אאא

דף מה

*גרגרת. *מוח. *לב. *שדרה.

א.  דיני גרגרת 1. השיעור, בנקב שאין בו חסרון ברובא, ופליגי האם מודדין מרוב עוביה או מרוב חללה, ונקב שיש בו חסרון שיעורו כאיסר, ובעוף לפי רוב הקנה, ואמרינן שכמה נקבים מצטרפין. 2. נפחתה ונשארה עומדת כדלת שיעורה כדי שיכנס איסר לרחבו. 3. נסדקה לארכה צריך שישתייר למעלה, ולמטה לרב חוליא ולרבי יוחנן סגיא במשהו. 4. מקום השחיטה כל הצואר מטבעת העליונה ועד כנפי ריאה התחתונה והיינו האונות הקטנות, דבעינן כל מקום שיכולה לפשוט צוארה ולרעות. ולא מהני למשוך הסימנים בידי אדם, ובאנסה הבהמה את עצמה תיקו. 5. ניקב הקנה למטה מן החזה שיעורו במשהו כמו הריאה ולא ברובו כדין הגרגרת, והחזה זהו הרואה את הקרקע למטה עד הצואר ולמעלה עד הכרס.

ב.   דיני המוח 1. ניקב קרום של מוח טריפה, לל"ק סגי בקרום העליון המחבר לגולגולת ולל"ב עד שינקב הקרום התחתון שהמוח מונח בתוכו כמו בשק. 2. כל מה שבגולגולת דינו כמוח ואחר שהתחיל להמשך דינו כחוט השדרה, ועל פי הגולגולת מונחין כמין שני פולין ומהם ולפנים מוח ולחוץ חוט השדרה והן עצמן ספק ומסתברא כלפנים.

ג.    דיני הלב 1. ניקב הלב לבית חללו טריפה, ואמרינן דאין הבדל בין החלל הגדול לקטן, ושונה מריאה דבעינן סמפון גדול דבריאה נאמר סמפונות ובלב אמרינן לבית חללו. 2. הקנה נכנס לחזה ומתפצל לשלשה, לריאה ודינו כריאה, לכבד ודינו ככבד ויש ההופכים, וללב שיעורו במשהו ולשמואל ברובו.

ד.   דיני השדרה 1. חוט השדרה שנפסק ברובו טריפה, ולרבי יעקב ה"ה בניקב ואינה הלכה. 2. שיעור רובו פליגי האם רוב מוחו וכ"ש רוב עורו או שרק רוב עורו. 3. חוט השדרה שנתמרך והיינו שנשפך כקיתון או שנתמסמס שאינו יכול לעמוד פסול, ובאינו יכול לעמוד מפני כבדו תיקו, ונתמזמז שנתרוקן מקצת כשירה. 4. סיום חוט השדרה בבהמה עד בין הפרשות ואיכא שלש ואמרינן עד אחת טריפה שלישית כשירה ושניה איני יודע, ובעוף פליגי האם למטה מן האגפים או בין האגפים. 5. האיבעיות בבין הפרשות האם עד בכלל והפרשה הראשונה טריפה או לא עד בכלל והויא ג"כ ספיקא, ואת"ל לא עד בכלל מה דין פי הפרשה, ואת"ל עד בכלל מה הדין בפרשה עצמה, תיקו.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף מה

א.  דיני גרגרת (5)

ב.   דיני המוח (2)

ג.    דיני הלב (2)

ד.   דיני השדרה (5)

 

דף מו

*כבד. *ריאה.

א.  דיני הכבד 1. ניטל הכבד לר"ש ברבי סגי שישאר כלום ולר"ח דווקא כזית. 2. פליגי האם מקום הכזית במקום מרה או במקום שהיא חיה, לפיכך בעינן בשתי המקומות. 3. האיבעיות בכזית: במתלקט, כרצועה, ומרודד. 4. נדלדלה כבד ומעורה בטרפשיה מכשרינן היות ואיכא כזית במקום מרה ובמקום שהיא חיה.

