אאא

דף נז

*הכשירות בעוף. *ריפוי הטריפות.

א.  הכשירות בעוף 1. גרגרת שניקבה או נסדקה. 2. הכתה חולדה על ראשה במקום שאילו ניקב אינו טריפה. 3. ניקב הזפק ולרבי אפילו ניטל, וגג הזפק שיעור ניקובו במשהו כמו הושט כל שנמתח עמו. 4. יצאו בני מעים ולא ניקבו, אבל אם היפך בהם הוי טריפה שנאמר הוא עשך ויכוננך וילפינן שה' ברא באדם כונניות מלשון בסיס או שעם ישראל כרכא דכולא ביה. 5. נשברו גפיה והם עצמות הכנפים כשירה. ושמוטת גף לרב הוי טריפה דחיישינן שמא ניקבה הריאה, לשמואל תיבדק, וחזקיה קאמר שאין ריאה לעוף לא לינפל ולא ליחמר ודחינן שהריאה כעלה של וורד בין אגפיים. 6. נשברו רגליה מצרכינן בדיקה בצומת הגידין ופליגי האם שמוטת ירך כשירה או טריפה, ולכו"ע נחתך צומת הגידין הויא טריפה. 7. נמרטו כנפיה, ולר"י אם ניטלה כל הנוצה פסולה. ומייתי דברי רי"ש שהנוצה מצטרפת לפיגול ובעי למימר דתרוייהו אמרו דבר אחד, ודחי דר"י קאמר דווקא בטריפה כיון שאינו מגין משא"כ בפיגול, ורי"ש קאמר בפיגול אבל לא בטריפה משום דקסבר שאינו מגין.

ב.   ריפוי הטריפות 1. ר"י בן נהוראי אמר לריב"ל שהיתה רחל שנקצר הקנה שלה ועשו קרומין של קנה וחייתה. 2. לר"ש בן חלפתא נשמטה ירך של תרנגולת ועשו לה שפורפרת של קנה וחיתה, ודחינן דהוה רק תוך י"ב חודש. 3. לר"ש בן חלפתא היתה תרנגולת שניטלה נוצתה והניחה בתנור וכרכה במטלית חמה וגידלה כנפיים האחרונים יותר מהראשונים ועשה לאפוקי מר"י דקאמר ניטלה הנוצה פסולה דאף אם טריפה משבחת אינו במה שנטריפה בה, ואמרינן שהיה עסקן בדברים שבדק האם לנמלים אין מלך בכך שהרגו נמלה ששיקרה. 4. אם עברו י"ב חדש אינו טריפה, ומייתי מאחד שנפחתה גולגלתו בימות החמה ועשו לו דלעת יבשה וחי עד ימי הצינה.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  הכשירות בעוף (7)

ב.   ריפוי הטריפות (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com