אאא

23% מבני 20 ומעלה (כ-1.3 מילון איש) מעשנים כיום בתדירות כלשהי, כולל: סיגריה, סיגר, מקטרת, נרגילה כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

22% מבני 20 ומעלה (כ-1.2 מיליון איש) מעשנים לפחות סיגריה אחת ביום (24% ב-2010): גברים (30%) בשיעור כפול מנשים (15%); בני 44-20 (26%) יותר מבני 65 ומעלה (11%); ערבים (26%) יותר מיהודים (21%). שיעור הגברים המעשנים הוא 48% בקרב הערבים, לעומת 26% בקרב היהודים.

בקרב היהודים: מסורתיים (26%) וחילונים (22%) מעשנים הרבה יותר מדתיים וחרדים (11%).

46% מהמעשנים, מעשנים יותר מ-10 סיגריות ביום (55% ב-2010): 53% מהגברים לעומת 32% מהנשים; 37% מהמעשנים בני 44-20 לעומת 54% מהמעשנים בני 45 ומעלה; 41% מהיהודים לעומת 64% מהערבים.

10% מעשנים יותר מ-20 סיגריות ביום.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה