אאא

אכזבה עמוקה בציבור החרדי בטבריה, מבחירתו של המועמד רון קובי לראשות העיר, ברוב מוחץ מול המועמדים האחרים, יוסי בן דוד ודודיק אזולאי. כעת, חברי המועצה החרדים בעיר ניצבים בפני דילמה, האם לנהל מו"מ לכניסה לקואליציה של ראש העיר שהתבטא נגד הציבור החרדי. 

ראב"ד טבריה, הגאון רבי אברהם דב אוירבך, שתמך בבחירות במפלגת ש"ס שהתאחדה עם דגל התורה, מורה כעת שלא להיכנס לקואליציה של קובי.

במכתבו החריף, "לכל בני התורה ושומרי מצוות בעירנו הקדושה", מורה הרב אוירבך: "נתאסף כולנו לבדוק מעשינו ולהבין מה זאת עשה אלוקים לנו, והרי כולנו אשמים בזה פחות או יותר, כבר אמרו חז"ל אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם,  כי כנראה היינו צריכים להתאמץ עוד יותר לעצור בעדו ובעד המסייעים לו".

"ברור שעצם בחירת אדם שכל פרסומו ומהותו קשור בחירוף וגידוף מערכות אלוקים חיים, על ה' ועל משיחו ר"ל, יותר גרוע מלפיד, זהו חילול ה' חמור מאוד, וכבר התרענו כי פיצול הכח החרדי יגרום את בחירת המומר להכעיס הזה, ושוגג כמזיד בחילול השם", כותב הרב אוירבך.

הרב אוירבך מציין כי "לפני הבחירות השקיעו כל הדיון כביכול הנושא הוא שומר שבת או מחלל שבת ח"ו, ומלבד שהנה דין גרמא להעלאת המומר להכעיס הזה שכל התפארותו היא ברצונו להרס ולהחריב את השבת בעירנו, עוד נתוסף כאן חילול ה', והרי חילול השם יותר גרוע מחילול שבת שאין לזה כפרה, וכאן עצם הבחירה גם ללא שיעשה כלום היא כבר חילול ה' חמור עד מאוד".

"ונראה לי שבראשית דבר צריך להכריז קבל עם ועדה ולמסור מודעה רבה לאורייתא כי אין אנו שותקים על חילול ה' הזה, וכי כל שינוי גדול או קטן שיעלה על ליבו של המומר הזה לעשות, נתאגד כולנו ללחום בזה בכל דרך ואף נגרום סערה עולמית על חילול עיר הקודש מקום התנאים והאמוראים", מתריע הרב אוירבך.

"והשם יעזור בזכות קדושי עליון שמנוחתם בעירנו ובזכותא דרבי מאיר בעל הנס ובזכותא דרשב"י אשר טיהר את עיר טבריה, שינחול מפלה לא להגיע לחילול שבת ולא לעוד דברים גרועים שהודיע כי בכונתו לעשותם, דברים שבושה להעלותם על הכתב".

בהמשך מכתבו כותב הרב אוירבך: "והננו מגלים דעתנו דעת תורה ופסק הלכה בזה, כי ישנו איסור חמור על כל התחברות עמו, ובודאי שח"ו לא לישב עמו בקואליציה אחת, בלא שום טצדקי ותרוצים, וכל המתחבר עמו נותן יד לפושעים ואחריתו כמוהם".

"אנא קל נא סלח נא רחם נא חמול נא על שארית יוסף - עמך ישראל, שינצלו מן המוקש הזה, וכל המסייעים שגרמו לבחירתו שאף השוגגים צריכים כפרה, יתן ה' ונזכה לביאת גואל בב"א", מסיים הגרא"ד את מכתבו החריף.

"על מועד הכינוס ומקומו תבוא הודעה בנפרד", נכתב בסיום המכתב.