אאא

'הפלג הירושלמי' ממשיך בהיערכות להילחם נגד כוונת עיריית בני ברק והעומד בראשה אברהם רובינשטיין, לפנות את בית הכנסת "דרכי שמואל" בשכונת קריית הרצוג, כפי שנחשף ב"כיכר השבת".

במבזק טלפוני שנשלח לפעילי 'הפלג בשעה האחרונה נאמר: "'ופרצו חומות מגדלי', היות וקיים חשש מיידי שהלילה יבואו קלגסי עיריית בני ברק להרוס את בית הכנסת הגדול דרכי שמואל בשכונת קרית הרצוג, אשר על כן על דעת מרנן ורבנן מתבקשים ציבור בני התורה לבוא להיות בעזרת השם בגיבורים ולמנוע בגופם את ההריסה - איש בל יעדר".

עם זאת, גורמים בעירייה מסרו ל"כיכר השבת" כי לפי המסתמן פינוי בית הכנסת לא יתרחש בלילה הקרוב.

בתוך כך, הגאון רבי מרדכי גרוס, גאב"ד 'חניכי הישיבות', שנמנע מלגבות רשמית את 'הפלג הירושלמי' במאבקים בנושא הגיוס ובמערכת הבחירות, שיגר אמש (שני) מכתב חריף לראש העיר אברהם רובינשטיין, בו מביע את מחאתו מפני הכוונה לפנות את בית הכנסת.

"לכבוד ראש העיר הנבחר, אברהם רובינשטיין", פותח הגר"מ גרוס, "אחר מבוא הברכה והשלום כראוי בברכת יומא טבא, ואחרי בירור הענין לאשורו לכל פרטיו לאמיתה ללא כחל ושרק, וכמו כן שאין הדבר תלוי אלא בראש העיר בלבד.

"זה כמה ימים שהנני נסער וליבי בל עימי, כי הוא קרוע ומורתת, בדבר שמועה לא טובה הבאה אלי בענין בית ה' לתורה ולתפילה "דרכי שמואל" בשכונת קרית הרצוג בעירנו בני ברק, אשר גזרתם עליה גזירה קשה מנשוא בהריסתה וניתוצה.

"והדבר קשה שבעתיים, כאשר ענין זה עולה בימים הנעלים והקדושים של ימי 'חנוכת המזבח', המסוגלים בהוספת קרושה ואורה בעולם בכללותו, ולפרט, בירידת הקדוש ברוך הוא לעמו ישראל עם כל פמליה דלעילא להשפיע מטובו, וכידוע שכל זמן המסוגל, הס"מ וחילותיו רוצים לבטל את השפעתו, ואם מצליחים הרי הקטרוג עולה כמה וכמה מונים חלילה, ה"י".

הגר"מ גרוס ממשיך וכותב כי "דבר זה מדיר שינה מכל אשר ישראל יקרא, וכל אוהב השם שנאו רע לא יכולים להכיל מחשבה כזו, איך יעלה על הדעת שישראל נותצין למזבחותיה. ובלשון המדרש המובא ברש"י פרשת ראה: דבר אחר "ונתצתם את מזבחותם ואבדתם את שמם לא תעדכן כן", אזהרה למוחק את השם ולנותץ אבן מן המזבח או מן העזרה. אמר רבי ישמעאל ומה וכי תעלה על דעתך שישראל נותצין את המזבחות, אלא שלא תעשו כמעשיהם.

"איסור תורה הוא ליתוץ בית הכנסת, וכן כתב במנין המצוות שבפתיחת ספרו, שלא לאבד ביהמ"ק או בתי כנסיות או בתי מדרשות, שנאמר "לא תעשו כן לה' אלקיכם". והוי ביטול מורא מקדש, דכתיב בתורה הקדושה "את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו". ובכלל זה בתי כנסיות, כמובא בראשונים. וכתב בשו"ת היכל יצחק "שהסותר בית הכנסת בכוונה זדונית, הוא חטא חמור דרך מינות וכפירה וביזוי כבוד שמים וכו. ובלי ספק העושה כך הוא רשע מן התורה, ועובר על לא תחללו את שם קדשי". כמו כן אין העירייה יכולה להפקיע קדושתה כי רחוקה היא מגדר ז' טובי העיר".

