אאא

דף מב

*שמונה עשרה טריפות. *טריפה חיה.

א.     אלו הן הטריפות, ומניין שמונה עשר טריפות 1. הטריפות המנויות במשנה: נקובת הוושט. 2. פסוקת הגרגרת. 3. ניקב קרום של מוח. 4. ניקב הלב לבית חללו. 5. נשברה השדרה ונפסק החוט שלה. 6. ניטל הכבד ולא נשאר ממנו כלום. 7. ריאה שניקבה ולר"ש עד שתינקב לבית הסימפונות לסמפון גדול. 8. ריאה שחסרה. 9. ניקבה הקיבה. 10. ניקבה המרה. 11. ניקבו הדקין. 12. הכרס הפנימית שניקבה, ולר"י הגדול טפח והקטנה ברובה. 13. רוב הכרס החיצונה שנקרעה. 14. המסס שניקב לחוץ. 15. בית הכוסות שניקבו לחוץ. 16. נפלה מן הגג ושחטה. 17. נשברו רוב צלעותיה. 18. דרוסה, והיינו בבהמה דקה ע"י זאב, בגסה לת"ק אף בזאב ולר"י דווקא בארי, דרוסת הנץ בעוף הדק ודרוסת הגס בעוף הגס. 19. זה הכלל, כל שאין כמוה חיה טריפה, מרבינן בגמ' טריפות שסימנן בסג"ר ושב שמעתתא, ואין להוסיף טריפות נוספות אף דחזינן שמתה דאמרינן דיכולה להתרפא ע"י סמנין. ואלו הן בסג"ר: נחתכו רגליה מהארכובה ולמעטה, ולרשב"א כשירה. 20. חסרון בשדרה לב"ש שתי חוליות ולב"ה חוליא אחת. 21. גלודה, ור"מ מכשיר. 22. ריאה שצמקה כחריות מחמת ביעתותא בידי אדם. 23. שב שמעתתא: בוקא דאטמא שקפץ ממקומו. 24. לקתה בכוליא ואפילו באחת מהן, ועולא פליג דסובר שנאמרו רק שמונה מיני טריפות והן נקובה ופסוקה נטולה וחסורה קרועה ודרוסה נטולה ושבורה, ולמעט לקותא. 25. ניקב הטחול. 26. נתלשו הסימנים ממקומן ברובן. 27. צלע שנעקרה מעיקרה עד חציה. 28. גולגולת שנחבסה ברובה והיינו שקבלה מכות רבות. 29. בשר החופה את רוב הכבס שנקרע ברובו. ולחשבון י"ח טריפות צריך להפחית י"א: המסס ובית הכוסות חשבינן לחד, מרה הוי יחידאה, פסוקי גרגרת וחוט חשיבי חד, ותשע נקובות חשיבי לחד, והם: ושט, מח, לב, ריאה, קיבה , דקין, כרס פנימית, המסס ובית הכוסות וטחול.

ב.     המחלוקת האם טריפה חיה, ומנין 1. למ"ד אינה חיה יליף מהפסוק זאת החיה אשר תאכלו דשרי לאכול רק מי שחיה. 2. למ"ד טריפה חיה יליף להו"א מזאת החיה ש"מ דיש בהמה שחיה ואפ"ה אסורה באכילה, ודחינן דאיצטריך לכך שה' הראה למשה את המותרות והאסורות באכילה, ולמסקנא שנאמר ובין החיה אשר לא תאכל.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  אלו טריפות וכיצד נמנו י"ח טריפות (29)

ב.   המח' האם טריפה חיה ומנין (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com