אאא

דף כו

*הדינים ההפוכים בזמנים שונים. *דיני תמד.

א.  הדינים ההפוכים שנוהגים בחפץ אחד בזמנים שונים 1. תמד שלא החמיץ דינו כמים ואינו ניקח בכסף מעשר ופוסל את המקוה משא"כ בהחמיץ, ומייתי מחלוקת דר"י מחייב תמד במעשר ורבנן פטרי והמשנה שמחלקת בהחמיץ דלא כחד, ותרצינן דפלוגתייהו בהחמיץ ומתני' כר"י או דפליגי בלא החמיץ ומתני' ככו"ע משום דלר"י יש לעשרו רק מיניה וביה. 2. האחין השותפין בתפוסת הבית, אם חלקו ואח"כ נשתתפו דינם כשותפין שחייבים בקלבון ופטורים ממעשר בהמה, ולפני שחלקו פטורים מקלבון וחייבים במעשר בהמה. 3. בנערה יש קנס ולא מכר, ובקטנה יש מכר ואליבא דר"מ אין קנס ולחכמים יש קנס מבת שלש שנים. 4. קטנה ממאנת ואינה חולצת, ונערה חולצת ואליבא דר"מ אינה ממאנת ולר"י ממאנת עד שירבה השחור. 5. בע"ש רק תוקעין ובמוצ"ש רק מבדילין, וכשחל יו"ט בע"ש אין מבדילין אלא תוקעין בשנוי, לר"י תוקע ומריע מתוך תקיעה ולרב אסי תוקע ומריע בנשימה אחת, וכשחל יו"ט במוצ"ש אין תוקעין אבל מבדילין ואומר המבדיל בין קדש לקדש בחתימה וי"א אף בפתיחה ולרבי דוסא אומר בין קדש חמור לקדש הקל.

ב.   דיני תמד 1. לקח בכסף מעשר טרם שהחמיץ אם לבסוף החמיץ קנה מעשר משום שהתגלה למפרע דפירא הוי, והמשנה שאמרה דאינו נלקח איירי כששייר בכוס ולא החמיץ או כר"י בן נורי דאזיל בחד חזותא. 2. תמד שלא החמיץ ונטמא יכול להשיקו למקוה ויטהר, ולהו"א זהו דווקא כשתמדו במים טהורים ונטמאו.

הדרן עלך פרק קמא דחולין!

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  הדינים ההפוכים שנוהגים בחפץ אחד בזמנים שונים (5)

ב.   דיני תמד (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com