"לכן", מוסיף הרב גרוס, "אני פונה אליכם כמכירכם וידידכם משכבר הימים, ובטוח אני למאוד על ההשפעות השליליות שמעשה זה ישפיע עליכם ברוחניות וגשמיות חלילה, וחבל שתאבדו את כל אשר לכם בדבר חמור זה. משמיא העניקו לידכם הזדמנות לנהל את העיר במהלך השנים הבאות, ולזכות אותה בהוספת אור התורה והקדושה, זו זכות עצומה שלא תתואר שכרה. ובזה אי"ה צאצאיכם וצאצאי צאצאיכם הע"י יתפארו בכם בהרמת קרנה של תורה, והשארת רושם של קדושה בכל מקום שישפיע לדורות הבאים".

הגר"מ מוסיף ומתריע: "חלף זאת, בהחלטה שרירותית זו לנתוץ את בית הכנסת, תיזכרו חס וחלילה לנצח בתקדים הנורא שיהודי חרדי מחזיק תורה ביטל ולא חמל על בית השם. וכפי ראיית ושמיעתם של הציבור בארץ ישראל ובחו"ל הוא אכזריות ורשעות ח"ו. ובתוספת, הרי ברור הדבר דבשמיעה וראייה יהיה בארצות תבל, ובכל העולם ידברו על כך, והפועל היוצא מכך הוא שראשי עיר בכל מקום שהם וכו, ומעתה לא יהססו להרוס בתי כנסיות ומדרשות, והכל יזקף לחובתכם שראש העיר בארץ ישראל ובעיר חרדית עשה זאת, משיקולים פוליטיים וכיוצא בזה, השם ישמרנו. והרי זה דומה לאחד שבא עם חרב שלופה בידו, ובלהט ליבו רצונו לקרוע לגזרים את ספרי התורה וספרי הקודש.

"על כן מעומקא דליבא הנני זועק אליכם הרף הרף ואל תתפתו וכו', כי פעולה זו היא כשריפת בתי מדרשות ובתי כנסיות שהיה על ידי הישמעאלים בחודש אב תשס"ה, כמו כן במשך דורות שלפניהם בארצות העמים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"וכלשונו של בעל שו"ת משכנות ישראל זצ"ל בתשובתו על הריסת בית הכנסת וכו' "צריכים הגבאים והמתפללים לצעוק אל וכו, אחי אל נא תרעו, הרף ממנו, אל תחשוב שתתעשר על חורבן בית המקדש, כלך מדרך זו".

"לבי דואב עליכם, בפינוי והרס בית הכנסת אשר מעוות לא יכול לתקון לעוון ועבירה זו, אמנם ביותר לחובתכם יעלו חס וחלילה כל בתי הכנסיות שיחרבו מחמת כן, ה"י, כנ"ל. חוסו נא על נפשיכם רוחכם ונשמתכם הטהורה, ועל גופם ונפשותיהם של בני ביתכם וצאצאיכם הי"ו, ואל תצאו במלחמה חלילה עם בורא העולם, בהחריבכם את ביתו אשר הוא מרכז לשכינה הקדושה.

"בשכר זה, יאיר אור הגנוז המאיר בימים אלה לעושי רצונו ונחת רוח להשם יתברך שמו, אור זה יבהיק וינהיר בכל השנים הבעל״ט בסיעתא דשמיא בתפקיד הרם כראש העיר - יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו.

"באתי על החתום, להעמיד ולהקים שכינתא הק' מעפרא, ולהציל עם בני ישראל בכלל ובפרט. מרדכי גרוס".