אאא

דף נט

*סימני כשרות בע"ח. *סימני כשרות בבהמה.

א.  סימני בעלי חיים 1. סימני בהמה נאמרו בתורה, כל המפרסת פרסה ושוסעת שסע ומעלת גרה. ואמרינן להו"א דכל בהמה שמעלה גרה בידוע שאין לה שינים למעלה וטהורה, ולמסקנא כל שאין לה שינים למעלה טהורה. 2. חיה בכלל בהמה שנאמר זאת החיה, ואמרינן דאם יש לה קרנים וטלפים זהו סימן שהיא חיה וחֶלבה מותר ולרבי דוסא אם יש קרנים ודאי יש טלפים וקרש הוי חיה אף שיש לה רק קרן אחת. וסימני הקרנים אם הם מפוצלות שרי ואם לאו בעינן: כרוכות כקליפות, חדורות שהן חדות וחרוקות בחריצין סמוכים, ופליגי בדין עיזא דכרכוז מכיון שנקראת עז. 3. סימני בדיקת העוף נאמרו ע"י חכמים, כל עוף הדורס טמא ולראב"צ כל החולק את רגליו, וכל עוף שיש לו אצבע יתירה וזפק וקורקבן נקלף טהור. 4. כל חגב שיש לו: ארבע רגלים, ארבע כנפים, קרצולים שהם הרגלים הארוכות, וכנפיו חופין את רובו, והיינו רוב ארכו ורוב הקיפו ולהלכה בעינן תרוייהו, ולרבי יוסי בעינן נמי ששמו חגב. 5. דגים כל שיש לו סנפיר וקשקשת, ולר"י שני קשקשין וסנפיר.

ב.   המהלך במדבר ורואה בהמה מעלת גרה שסימני טהרתה חתוכים כיצד ידע אם היא טהורה 1. אם פרסותיה חתוכות ואין לה שינים למעלה בידוע שהיא טהורה ובלבד שיכיר בן גמל, וילפינן שנאמר כי מעלה גרה היא שה' שליט בעולמו ויודע שרק גמל מעלה גרה וטמא. 2. אם פיה גמום בודק בפרסותיה ובלבד שיכיר חזיר, וכנ"ל. 3. פיה גמום ופרסותיה חתוכות אם בשרה שבכנפי העוקץ עשוי שתי וערב בידוע שהיא טהורה, דהכי גמירי.  

 

שאלות לחזרה ושינון

דף נט

א.  סימני בעלי חיים (6)

ב.   כיצד ניתן להכיר בבהמה שנחתכו סימניה שהיא טהורה (3)

דף ס

*ריב"ח והקיסר. *מעשה בראשית. *מקראות שראויין לשרוף.

א.  המעשים ברבי יהושע בן חנניה והיקסר 1. טגרס הוא אריא עילאי ובין אונא לאונא יש תשע אמות, וכיון שה' נמשל אליו רצה הקיסר לראותו, וכשהיה במרחק ארבע מאות פרסה נהם וכל המעוברות הפילו וחומת רומי נפלה, ובמרחק שלש מאות פרסה נהם ונשרו לגברים השינים והחניכיים והמלך נפל מכסאו לארץ ואז ביקש שיחזור למקומו. 2. הקיסר רצה לראות את ה' וריב"ח העמידו נגד השמש בתקופת תמוז וא"ל שיסתכל ולא יכל וא"ל שזה אחד מהשמשים. 3. רצה להכין לה' סעודה, והכין בשפת נהר ששמו רביתא בששת חדשי הקיץ ובאה הרוח ונשאה ובששת חדשי החורף ובא הגשם ושטף, וא"ל ריב"ח שאלו רק עבור מכבדי הבית מפני האבק. 4. בת הקיסר אמרה שה' נגר שנאמר המקרה במים עליותיו ולכן שיעשה לה פלך, והיא הצטרעה והביאו לה פלך וישבה בשוק וא"ל שה' רק נותן ולא לוקח.

ב.   השמועות במעשה בראשית 1. שור שהקריב אדם הראשון היתה לו קרן במצחו וכן קרניו קדמו לפרסותיו שנאמר מקרין מפריס. 2. כל מעשה בראשית נבראו בקומתן בדעתן ובצביונם שנאמר וכל צבאם. 3. כאשר ה' אמר באילנות למינהו, נשאו הדשאים ק"ו שאין רצון ה' בערבוביא ומיד כ"א יצא למינהו, ואז אמר שר העולם יהי כבוד ה' לעולם, ובעי האם לפי"ז המרכיב שני דשאים חייב או פטור. 4. ה' עשה את שני המאורות בתחילה גדולים, וכיון שהירח קטרג שא"א לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד הוצרכה למעט את עצמה, וה' פייסה: בממשלה ביום ובלילה, במנין הימים והשנים, ובקריאת הצדיקים ולא התיישבה דעתה, ושעיר ר"ח בא ככפרה לכן נאמר בו לה'. 5. ביום השלישי נאמר ותוצא הארץ, ועמדו על פתח הקרקע עד ליום הששי שאדה"ר בקש רחמים וירדו ושמים וצמחו, ומכאן שהקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקים וכן מצינו בר"ח בר פפא. 6. השסועה זוהי בריה בפ"ע שיש לה שני גבין ושני שדראות, ומכאן ראיה שיש תורה מן השמים שהרי משה רבינו לא היה קניגי או בלסטרי דהיינו צייד. וכן כתבינן באגדתא לשון ארונקי לגבי הקושיא שנאמר חמשת סרני פלשתים ונמנו שש, ומתרצינן שארונקי היו חמש והיינו החשובים, או שהעוים באו מתימן ונקראו כן ע"ש שעוותו את מקומן או איוו לאלוהות הרבה, או שכל הרואה אותן אוחזתו עוית דהיינו חלחלה.

ג.    מקראות שראויין לשרוף והן הן גופי תורה 1. העוים היושבים בחצרים הושמדו ע"י כפתורים, דמכיון שאברהם נשבע לאבימלך באו כפתורים והורישום, וכך יכלו ישראל לכבוש. 2. וכן סיחון לקח את חשבון ממואב מכיון שנאסר עליהם להלחם עם מואב. 3. החרמון נקרא שריון ושניר ומלמד שכל מלך בנה כרך וקרא לו על שם הרי ישראל. 4. יוסף העביר את מצרים לערים, בכדי שלא יקראו לאחיו גולים.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף ס

א.  המעשים ברבי יהושע בן חנניה והקיסר (4)

ב.   השמועות במעשה בראשית (6)

ג.    מקראות שראויין לשרוף והן גופי תורה (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com