ב.   דיני הריאה 1. הריאה שניקב העליון והתחתון טריפה, אם רק העליון ניקב היינו דאגליד כאהינא סומקא וכשר משום שהעליון מגין, ובניקב התחתון פליגי האם העליון מגין. 2. ריאה שמשמיעה קול, אם יודעים מהיכן מניחים ע"ג כנף או רוק או קש ואם מבצבץ ש"מ הרוח יוצאת משם, אם לא ידעינן מהיכן אוושא נותנים את הריאה בכלי עם מים פושרין, ואם מבצבצא טריפה ואם לאו ש"מ שניקב התחתון ולא העליון וכפלוגתא דלעיל ולהלכה כשר. 3. ריאה שהאדימה מקצתה כשירה משום דהדר בריא, ובהאדימה כולה לרבא טריפה ולרבינא כשירה, ומוכיח מדין החובל בשרצים בשבת דפטור עד שיצא מהם דם. 4. ריאה שיבשה מקצתה והיובש כדי שתפרך בצפורן, ואתי אף כרבנן דלא מצרכי הכי לגבי אזן בכור שיבשה, מיהו ריאה שאני דכיון שלא שליט ביה אוירא הדר בריא. 5. בועא שניקבה, אין מקיפין להביא בועה אחרת ולנקבה ולהשוות הנקבים. 6. שתי אונות שנדבקו בסירכא כסדרן כשירות, ושלא כסדרן לרבא פסול דחיישינן לנקב ולא מהניא בדיקה, וי"א דמהני בדיקה להפרידן. 7. תרתי בועי שסמוכות לא מהני להו בדיקה, ואחת שנראית כשנים אם שפכן להדדי הוו חדא בועא וכשירה. 8. יש לריאה חמשה אונות שלשה מימין ושתים משמאל, אם חסר או חליף טריפה, יתר בשורה רבא פוסל ומרימר מכשיר, יתר ביני ביני מבפנים אמימר פוסל ורב אשי מכשיר דהיינו עינוניתא דורדא ובגבה לכו"ע בכל גודל הויא טריפה. 9. ריאה שדומה לבקעת של עץ טרפינן, וזהו לגבי המראה, הקושי, או בלא חיתוכא דאוני. 10. צבעי הריאה, הכשרים: כחול, ירוק כעשבים, אדום, וכמראה כבד ואפילו שעשויה גוונים גוונים. והפסולים: שחור, כבשר, ירוק ככרתי, ככרכום, וכמו ביצה. 11. מקום אטום שלא נכנס בו רוח, קורע בסכין ואם מצא שם מוגלא כשירה ואם לאו בודק אם מבצבץ. 12. קרום שעלה מחמת מכה בריאה, לא נחשב לסתימה והוי טריפה. 13. ריאה שנשפכה כקיתון כשירה דחסרון מבפנים אינו חסרון, והא דאמרינן ריאה שחסרה היינו מבחוץ וקמ"ל דר"ש מודה בנקב שיש בו חסרון. 14. ריאה שנימוקה וקרום שלה קיים אפילו שהחלל מחזיק רביעית כשירה. 15. ריאה הדבוקה לדופן במקום שאינו רביתיה פליגי האם חיישינן לנקב, ואם העלתה צמחים לכו"ע חיישינן ומפרקים את הריאה בסכין מהדופן ובדקינן בפושרין האם יש נקב בריאה. 16. ריאה שניקבה במקום חיתוכא דאוני כשירה אם מסובך בבשר הצלעות, ואמרינן דזהו פסול שחוזר להכשירו, וכן אם ניקב הדופן הוי טריפה. ומייתי מעשים דמכשרינן בהעלתה צמחים, ובקיימי כנדי וטינרי.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף מו

א.  דיני הכבד (4)

ב.   דיני הריאה (16)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com