולתו מחו"ל ושלח נסכים קרבים משלו אתיא אף כר"ע כיון שהנסכים הם בכלל הבאת עולה. 6. אזרח מביא יין לנסכים בפ"ע ולא גוי אך עולתו טעונה נסכים, אתיא כריה"ג וסמי דלא מביא יין, או כר"ע והנסכים הם בכלל עולה.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  המקור לחלקים הניתנים לכהנים (7)

ב.   איסור חלוקה זה כנגד זה בקדשים, ומנין (6)

ג.    המח' אם גויים מביאים קרבנות חוץ מעולה, והשמועות (6)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com